Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Uradná Tabuľa Mesta Banská Bystrica

Stavebný úrad

Úradná tabuľa

20.12.2018 - VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE - Realizácia optických sietí SD-1 pri Špania Dolina, obec Špania Dolina
 verejne_vyhlasky_2018.pdf (211.3 kB) (211.3 kB)

 
20.12.2018 - VEREJNÁ VYHLASKA - Predĺženie lehoty na dokončenie stavby „Terasa, pivnica, pokračovanie oporného múru a chodník,“, Sásová v Banskej Bystrici.
 predlzenie_lehoty.pdf (117.5 kB) (117.5 kB)

 
19.12.2018 OZNÁMENIE o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a upustenie od ústneho pojednávania v zmysle § 36 ods.l a § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 11226 - Banská Bystrica - Lazovná - Rozšírenie NNK
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (142 kB) (142 kB)

 
19 12 2018 - VEREJNÁ VYHLÁŠKA - rozhodnutie o umiestnení stavby „OK - BB - Komenského 16 - Slovenská pošta“
 vyhlaska.pdf (941.3 kB) (941.3 kB)

 
19 12 2018 - OZNÁMENIE o začatí zlúč. územného a stavebného konania podľa § 61 ods.l, zák. č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov, a upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
 Oznámenie o začatí spojeného konania.pdf (495.8 kB) (495.8 kB)

 
17.12.2018 - Oznámenie o začatí spojeného Prístavba - Rozšírenie prevádzkových priestorov, Areál B & B BAU, Zvolenská cesta 35, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí spojeného konania.pdf (114.7 kB) (114.7 kB)

 
17.12.2018 - Oznámenie o začatí spojeného konania Rodinný dom - novostavba, na parcele KN C č. 2394/47, k. ú. Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí spojeného konania.pdf (157.8 kB) (157.8 kB)

 
17.12.2018 - Oznámenie o začatí spojeného konania Nadstavba a prístavba podkrovia na ubytovacie zariadenie, Podlavická cesta 2, Podlavice
 Oznámenie o začatí spojeného konania.pdf (158.3 kB) (158.3 kB)

 
17.12.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania RD Štandard 112-Z, Malachovská ulica Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (237.1 kB) (237.1 kB)

 
14.12.2018 - Upovedomenie ostatných účastníkov konania Novostavba polyfunkčného bytového domu - Skuteckého
 Upovedomenie ostatných účastníkov konania.pdf (284 kB) (284 kB)

 
14.12.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Vyrezanie otvoru v bytovom dome, Sládkovičova 50 v Banskej Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (137.8 kB) (137.8 kB)

 
13.12.2018 - Rozhodnutie Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami, úsek č. 2 a úsek č. 3
 Rozhodnutie.pdf (535.8 kB) (535.8 kB)

 
12.12.2018 - Rozhodnutie Parkovací dom, parcela č. 2590/67 Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
11.12.2018 - Oznámenie o pokračovaní stavebného konania Stavebné úpravy v byte č. 7 na Ulici 29. augusta č. 22 v Banskej Bystrici
 Oznámenie o pokračovaní stavebného konania.pdf (120.3 kB) (120.3 kB)

 
11.12.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rekonštrukcia plynovodov Banská Bystrica - ul. Záhradná, ÚO 02559
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (176.9 kB) (176.9 kB)

 
11.12.2018 - Rozhodnutie Rodinný dom, Banská Bystrica, lokalita Graniar, parc. KN C č. 2394/35, k. ú. Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (913.3 kB) (913.3 kB)

 
11.12.2018 - Oznámenie o začatí územného konania Dopravné napojenie areálu FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica na štátnu cestu 11/578
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (182.8 kB) (182.8 kB)

 
10.12.2018 - Oznámenie o začatí kolaudačného konania Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Šalková, Hronská č. 3530/4 B.Bystrica
 Oznámenie o začatí kolaudačného konania.pdf (88.2 kB) (88.2 kB)

 
10.12.2018 - Oznámenie o začatí kolaudačného konania Výmena strešnej konštrukcie kultúrny dom Šalková, Na Hronskej ulici č. 4
 Oznámenie o začatí kolaudačného konania.pdf (110.5 kB) (110.5 kB)

 
7.12.2018 - Upovedomenie ostatných účastníkov konania Novostavba bytového domu Pod Dúbravou, Banská Bystrica, k.ú. Podlavice
 Upovedomenie ostatných účastníkov konania.pdf (248.8 kB) (248.8 kB)

 
7.12.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Banská Bystrica - Radvaň - Zahustenie TS, IRIS SH, na uliciach Mládežnícka a Poľná
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (173.9 kB) (173.9 kB)

 
5.12.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, Slnečná 60, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (124.2 kB) (124.2 kB)

 
5.12.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, Internátna 2, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (130.5 kB) (130.5 kB)

 
5.12.2018 - Upovedomenie účastníkov Stavebné úpravy bytu, Mládežnícka 47, Banská Bystrica
 Upovedomenie účastníkov.pdf (107 kB) (107 kB)

 
5.12.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Obnova BD Jilemnického 16-18, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (120.2 kB) (120.2 kB)

 
5.12.2018 - Rozhodnutie Bytový dom na pare. KN-C č. 4602/1, k.ú. Banská Bystrica, lokalita Uhlisko
 Rozhodnutie.pdf (201.1 kB) (201.1 kB)

 
5.12.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Zateplenie bytového domu Kollárova 51-53 v B.Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (103.8 kB) (103.8 kB)

 
5.12.2018 - Oznámenie o pokračovaní územného konania Kordíky -rozšírenie akumulácie vodojemu
 Oznámenie o pokračovaní územného konania.pdf (152.5 kB) (152.5 kB)

 
4.12.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania 7943-Banská Bystrica -časť Sásová- zrušenie 326-ts-333
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (184 kB) (184 kB)

 
3.12.2018 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby IBV Vlčia jama Stred Banská Bystrica - Inžinierske siete
 Oznámenie o začatí konania.pdf (3.6 MB) (3.6 MB)

 
30.11.2018 - Rozhodnutie Rekonštrukcia objektu NTS Banská Bystrica, SO 04 - Parkovisko a spevnené plochy
 Rozhodnutie.pdf (587.3 kB) (587.3 kB)

 
30.11.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Obnova BD Krivánska 13, 15, 17, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (154.9 kB) (154.9 kB)

 
30.11.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Banská Bystrica, Kostiviarska - posilnenie NN siete
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (151.3 kB) (151.3 kB)

 
30.11.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rodinný dom B. Bystrica, m. č. Kremnička, Brezová ulica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (164.4 kB) (164.4 kB)

 
29.11.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Sanácia loggií BD typu P1. 14 Starohorská 32-38, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (148.9 kB) (148.9 kB)

 
29.11.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v byte na Magurskej ulici ulici č. 65, v B.Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (109.2 kB) (109.2 kB)

 
29.11.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Obnova bytového domu typu P1.14 Krivánska 2-8, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (131.7 kB) (131.7 kB)

 
28.11.2018 - Rozhodnutie Garáž a oporný múr postavenej na pozemku parc.č.: KN-C 3374 v k.ú. Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (203.6 kB) (203.6 kB)

 
22.11.2018 - Zverejnenie informácie Rozšírenie výrobných priestorov v spoločnosti Burgmaier Precision Slovensko
 Zverejnenie informacie.pdf (173.9 kB) (173.9 kB)

 
22.11.2018 - Rozhodnutie Radové rodinné domy Graniar, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (183 kB) (183 kB)

 
21.11.2018 - Rozhodnutie Zmena dispozičného riešenia bytu na Robotníckej ulici č.19 v Banskej Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (462.5 kB) (462.5 kB)

 
21.11.2018 - Zverejnenie informácie Parkovacie plochy - vnútroblok Kukučínova ulica, Banská Bystrica
 Zverejnenie informacie.pdf (150.9 kB) (150.9 kB)

 
20.11.2018 - Rozhodnutie RFO Banská Bystrica - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s.- líniová stavba
 Rozhodnutie.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
20.11.2018 - Rozhodnutie Tenisový kurt so zázemím v katastrálnom území Radvaň
 Rozhodnutie.pdf (357.7 kB) (357.7 kB)

 
20.11.2018 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte č. 16, ul. Ružová 2 v Banskej Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (393.9 kB) (393.9 kB)

 
19.11.2018 - Rozhodnutie Teplovodný rozvod a 3 ks KOST pre bytové domy Trieda SNP 2-18, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (470.1 kB) (470.1 kB)

 
19.11.2018 - Rozhodnutie Oprava strešného plášťa Bytový dom Tatranská 40-50, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (307.9 kB) (307.9 kB)

 
15.11.2018 - Rozhodnutie 8581 Banská Bystrica-Sásová-trafostanica a NNK vývod pre 3 rodinné domy
 Rozhodnutie.pdf (1001.9 kB) (1001.9 kB)

 
15.11.2018 - Rozhodnutie Montáž hydraulických osobných výťahov HOV 400 v bytovom dome ul. Nová 871/5, 871/7, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (442.2 kB) (442.2 kB)

 
14.11.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, Okružná 4, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (119.7 kB) (119.7 kB)

 
14.11.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, Okružná 4, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (111.6 kB) (111.6 kB)

 
14.11.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Uzatvorenie loggie bytu, Wolkerova 8 v Banskej Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (123.1 kB) (123.1 kB)

 
14.11.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rozdelenie existujúceho bytu, Švermova 59, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (110.4 kB) (110.4 kB)

 
14.11.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Zateplenie strešného plášťa BD typu BA-BC, Severná 16-17-18
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (124.6 kB) (124.6 kB)

 
14.112018 - Rozhodnutie Novostavba bytového domu, Pod Dúbravou, Banská Bystrica, k.ú. Podlavice
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
13.11.2018 - Oznámenie o začatí konania Realizácia optických sietí SD-1 pri Špania Dolina, obec Špania Dolina
 Oznámenie o začatí konania.pdf (215.2 kB) (215.2 kB)

 
13.11.2018 - Oznámenie o začatí konania Realizácia optických sietí HN-1 Harmanec, obec Dolný Harmanec, Staré Hory, Motyčky, Turecká
 Oznámenie o začatí konania.pdf (251.3 kB) (251.3 kB)

 
12.11.2018 - Rozhodnutie Rodinný dom B1205 - novostavba
 Rozhodnutie.pdf (488.6 kB) (488.6 kB)

 
9.11.2018 - Rozhodnutie Prestavba bytového jadra v byte č. 5, na 3. poschodí bytového domu súp. č. 5955 v B.Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (242 kB) (242 kB)

 
5.11.2018 - Rozhodnutie Novostavba polyfunkčného bytového domu - Skuteckého na Skuteckého ulici v Banskej Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
5.11.2018 - Rozhodnutie Malopodlažné bytové domy Graniar - 1. etapa, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (175.8 kB) (175.8 kB)

 
2.11.2018 - Oznámenie o začatí územného konania OK - BB - Komenského 16 - Slovenská pošta, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (372.9 kB) (372.9 kB)

 
26.10.2018 - Rozhodnutie Oprava strešného plášťa Bytový dom Tatranská 51-59, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (333.5 kB) (333.5 kB)

 
24.10.2018 - Stavebné povolenie Beniczkého dom - Pasáž, Dostavba dvorného krídla, B.Bystrica
 Stavebné povolenie.pdf (698.5 kB) (698.5 kB)

 
24.10.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, M. Rázusa 30, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (122.1 kB) (122.1 kB)

 
24.10.2018 - Rozhodnutie 8581 Banská Bystrica-Sásová-trafostanica a NNK vývod pre 3 rodinné domy
 Rozhodnutie.pdf (193.8 kB) (193.8 kB)

 
24.10.2018 - Odvolanie proti rozhodnutiu Tenisový kurt so zázemím v k.ú. Radvaň v Banskej Bystrici
 Odvolanie proti rozhodnutiu.pdf (156.1 kB) (156.1 kB)

 
23.10.2018 - Rozhodnutie Obnova BD typu P1.14, Tatranská 81-87, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (427.6 kB) (427.6 kB)

 
23.10.2018 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu so zmenou dispozície, THK 4, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (183.4 kB) (183.4 kB)

 
23.10.2018 - Oznámenie o začatí územného konania 10433 Banská Bystrica Moskovská rozšírenie NNK rozvodov
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (141.9 kB) (141.9 kB)

 
23.10.2018 - Rozhodnutie Havranské Banská Bystrica, Technická infraštruktúra - SO 06 NN káblové rozvody, rozšírenie NNK Havranské, 9802 Banská Bystrica-Radvaň
 Rozhodnutie.pdf (208.7 kB) (208.7 kB)

 
23.10.2018 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Družby 25, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (202.8 kB) (202.8 kB)

 
23.10.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Výmena výťahu a výťahovej šachty, Moskovská 44-46 v Banskej Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (129.6 kB) (129.6 kB)

 
19.10.2018 - Oznámenie Rekonštrukcia objektu NTS Banská Bystrica, SO 04 - Parkovisko a spevnené plochy
 Oznámenie.pdf (146 kB) (146 kB)

 
19.10.2018 - Rozhodnutie Športový areál - strelnica, k.ú. Radvaň
 Rozhodnutie.pdf (361.2 kB) (361.2 kB)

 
15.10.2018 - Rozhodnutie R1 Banská Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky
 Rozhodnutie.pdf (1000.3 kB) (1000.3 kB)

 
12.10.2018 - Oznámenie Stavba III1/06634 - Kostiviarska - Kynceľová - Sásová -1. etapa, Sekundárne protihlukové opatrenia
 Oznámenie.pdf (69.5 kB) (69.5 kB)

 
11.10.2018 - Rozhodnutie Stavebné úpravy objektu služieb na Rudohorskej ul. v Banskej Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (524.5 kB) (524.5 kB)

 
10.10.2018 - Upovedomenie o predložení rozhodnutia Ochranné pásmo Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica
 Upovedomenie.pdf (48.9 kB) (48.9 kB)

 
10.10.2018 - Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby - Kremnička
 Výzva.pdf (350 kB) (350 kB)

 
15.10.2018 - Rozhodnutie Banská Bystrica, Ulica Trieda SNP č. 9, Obnova bytového domu
 Rozhodnutie.pdf (412.4 kB) (412.4 kB)

 
9.10.2018 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu na Pieninskej ulici č. 21 v B.Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (168 kB) (168 kB)

 
9.10.2018 - Rozhodnutie Rozšírenie výrobných priestorov v spoločnosti BURGMAIER Precision Slovakia, s.r.o.
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
10.10.2018 - Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby - Uľanka
 Výzva.pdf (302.4 kB) (302.4 kB)

 
9.10.2018 - Oznámenie o začatí konania Stavebné úpravy bytu v k.ú. Radvaň v Banskej Bystrici
 Oznámenie o začatí konania.pdf (134 kB) (134 kB)

 
9.10.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Teplovodný rozvod a 3 ks KOST pre bytové domy Trieda SNP 2-18, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (431.9 kB) (431.9 kB)

 
4.10.2018 - Rozhodnutie SO 01 Rozšírenie verejného vodovodu, Obytný súbor Suchý vrch - Pod Flosom B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (653.9 kB) (653.9 kB)

 
10.10.2018 - Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby - Kremnička
 Výzva.pdf (310.4 kB) (310.4 kB)

 
8.10.2018 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Moskovská 15, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (185.6 kB) (185.6 kB)

 
8.10.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Zmena dispozičného riešenia bytu na Robotníckej ulici č. 19 v Banskej Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (101.7 kB) (101.7 kB)

 
4.10.2018 - Rozhodnutie Banská Bystrica - Tulská 2 - Parkoviská
 Rozhodnutie.pdf (350.9 kB) (350.9 kB)

 
10.10.2018 - Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby - Radvaň
 Výzva.pdf (332.7 kB) (332.7 kB)

 
4.10.2018 - Rozhodnutie Energeticky pasívny rodinný dom a samostatná garáž, lokalita IBV Suchý Vrch, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (447.9 kB) (447.9 kB)

 
3.10.2018 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby Optická sieť BBX2018 BBKYNC
 Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby.pdf (204.8 kB) (204.8 kB)

 
4.10.2018 - Rozhodnutie Banská Bystrica - Tulská 3 - Parkoviská
 Rozhodnutie.pdf (334.9 kB) (334.9 kB)

 
1.10.2018 - Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav Zateplenie strechy BD, Limbová 23-29, B.Bystrica
 Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav.pdf (233.6 kB) (233.6 kB)

 
27.9.2018 - Oznámenie o začatí územného konania Banská Bystrica, protipovodňová ochrana, čerpacie stanice na verejnej kanalizácii
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (242 kB) (242 kB)

 
27.9.2018 - Rozhodnutie Záhradná chatka v kat. úz. Kostiviarska v Banskej Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (242.7 kB) (242.7 kB)

 
24.9.2018 - Oznámenie o začatí spojeného konania Rodinný dom, Banská Bystrica lokalita Graniar, pare. KN C č. 2394/35, k. ú. Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí spojeného konania.pdf (169.6 kB) (169.6 kB)

 
25.9.2018 - Rozhodnutie B.Bystrica - Rudlová, kanalizácia, líniová stavba v k.ú. Sásová
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
24.9.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Oprava strešného plášťa, Bytový dom Tatranská 51-59, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (109.2 kB) (109.2 kB)

 
24.9.2018 - Oznámenie o začatí konania Garáž a oporný múr, na pozemku parc.č.: KN-C 3374 v k.ú. Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (130.5 kB) (130.5 kB)

 
24.9.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Oprava strešného plášťa Bytový dom Tatranská 51-59, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (99.2 kB) (99.2 kB)

 
21.9.2018 - Rozhodnutie Optická metropolitná sieť Metronet, časť Figuša Bystrého Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (774 kB) (774 kB)

 
19.9.2018 - Rozhodnutie STL plynovod a pripojovací plynovod v k.ú. Senica v Banskej Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (672.3 kB) (672.3 kB)

 
24.9.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v byte na ul. Ružová 2 v Banskej Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (141.9 kB) (141.9 kB)

 
19.9.2018 - Obytný súbor, Banská Bystrica, Pršianska terasa, lokalita Sklady vojska - Stavebné objekty
 Stavebné povolenie.pdf (383.7 kB) (383.7 kB)

 
19.9.2018 - Rozhodnutie Novostavba rekreačnej chaty v k.ú. Kordíky
 Rozhodnutie.pdf (777.2 kB) (777.2 kB)

 
19.9.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Novostavba polyfunkčného bytového domu - Skuteckého, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (169.4 kB) (169.4 kB)

 
18.9.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Oprava strešného plášťa Bytový dom Tatranská 40-50, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (110.3 kB) (110.3 kB)

 
14.9.2018 - Rozhodnutie Obnova BD typu P1.14, Sitnianska 18-30, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (399.3 kB) (399.3 kB)

 
14.9.2018 - Rozhodnutie Prestavba a prístavba administratívnej budovy Interpolis na Partizánskej ceste č. 3 v Banskej Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
13.9.2018 - Upovedomenie o obsahu podaného odvolania Tenisový kurt so zázemím v k.ú. Radvaň v Banskej Bystrici v mestskej časti Iliaš
 Upovedomenie.pdf (355.2 kB) (355.2 kB)

 
12.9.2018 - Stavebné povolenie Revitalizácia bytu, Komenského 10F, Banská Bystrica
 Stavebné povolenie.pdf (261.7 kB) (261.7 kB)

 
12.9.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Beniczkého dom - Pasáž, Dostavba dvorného krídla
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (308.7 kB) (308.7 kB)

 
10.9.2018 - Oznámenie o začatí územného konania RFO Banská Bystrica - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s.- líniová stavba
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (404.5 kB) (404.5 kB)

 
10.9.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu č. 26 na Pieninskej ulici č. 21, v B.Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (102.9 kB) (102.9 kB)

 
10.9.2018 - Oznámenie o začatí konania SO 01 Prípojka vodovodu v kat úz. Radvaň, v Banskej Bystrici
 Oznámenie o začatí konania.pdf (135.9 kB) (135.9 kB)

 
10.9.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Banská Bystrica, Ulica Trieda SNP č. 9, Obnova bytového domu
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (103.2 kB) (103.2 kB)

 
10.9.2018 - Rozhodnutie Rodinný dvojdom na ul.Haškova v k.ú. Sásová v Banskej Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (222.3 kB) (222.3 kB)

 
7.9.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Športový areál - strelnica v k.ú. Radvaň, v Banskej Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (117.1 kB) (117.1 kB)

 
7.9.2018 - Rozhodnutie Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s. FTTH Banská Bystrica - Sládkovičova
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
5.9.2018 - Oznámenie o vyhodnotení zásad na umiestnenie nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Kremnička, lokalita Brlany
 Oznámenie o vyhodnotení zásad.pdf (143 kB) (143 kB)

 
5.9.2018 - Oznámenie o začatí konania Energeticky pasívny rodinný dom a samostatná garáž, lokalita IBV Suchý Vrch
 Oznámenie o začatí konania.pdf (575.3 kB) (575.3 kB)

 
4.9.2018 - Zverejnenie informácie Zázemie pre Malé veterinárne krematórium, B. Bystrica -Senica
 Zverejnenie informácie.pdf (129.1 kB) (129.1 kB)

 
4.9.2018 - Rozhodnutie Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s., FTTH Banská Bystrica - ČSA a Nemocnica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
4.9.2018 - Verejná vyhláška o predĺžení lehoty na dokončenie stavby, Polyfunkčný dom Rudlovský potok, Banská Bystrica
 Verejná vyhláška.pdf (95.7 kB) (95.7 kB)

 
4.9.2018 - Územné rozhodnutie Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s.FTTH Banská Bystrica - Fortnička
 Územné rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
3.9.2018 - Rozhodnutie Metropolitná optická sieť Metronet Banská Bystrica - rozšírenie časť Metrobone Ol/ESC-SKO/17
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
3.9.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, THK 4, Banská Bystrica
 Oznamenie o začatí stavebného konania.pdf (121 kB) (121 kB)

 
13.9.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rodinný dom B1205 - novostavba v k.ú. Kremnička, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (244.5 kB) (244.5 kB)

 
31.8.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu Družby 25, Banská Bystrica
 Oznamenie o začatí stavebného konania.pdf (124.1 kB) (124.1 kB)

 
31.8.2018 - Rozhodnutie 9614 Špania Dolina-rek. VNV č. 307 ZA 307/UI/51v k.ú. Uľanka, Spania Dolina
 Rozhodnutie.pdf (997.1 kB) (997.1 kB)

 
31.8.2018 - Oznámenie o začatí konania SO 01 Rozšírenie verejného vodovodu, Obytný súbor Suchý vrch - Pod Flosom Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (225.3 kB) (225.3 kB)

 
24.8.2018 - Rozhodnutie RD Štandard 112-Z, Malachovská ulica Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (759.2 kB) (759.2 kB)

 
23.8.2018 - Oznámenie o začatí konania Havranské Banská Bystrica, Technická infraštruktúra - SO 06 NN káblové rozvody, rozšírenie NNK
 Oznamenie o začatí konania.pdf (171.4 kB) (171.4 kB)

 
23.8.2018 - Rozhodnutie Teplovodný rozvod a 3 ks KOST pre bytové domy Trieda SNP 2-18, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (605.2 kB) (605.2 kB)

 
30.8.2018 - Výzva Stavebné úpravy v byte č. 7 na Ulici 29. augusta č. 22 v Banskej Bystrici
 Výzva.pdf (125.8 kB) (125.8 kB)

 
23.8.2018 - Oznamenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy objektu služieb na Rudohorskej ul. v Banskej Bystrici
 Oznamenie o začatí stavebného konania.pdf (154.7 kB) (154.7 kB)

 
21.8.2018 - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania R1 1/66 Banská Bystrica - severný obchvat
 Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania.pdf (106.5 kB) (106.5 kB)

 
22.8.2018 - Rozhodnutie Záhradná pivnica a oporné múry v k.ú. Kostiviarska, v B. Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (397.3 kB) (397.3 kB)

 
17.8.2018 - Vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Zmena okien na schodisku Mládežnícka 7-15, B. Bystrica
 Verejná Vyhláška.pdf (324.4 kB) (324.4 kB)

 
17.8.2018 - žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu Obytný súbor, Banská Bystrica, Pršianska terasa, lokalita Sklady vojska
 Verejná Vyhláška.pdf (114.4 kB) (114.4 kB)

 
16.8.2018 - Stavebné úpravy bytu“ bytu č. 39, lO.posch
 stavebného povolenia.pdf (198.3 kB) (198.3 kB)

 
16.8.2018 - vydanie stavebného povolenia na stavbu prestavba bytu č. 38 a č. 39
 Rozhodnutie.pdf (218.2 kB) (218.2 kB)

 
16.8.2018 - Oznámenie o začatí územného konania FTTH BB Havranské lBV KBV
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (141.6 kB) (141.6 kB)

 
16.8.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania stavebné úpravy bytu č. 90
 Oznamenie o začatí stavebného konania.pdf (125.8 kB) (125.8 kB)

 
14.8.2018 - Rozhodnutie Banská Bystrica-Uľanka, úprava toku Bystrica
 rozhodnutie.pdf (967.1 kB) (967.1 kB)

 
14.8.2018 - ROZHODNUTIE o umiestnení stavby: „Bytový dom
 ROZHODNUTIE.pdf (186.7 kB) (186.7 kB)

 
14.8.2018 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte č. 40
 Rozhodnutie.pdf (196.8 kB) (196.8 kB)

 
14.8.2018 - Oznámenie o začatí územného konania malopodlažné bytové domy Graniar - 1. etapa
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (173.3 kB) (173.3 kB)

 
14.8.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Radové rodinné domy Graniar, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (142.5 kB) (142.5 kB)

 
13.8.2018 - Rozhodnutie Pokračovanie v činnosti zberu batérií a akumulátorov
 rozhodnutie.pdf (374.8 kB) (374.8 kB)

 
10.8.2018 - Rozhodnutie Novostavba bytového domu Pod Dúbravou, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (9.7 MB) (9.7 MB)

 
8.8.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Montáž hydraulických osobných výťahov v bytovom dome ul. Nová 871/5, 871/7, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (137.5 kB) (137.5 kB)

 
7.8.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Obnova BD, Tatranská 81-87, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (120.4 kB) (120.4 kB)

 
7.8.2018 - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania I/59 B.Bystrica - Uľanka k.ú. Kostiviarska
 Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania.pdf (64 kB) (64 kB)

 
7.8.2018 - Rozhodnutie Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete BBSUV - stožiar Radvaň Suchý Vrch
 Rozhodnutie.pdf (339.6 kB) (339.6 kB)

 
6.8.2018 - Rozhodnutie Vyhlásenie ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (9.4 MB) (9.4 MB)

 
3.8.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Obnova BD typu, Sitnianska 18-30, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (101.1 kB) (101.1 kB)

 
31.7.2018 - Rozhodnutie Obnova bytového domu MS-11, Mládežnícka 19, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (438.1 kB) (438.1 kB)

 
31.7.2018 - Rozhodnutie Komplexná obnova bytového domu TO 2B, Wolkerova 17, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (437.4 kB) (437.4 kB)

 
31.7.2018 - Rozhodnutie Obnova-výmena výťahov bytového domu Mládežnícka 31-41, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (229.7 kB) (229.7 kB)

 
31.7.2018 - Oznámenie o začatí konania Rodinný dvojdom na ul. Haškova v k.ú. Sásová v Banskej Bystrici
 Oznámenie o začatí konania.pdf (151.2 kB) (151.2 kB)

 
14.8.2018 - ROZHODNUTIE Prípojka verejnej elektronicky komunikačnej siete Orange Slovensko a.s.; FTTH Banská Bystrica - Uhlisko
 ROZHODNUTIE.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
27.7.2018 - Oznámenie o začatí územného konania Optická metropolitná sieť Metroneť, časť Figuša Bystrého Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (494.9 kB) (494.9 kB)

 
25.7.2018 - Zverejnenie informácie Novostavba polyfunkčného bytového domu Skuteckého
 Zverejnenie informacie.pdf (146.8 kB) (146.8 kB)

 
31.7.2018 - Oznámenie o začatí územného konania Banská Bystrica-Sásová-trafostanica a NNK vývod pre 3 rodinné domy
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (140.2 kB) (140.2 kB)

 
23.7.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Záhradná chatka v kat. úz. Kostiviarska v Banskej Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (125.6 kB) (125.6 kB)

 
23.7.2018 - Rozhodnutie Obnova bytového domu Radvanská 2, 3, 4, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (202.4 kB) (202.4 kB)

 
23.7.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Novostavba rekreačnej chaty na pozemkoch parc.č. KN-C 1010/18, v k.ú. Kordíky
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (168.6 kB) (168.6 kB)

 
23.7.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Prestavba a prístavba administratívnej budovy Interpolis
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (144.9 kB) (144.9 kB)

 
24.7.2018 - Rozhodnutie Sanácia zateplenia štítových stien BA-BC Beskydská 2-6
 Rozhodnutie.pdf (275.3 kB) (275.3 kB)

 
20.7.2018 - Stavebné povolenie Prestavba a prístavba administratívnej budovy Interpolis
 SKMBHC203UZ18072010400.pdf (5.7 MB) (5.7 MB)

 
18.7.2018 - Rozhodnutie Parkovacie plochy - vnútroblok Kukučínova ulica
 SKMBHC203UZ18071912260.pdf (7.1 MB) (7.1 MB)

 
19.7.2018 - Oznámenie o vydaní stavebného povolenia Novostavba rodinného domu s garážou, Majerská cesta, Banská Bystrica
 verejna vyhlaska.pdf (4.2 MB) (4.2 MB)

 
18.7.2018 - Oznámenie o začatí územného konania STL plynovod a pripojovací plynovod
 SKMBHC203UZ18071810310.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
20.7.2018 - Rozhodnutie IBV Na Stráni - Podlavice
 SKMBHC203UZ18072012280.pdf (17.7 MB) (17.7 MB)

 
18.7.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania Revitalizácia bytu, T.Vansovej 16, Banská Bystrica
 verejna vyhlaska.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
16.7.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania Stavebné úpravy v byte č.40, Pieninská 25, Banská Bystrica
 Verejná vyhláška.pdf (819.7 kB) (819.7 kB)

 
16.7.2018 - Rozhodnutie Mestská cyklistická trasa Hušták - Kráľová
 Verejná vyhláška.pdf (9.3 MB) (9.3 MB)

 
18.7.2018 - Oznámenie k ohláseniu jednoduchej stavby Obnova vojnového cintorína z 1. svetovej vojny v Ban.Bystrici - Majer
 SKMBHC203UZ18071807370.pdf (3.5 MB) (3.5 MB)

 
13.7.2018 - Rozhodnutie Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami, úsek č. 2 a úsek č. 3
 Rozhodnutie.pdf (419 kB) (419 kB)

 
13.7.2018 - Rozhodnutie Prípojka verejnej elektronicky komunikačnej siete Orange Slovensko a.s„ FTTH B.Bystrica - Stará Fončorda
 Rozhodnutie.pdf (784.3 kB) (784.3 kB)

 
13.7.2018 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby Mestská cyklistická trasa Námestie Slobody - Sásová
 Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby.pdf (357.2 kB) (357.2 kB)

 
13.7.2018 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ. Štúra - Fončorda, Internátna, Tulská
 Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby.pdf (724.5 kB) (724.5 kB)

 
13.7.2018 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby Mestská cyklistická trasa (Krížna) Hušták - Senica
 Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby.pdf (946.9 kB) (946.9 kB)

 
16.7.2018 - Oznámenie o pokračovaní konania o umiestnení stavby a o upustení od ústneho pojednávania RD Štandard 112-Z, Malachovská ulica Banská Bystrica
 verejna vyhlaska.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
12.7.2018 - Rozhodnutie SO - 05 Prípojka VN v rámci stavby Empíria Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (284.5 kB) (284.5 kB)

 
12.7.2018 - Rozhodnutie Tenisový kurt so zázemím v k.ú. Radvaň v Banskej Bystrici v mestskej časti Iliaš
 Rozhodnutie.pdf (292.5 kB) (292.5 kB)

 
12.7.2018 - Rozhodnutie Prípojka Metropolitnej optickej siete Metronet - Nové Kalište 17, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (898.1 kB) (898.1 kB)

 
10.7.2018 - Rozhodnutie SO-601 STL plynovod a prípojky, Obytný súbor, B.Bystrica - Pršianska terasa, lokalita Sklady vojska
 Rozhodnutie.pdf (365.1 kB) (365.1 kB)

 
2.7.2018 - Rozhodnutie Územný plán mesta Banská Bystrica - Zmeny a doplnky č. 5
 Rozhodnutie.pdf (447 kB) (447 kB)

 
13.7.2018 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby Teplovodný rozvod a 3 ks KOST pre bytové domy Trieda SNP 2-18, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (473.9 kB) (473.9 kB)

 
2.7.2018 - Oznámenie o začatí územného konania Bytový dom, predbežne umiestnenej v Banskej Bystrici na pare. KN-C č. 4602/1
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (552.3 kB) (552.3 kB)

 
2.7.2018 - Oznámenie o začatí územného konania Prípojka verejnej elektronicky komunikačnej siete Orange Slovensko a.s., FTTH Banská Bystrica - Uhlisko
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (162.4 kB) (162.4 kB)

 
2.7.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu Okružná 1, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (138 kB) (138 kB)

 
2.7.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Zmena okien na schodisku Mládežnícka 7-15, B. Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (120.5 kB) (120.5 kB)

 
2.7.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Prestavba bytu, Mládežnícka 43, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (124.3 kB) (124.3 kB)

 
2.7.2018 - Rozhodnutie Havranské Banskú Bystrica, Technická infraštruktúra - SO 06 NN káblové rozvody, rozšírenie NNK Havranské, 9802 Banskú Bystrica-Radvaň
 Rozhodnutie.pdf (935.8 kB) (935.8 kB)

 
2.7.2018 - Rozhodnutie Rodinný dom B. Bystrica, m. č. Kremnička, Brezová ulica
 Rozhodnutie.pdf (806 kB) (806 kB)

 
2.7.2018 - Rozhodnutie Nové dátové centrum Komenského 16, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (552 kB) (552 kB)

 
2.7.2018 - Oznámenie o začatí územného konania "Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s. FTTH Banská Bystrica - Sládkovičova
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (779.1 kB) (779.1 kB)

 
2.7.2018 - Rozhodnutie Novostavba rodinného domu v k.ú. Kordíky, ktoré sú zapísané na LV č. 160, 766
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
2.7.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete - BBSUV - stožiar Radvaň Suchý Vrch, s novou stĺpovou trafostanicou a elektrickou prípojkou
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (368.2 kB) (368.2 kB)

 
27.6.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Komplexná obnova Bytového domu P 1.14 (NKS) Limbová 13-17
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (103.9 kB) (103.9 kB)

 
28.6.2018 - Rozhodnutie Rekreačná chata Theta-44 v k.ú. Radvaň, časť Králiky v B.Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (328.2 kB) (328.2 kB)

 
27.6.2018 - Rozhodnutie Čerpacia stanica PHM a KOLIBA, Kostiviarska, Nový Svet v Banskej Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (643.2 kB) (643.2 kB)

 
27.6.2018 - Oznámenie o začatí územného konania Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. FTTH B.Bystrica - Fortnička
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (144.3 kB) (144.3 kB)

 
25.6.2018 - Oznámenie o začatí spojeného konania Záhradná pivnica a oporné múry v k.ú. Kostiviarska, v Banskej Bystrici
 Oznámenie o začatí spojeného konania.pdf (130.8 kB) (130.8 kB)

 
25.6.2018 - Rozhodnutie FTTH Banská Bystrica -Sever
 Rozhodnutie.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
20.6.2018 - Oznámenie o začatí územného konania Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s„ FTTH B.Bystrica - ČSA a Nemocnica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (798.6 kB) (798.6 kB)

 
18.6.2018 - Oznámenie o pokračovaní územného konania Banská Bystrica-Uľanka, úprava toku Bystrica
 Oznámenie o pokračovaní územného konania.pdf (387.4 kB) (387.4 kB)

 
18.6.2018 - SO 08 Úprava existujúcich vonkajších vodovodných a kanalizačných rozvodov, preložky, SO 14 vodovod, SO 15 kanalizácia, budova Interpolis
 Rozhodnutie.pdf (655.9 kB) (655.9 kB)

 
15.6.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v byte na Ulici 29. augusta č. 22 v B.Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (98.7 kB) (98.7 kB)

 
15.6.2018 - Upovedomenie ostatných účastníkov konania Novostavba bytového domu Pod Dúbravou, B.Bystrica, k.ú. Podlavice
 Upovedomenie ostatných účastníkov konania.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
13.6.2018 - Oznámenie o začatí územného konania IBV Na Stráni - Podlavice, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (824.7 kB) (824.7 kB)

 
13.6.2018 - Rozhodnutie Malá vodná elektráreň Iliaš v k.ú. Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
13.6.2018 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby RD Štandard 112-Z, Malachovská ulica B. Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (516.5 kB) (516.5 kB)

 
12.6.2018 - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania R1 1/66 Banská Bystrica - severný obchvat, k.ú. Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania.pdf (65.8 kB) (65.8 kB)

 
12.6.2018 - Rozhodnutie Obytný súbor Quartetto - SO 01 Bytový dom 1 a SO 02 Bytový dom 2, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (278.2 kB) (278.2 kB)

 
11.6.2018 - Rozhodnutie SO 11 - vodovod, Bytový súbor Quartetto v k.ú. Sásová, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (309.2 kB) (309.2 kB)

 
11.6.2018 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby Prípojka verejnej elektronicky komunikačnej siete Orange Slovensko a.s., FTTH B.Bystrica - Stará Fončorda
 Oznámenie o začatí konania.pdf (976.6 kB) (976.6 kB)

 
12.6.2018 - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania R1 1/66 Banská Bystrica - severný obchvat, k.ú. Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania.pdf (65.8 kB) (65.8 kB)

 
11.6.2018 - Rozhodnutie Polyfunkčná zóna Belveder - Tajovského ul., B.Bystrica - Polyfunkčné domy MIRA, CETI, ORION
 Rozhodnutie.pdf (377.3 kB) (377.3 kB)

 
11.6.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Novostavba rodinného domu s garážou parc. KN-C č. 2809/1, 2806, 2807, 2810 v B.Bystrici na Majerskej ceste
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (141.4 kB) (141.4 kB)

 
7.6.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania SO - 05 Prípojka VN pre stavbu Empíria Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (139.8 kB) (139.8 kB)

 
7.6.2018 - Rozhodnutie Rodinný dom Rakytovce na parc. KN-C č. 856/20, pri Borovicovej ulici, mestská časť Rakytovce
 Rozhodnutie.pdf (357.3 kB) (357.3 kB)

 
6.6.2018 - Rozhodnutie Komplexná obnova bytového domu, ul. Bernolákova č. 40,42, 44, 46, 48
 Rozhodnutie.pdf (387.6 kB) (387.6 kB)

 
5.6.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania 9614 Špania Dolina-rek. VNV č. 307 ZA 307/111/51 v k.ú. Uľanka, Špania Dolina
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (124.6 kB) (124.6 kB)

 
4.6.2018 - Oznámenie o začatí konania Tenisový kurt so zázemím v k.ú. Radvaň v Banskej Bystrici v mestskej časti Iliaš
 Oznámenie o začatí konania.pdf (144.2 kB) (144.2 kB)

 
4.6.2018 - Rozhodnutie Polyfunkčný dom Uhlisko, Bellušova ulica. Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
1.6.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Komplexná obnova bytového domu TO 2B, Wolkerova 17, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (119.2 kB) (119.2 kB)

 
1.6.2018 - Oznámenie o začatí konania Čerpacia stanica PHM a KOLIBA, Kostiviarska, Nový Svet
 Oznámenie o začatí konania.pdf (242 kB) (242 kB)

 
31.5.2018 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte na Chabeneckej ulici č. 3 v B.Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (202.8 kB) (202.8 kB)

 
31.5.2018 - Rozhodnutie Optický kábel v úseku Varín ( Dubná Skala)-Vrútky-Banská Bystrica, II.časť Čremošné - Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (3.3 MB) (3.3 MB)

 
31.5.2018 - Stavebné povolenie Bytový dom s polyfunkciou MED ART, Matuškova 1, Banská Bystrica
 Stavebné povolenie.pdf (512.7 kB) (512.7 kB)

 
31.5.2018 - Obchodný objekt COOP Jednota Krupina, Rudohorská ulica č. 35, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (505.1 kB) (505.1 kB)

 
28.5.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Sanácia zateplenia štítových stien BA-BC Beskydská 2-6, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (94.2 kB) (94.2 kB)

 
30.5.2018 - Rozhodnutie Radová výstavba rodinných domov, ul. Lazovná, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
28.5.2018 - Oznámenie o začatí územného konania Banská Bystrica-Uľanka, úprava toku Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (134.6 kB) (134.6 kB)

 
28.5.2018 - Predĺženie lehoty na dokončenie stavby Gukotex - Privát, nadstavba 8 b.j. v B.Bystrici - lokalita Fončorda, ul. Družby č. 5
 Predĺženie lehoty na dokončenie stavby.pdf (114.9 kB) (114.9 kB)

 
25.5.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Banská Bystrica - Tulská 3 - Parkoviská
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (167.6 kB) (167.6 kB)

 
25.5.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Banská Bystrica - Tulská 2 - Parkoviská
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (142.3 kB) (142.3 kB)

 
24.5.2018 - Rozhodnutie Prístrešok ku garáži na parcele KN - C č. 382/50 k.ú. Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (299.1 kB) (299.1 kB)

 
24.5.2018 - Rozhodnutie IBV Malachov - Dolné Močare
 Rozhodnutie.pdf (671.1 kB) (671.1 kB)

 
23.5.2018 - Rozhodnutie DUD Banská Bystrica - Prepoj Východ v k.ú. Banská Bystrica, Kostiviarska a Sásová v Banskej Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
23.5.2018 - Rozhodnutie Výmena strešnej konštrukcie kultúrny dom Šalková v Banskej Bystrici, MČ Šalková, Na Hronskej ulici č. 4
 Rozhodnutie.pdf (197.3 kB) (197.3 kB)

 
23.5.2018 - Rozhodnutie Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Šalková, Hronská č. 3530/4 Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (259.8 kB) (259.8 kB)

 
23.5.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania SO-601 STL plynovod a prípojky, stavby Obytný súbor, Banská Bystrica - Pršianska terasa, lokalita Sklady vojska
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (312.6 kB) (312.6 kB)

 
23.5.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Obnova bytového domu Radvanská 2, 3, 4, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (138.1 kB) (138.1 kB)

 
22.5.2018 - Rozhodnutie Zimná záhrada na Viestovej ulici, parc. KN-C č. 4639/13, k.ú. Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (254 kB) (254 kB)

 
22.5.2018 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte č. 2 na Limbovej ul. č. 13, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (251.8 kB) (251.8 kB)

 
22.5.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Nové dátové centrum Komenského 16, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (341.5 kB) (341.5 kB)

 
18.5.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Obnova/výmena osobných výťahov na ul. Mládežnícka 31-41 v Banskej Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (109.2 kB) (109.2 kB)

 
21.5.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rodinný dom B. Bystrica, m.č. Kremnička, Brezová ulica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (164.5 kB) (164.5 kB)

 
18.5.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Obnova bytového domu MS-11, Mládežnícka 19
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (115.7 kB) (115.7 kB)

 
18.5.2018 - Stavebné povolenie Radová výstavba rodinných domov, ul. Lazovná, Banská Bystrica - spevnené plochy
 Stavebné povolenie.pdf (379.4 kB) (379.4 kB)

 
17.5.2018 - Rozhodnutie Rekonštrukcia bytu v bytovom dome M.Bela 5295/ 9, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (361.6 kB) (361.6 kB)

 
17.5.2018 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu v kat. úz. Radvaň, Mládežnícka 27, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (186.3 kB) (186.3 kB)

 
17.5.2018 - Oznámenie o začatí územného konania Havranské Banská Bystrica, Technická infraštruktúra - SO 06 NN káblové rozvody, rozšírenie NNK Havranské, 9802 Banská Bystrica - Radvaň
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (181.3 kB) (181.3 kB)

 
16.5.2018 - Rozhodnutie Elektrická prípojka NN na pozemok p.č. 3733/5, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (260.4 kB) (260.4 kB)

 
11.5.2018 - Oznámenie o začatí konania Polyfunkčná zóna Belveder - úrad žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením „Polyfunkčná zóna Belveder - Tajovského ul., Banská Bystrica - Polyfunkčné domy MIRA, CETI, ORION
 Oznámenie o začatí konania.pdf (162.2 kB) (162.2 kB)

 
14.5.2018 - Rozhodnutie Novostavba bytového domu Pod Dúbravou, Banská Bystrica, k.ú. Podlavice
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
11.5.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Novostavba rodinného domu v k.ú. Kordíky
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (172 kB) (172 kB)

 
9.5.2018 - Oznámenie o začatí územného konania FTTH Banská Bystrica - Sever
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (149.7 kB) (149.7 kB)

 
10.5.2018 - Oznámenie o začatí územného konania Rodinný dom Rakytovce, na pozemku parc. KN-C č. 856/20, pri Borovicovej ulici
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (290.1 kB) (290.1 kB)

 
3.5.2018 - Rozhodnutie Záhradná chatka čiastočne podpivničená - pivnica v kat. úz. Kostiviarska v Banskej Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (188.2 kB) (188.2 kB)

 
2.5.2018 - Oznámenie o pokračovaní územného konania Optický kábel v úseku Varín ( Dubná Skala)-Vrútky-Banská Bystrica, Il.časť Čremošné - Banská Bystrica
 Oznámenie o pokračovaní územného konania.pdf (219.3 kB) (219.3 kB)

 
27.4.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v byte na Chabeneckej ulici ulici č. 3, v B.Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (94.3 kB) (94.3 kB)

 
26.4.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Bytový dom s polyfunkciou MED ART, Matuškova 1, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (285.3 kB) (285.3 kB)

 
27.4.2018 - Rozhodnutie IBV Tulská ulica, Banská Bystrica - Technická infraštruktúra
 Rozhodnutie.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

 
25.4.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Radová výstavba rodinných domov, ul. Lazovná, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (412.9 kB) (412.9 kB)

 
26.4.2018 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Trieda SNP č. 71, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (245 kB) (245 kB)

 
25.4.2018 - Predĺženie lehoty na dokončenie stavby Rodinný dom, lokalita Pršianska terasa - Vlčia jama, B.Bystrica
 Predĺženie lehoty na dokončenie stavby.pdf (90.9 kB) (90.9 kB)

 
25.4.2018 - Zverejnenie informácie Prestavba a prístavba administratívnej budovy Interpolis, stavebný objekt SO 03 Parkovací dom
 Zverejnenie informácie.pdf (152.4 kB) (152.4 kB)

 
20.4.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Obchodný objekt COOP Jednota Krupina Rudohorská 35, BB- prestavba
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (116.2 kB) (116.2 kB)

 
19.4.2018 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu na Tatranskej ulici č. 86 v B.Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (201.1 kB) (201.1 kB)

 
19.4.2018 - Rozhodnutie Tenisový kurt so zázemím, na pozemku parcele KN-C č. 3642/32 v k.ú. Radvaň v Banskej Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (201.7 kB) (201.7 kB)

 
19.4.2018 - Rozhodnutie Športový areál - strelnica v k.ú. Radvaň, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (463 kB) (463 kB)

 
19.4.2018 - Rozhodnutie Vybúranie a domurovanie okenných otvorov v obytnom dome súpisné číslo 635 na ulici ČSA č. 19 v Banskej Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (269.4 kB) (269.4 kB)

 
19.4.2018 - Rozhodnutie 9122 - Banská Bystrica, Pršianska terasa rozšírenie NNK Proftnex 20xRD
 Rozhodnutie.pdf (419.7 kB) (419.7 kB)

 
18.4.2018 - Rozhodnutie SO 01 Prípojka vodovodu na pozemkoch parc. KN-C č. 3738/152 v kat. úz. Radvaň v Banskej Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (138 kB) (138 kB)

 
18.4.2018 - Oznámenie o začatí územného konania Metropolitná optická sieť, Metronet Banská Bystrica - rozšírenie časť Metrobone Ol/ESC-SKO/17
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (169.3 kB) (169.3 kB)

 
18.4.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Komplexná obnova bytového domu, ul. Bernolákova č. 40,42, 44, 46, 48, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (122.4 kB) (122.4 kB)

 
18.4.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Zimná záhrada na Viestovej ulici 7A v B.Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (137.9 kB) (137.9 kB)

 
18.4.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v byte na Limbovej ulici č. 13 v B.Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (104.7 kB) (104.7 kB)

 
18.4.2018 - Rozhodnutie Odstránenie systémovej poruchy bytového domu, Tr. SNP 8 - 12, B. Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (334 kB) (334 kB)

 
17.4.2018 - Rozhodnutie Modernizácia Teplárne Radvaň - plynové motory, inštalácia mimo objektu teplárne
 Rozhodnutie.pdf (5.1 MB) (5.1 MB)

 
17.4.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Obytný súbor Quartetto B.Bystrica, stavebné objekty SO 01 a SO 02
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
13.4.2018 - Rozhodnutie 7943 Banská Bystrica časť Sásová zrušenie 326-ts-333
 Rozhodnutie.pdf (719.8 kB) (719.8 kB)

 
13.4.2018 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, ul. THK. 22, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (174.9 kB) (174.9 kB)

 
12.4.2018 - Upovedomenie o predĺžení lehoty pre rozhodnutie Ochranné pásmo Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica
 Upovedomenie o predĺžení lehoty.pdf (144.1 kB) (144.1 kB)

 
12.4.2018 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte č. 23 Bakossova ulica, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (254.1 kB) (254.1 kB)

 
11.4.2018 - Rozhodnutie B.Bystrica - Radvaň - Zahustenie TS, IRIS SH, na uliciach Mládežnícka a Poľná
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
11.4.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Radová výstavba rodinných domov, ul. Lazovná, B.Bystrica, SO 07 časť Spevnené plochy
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (105 kB) (105 kB)

 
9.4.2018 - Rozhodnutie Polyfunkčný objekt SIPA BB parc. č. 1040/3,4, 1059/25 Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (841.1 kB) (841.1 kB)

 
9.4.2018 - Stavebné povolenie Budova OTP Buildings, s.r.o., Nám. SNP č. 15 a 14, Banská Bystrica, Prechod na nádvorie z ulice Horná Strieborná
 Stavebné povolenie.pdf (336.2 kB) (336.2 kB)

 
9.4.2018 - Rozhodnutie Dostavba farského úradu - polyfunkčný objekt Nám. Š. Moyzesa 1, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (610.3 kB) (610.3 kB)

 
9.4.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, Mládežnícka 27, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (112 kB) (112 kB)

 
9.4.2018 - Oznámenie o začatí územného konania Prípojka Metropolitnej optickej siete Metronet - Nové Kolíšte 17, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (159.5 kB) (159.5 kB)

 
6.4.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Elektrická prípojka NN na pozemok p.č. 3733/5, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (155 kB) (155 kB)

 
5.4.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Výmena strešnej konštrukcie kultúrny dom Šalková, Na Hronskej ulici č. 4
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (130.2 kB) (130.2 kB)

 
5.4.2018 - Rozhodnutie 9758 - Banská Bystrica - Laskomerská, zahustenie TS Laskomerská ul.
 Rozhodnutie.pdf (901.7 kB) (901.7 kB)

 
4.4.2018 - Rozhodnutie Rodinný dom Arkada 14 v Banskej Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (333.1 kB) (333.1 kB)

 
5.4.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Šalková, Hronská č. 3530/4 Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (76.9 kB) (76.9 kB)

 
3.4.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Prestavba a prístavba administratívnej Budovy lnterpolis
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (116.7 kB) (116.7 kB)

 
3.4.2018 - Upovedomenie o oprave nesprávnosti v písomnom vyhotovení Rodinný dom - Iliaš, v k.ú. Radvaň v Banskej Bystrici
 Upovedomenie o oprave nesprávnosti.pdf (176.5 kB) (176.5 kB)

 
28.3.2018 - Rozhodnutie Banská Bystrica, Blok 253, Chabenecká 1-3
 Rozhodnutie.pdf (161.9 kB) (161.9 kB)

 
27.3.2018 - Rozhodnutie Komplexná obnova bytového domu ul. 9. mája č. 19, B. Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (442.1 kB) (442.1 kB)

 
26.3.2018 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu na Kráľovohoľskej ulici č. 7 v B.Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (166.1 kB) (166.1 kB)

 
26.3.2018 - Zverejnenie informácie Parkovací dom na Partizánskej ceste č. 3 v Banskej Bystrici
 Zverejnenie informácie.pdf (216.2 kB) (216.2 kB)

 
26.3.2018 - Rozhodnutie Rodinný dom na pozemku pare. KN-C č. 132 (KN-E č. 3-1727/2) v kat. úz Radvaň
 Rozhodnutie.pdf (799.5 kB) (799.5 kB)

 
26.3.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu , Trieda SNP č. 71, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (99.6 kB) (99.6 kB)

 
26.3.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Prístrešok ku garáži na parcele KN - C č. 382/50 k.ú. Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (95.3 kB) (95.3 kB)

 
22.3.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rekonštrukcia bytu v bytovom dome M.Bela 5295/9, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (161.8 kB) (161.8 kB)

 
22.3.2018 - Rozhodnutie Novostavba bytového domu Pod Dúbravou, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
22.3.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu na Tatranskej ulici č. 86 v B.Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (92.2 kB) (92.2 kB)

 
21.3.2018 - Rozhodnutie Optický kábel v úseku Varín (Dubná Skala) - Vrútky - Banská Bystrica, II.časť Čremošné B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (283.5 kB) (283.5 kB)

 
19.3.2018 - Rozhodnutie Radové rodinné domy v Banskej Bystrici - lokalita Pršianska terasa B2
 Rozhodnutie.pdf (268.5 kB) (268.5 kB)

 
19.3.2018 - Rozhodnutie Obytný súbor, Banská Bystrica - Pršianska terasa, lokalita Sklady vojska - Inžinierske siete
 Rozhodnutie.pdf (736.9 kB) (736.9 kB)

 
19.3.2018 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytového domu, parc. KN-C č. 135/2-3 v k.ú. Radvaň, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (346.9 kB) (346.9 kB)

 
19.3.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Vybúranie a domurovanie okenných otvorov, ul. ČSA 19, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (92.9 kB) (92.9 kB)

 
19.3.2018 - Rozhodnutie Miestna prípojka optickej metropolitnej siete Metronet, časť Bottova 1, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
19.3.2018 - Rozhodnutie Banská Bystrica, Tr. SNP 68-70-72-74, obnova bytového domu
 Rozhodnutie.pdf (385.7 kB) (385.7 kB)

 
19.3.2018 - Rozhodnutie Radová zástavba a polyfunkčný objekt Belveder v B.Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
19.3.2018 - Stavebné povolenie Stavebné úpravy v byte, Bakossova 3A, B.Bystrica
 Stavebné povolenie.pdf (252.7 kB) (252.7 kB)

 
16.3.2018 - Oznámenie o začatí územného konania Mestská cyklistická trasa Hušták - Kráľová, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (188.5 kB) (188.5 kB)

 
16.3.2018 - Rozhodnutie 10540 - Banská Bystrica - Kostiviarska - Posilnenie NN siete
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
15.3.2018 - Oznámenie o začatí územného konania Polyfunkčný dom Uhlisko, Bellušova ulica, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (558.3 kB) (558.3 kB)

 
15.3.2018 - Rozhodnutie Zateplenie strechy a výmena rozvodov BD, ul. Družby 9-15, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (343 kB) (343 kB)

 
15.3.2018 - Upovedomenie o oprave nesprávnosti 15 rodinných dvojdomov v B.Bystrici, lokalita Pršianska terasa C1-B2
 Upovedomenie o oprave nesprávnosti.pdf (148.1 kB) (148.1 kB)

 
14.3.2018 - Rozhodnutie Záhradná chatka v kat. úz. Radvaň, v ZO 17-44 v Banskej Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (220.9 kB) (220.9 kB)

 
13.3.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Budova OTP Buildings, s.r.o., Nám. SNP č. 15 a 14, Banská Bystrica, Prechod na nádvorie z ulice Horná Strieborná
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
13.3.2018 - Rozhodnutie Slovenka Resort Konverzia areálu Slovenka, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
12.3.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania 9122 - Banská Bystrica, Pršianska terasa, rozšírenie NNK Profinex 20xRD, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (487.7 kB) (487.7 kB)

 
9.3.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v byte, Bakossova ulica, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (151.2 kB) (151.2 kB)

 
9.3.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Odstránenie systémovej poruchy bytového domu, Tr. SNP 8-12, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (95.1 kB) (95.1 kB)

 
7.3.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rodinný dom Arkada 14, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (166.9 kB) (166.9 kB)

 
8.3.2018 - Rozhodnutie Nová Radvaň SO 03 - blok C - prízemie
 Rozhodnutie.pdf (288.4 kB) (288.4 kB)

 
7.3.2018 - Oznámenie o začatí konania Záhradná chatka čiastočne podpivničená v kat. úz. Kostiviarska v Banskej Bystrici
 Oznámenie o začatí konania.pdf (119.2 kB) (119.2 kB)

 
6.3.2018 - Rozhodnutie Záhradná chatka na pozemku parc. KN-C č. 3697/135, k.ú. Radvaň, obec Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
6.3.2018 - Rozhodnutie Prípojka tepla a KOST pre objekt Mládežnícka 49, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
6.3.2018 - Oznámenie o začatí územného konania 7943 Banská Bystrica - časť Sásová - zrušenie 326-ts-333
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
5.3.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, THK 4, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (227.9 kB) (227.9 kB)

 
5.3.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, THK 22, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (112 kB) (112 kB)

 
1.3.2018 - Oznámenie o začatí územného konania IBV Tulská ulica, Banská Bystrica - Technická infraštruktúra
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (890.8 kB) (890.8 kB)

 
5.3.2018 - Rozhodnutie Solárny systém Družstevná ul. Uhlisko, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (297.9 kB) (297.9 kB)

 
26.2.2018 - Rozhodnutie Polyfunkčný dom Belluria, Wolkerova ul. v B.Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (969.4 kB) (969.4 kB)

 
1.3.2018 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte, Slnečná 3, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (207.4 kB) (207.4 kB)

 
23.2.2018 - Stavebné povolenie Obslužná miestna komunikácia Jegorovova ulica, B.Bystrica
 Stavebné povolenie.pdf (394.3 kB) (394.3 kB)

 
20.2.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytového domu, Wolkerova 8-10, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (979.8 kB) (979.8 kB)

 
22.2.2018 - Rozhodnutie Zmena účelu užívania časti stavby, Sitnianska 4, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (160.6 kB) (160.6 kB)

 
16.2.2018 - Oznámenie o začatí územného konania DUD Banská Bystrica - Prepoj Východ v B.Bystrici
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
20.2.2018 - Upovedomenie účastníkov konania Prestavba rodinného domu, Stupy 28, B.Bystrica
 Upovedomenie účastníkov konania.pdf (676.7 kB) (676.7 kB)

 
16.2.2018 - Rozhodnutie Tajov - záhradkárska casť Beňová, rozšírenie NNk RD
 Rozhodnutie.pdf (1013.8 kB) (1013.8 kB)

 
15.2.2018 - Rozhodnutie Novosíavba polyfunkčného bytového domu - Skuteckého, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
14.2.2018 - Rozhodnutie Prístupová komunikácia k pozemkom Pod Dúbravou, Podlavice, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (3 MB) (3 MB)

 
13.2.2018 - Rozhodnutie Rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením BD Horné Záhrady 17,19, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
14.2.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, kráľovoholská ulica č. 7, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (650.9 kB) (650.9 kB)

 
13.2.2018 - Rozhodnutie IBV Malachov - Dolné Močare
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
13.2.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Komplexná obnova bytového domu ul. 9. mája č. 19, B. Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1 MB) (1 MB)

 
12.2.2018 - Oznámenie o začatí konania Rekreačná chata Theta-44, časť Králiky v B.Bystrici
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
12.2.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v byte, Bakossova 3 A, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (892.7 kB) (892.7 kB)

 
12.2.2018 - Oznámenie o začatí územného konania Banská Bystrica - Radvaň - Zahustenie TS, Iris SH
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (799.4 kB) (799.4 kB)

 
8.2.2018 - Oznámenie o začatí konania Radové rodinné domy v Banskej Bystrici - lokalita Pršianska terasa B2
 Oznámenie o začatí konania.pdf (867.9 kB) (867.9 kB)

 
8.2.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Prípojka tepla a KOST pre objekt Mládežnícka 49, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
8.2.2018 - Rozhodnutie 9386 Banská Bystrica - Moskovská ul, Feidias BB
 Rozhodnutie.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
8.2.2018 - Oznámenie o začatí konania Slovenka Resort - Konverzia areálu Slovenka
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
7.2.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania 9758 - Banská Bystrica - Laskomerská, zahustenie TS Laskomerská ul.
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (861.2 kB) (861.2 kB)

 
7.2.2018 - Rozhodnutie Dostavba dvorného krídla meštianskeho domu v k.ú. Banská Bystrica, parc.č. K.N-C 1755
 Rozhodnutie.pdf (896.1 kB) (896.1 kB)

 
5.2.2018 - Oznámenie o začatí územného konania Optický kábel v úseku Varín (Dubná Skala) - Vrútky-Banská Bystrica, II.časť Čremošné, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
1.2.2018 - Oznámenie o pokračovaní konania Obytný súbor, Banská Bystrica - Pršianska terasa, lokalita Sklady vojska - inžinierske siete
 Oznámenie o pokračovaní konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
1.2.2018 - Predĺženie lehoty na dokončenie stavby Banská Bystrica, Tr. SNP 69-71-73, obnova bytového domu
 Predlzenie lehoty na dokoncenie stavby.pdf (448.8 kB) (448.8 kB)

 
31.1.2018 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Wolkerova 2, B. Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (797.5 kB) (797.5 kB)

 
31.1.2018 - Rozhodnutie Obytný súbor Suchý vrch - Pod Flosom II. - 18 radových rodinných domov
 Rozhodnutie.pdf (3.1 MB) (3.1 MB)

 
31.1.2018 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytov, Tulská 57, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (887.7 kB) (887.7 kB)

 
29.1.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Solárny systém Družstevná ul. Uhlisko, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1 MB) (1 MB)

 
29.1.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rodinný dom v kat. úz Radvaň na ul. Nové Kalište a Kpt. Nálepku v B.Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (656.5 kB) (656.5 kB)

 
26.1.2018 - Upovedomenie účastníkov o predĺžení lehoty Vytvorenie nového otvoru bytu, Radvanská 9, Banská Bystrica
 Upovedomenie účastníkov o predĺžení lehoty.pdf (660.2 kB) (660.2 kB)

 
26.1.2018 - Upovedomenie účastníkov o predĺžení lehoty Zateplenie bytového domu Slnečná 40, Banská Bystrica
 Upovedomenie účastníkov o predĺžení lehoty.pdf (660.8 kB) (660.8 kB)

 
26.1.2018 - Upovedomenie účastníkov o predĺžení lehoty Stavebné úpravy bytu, Mládežnícka 47, B.Bystrica
 Upovedomenie účastníkov o predĺžení lehoty.pdf (684.3 kB) (684.3 kB)

 
24.1.2018 - Rozhodnutie Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete - BBSUV - stožiar Radvaň Suchý vrch
 Rozhodnutie.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
24.1.2018 - Oznámenie o pokračovaní územného konania stavby Banská Bystrica, Kostiviarska - Posilnenie NN siete
 Oznámenie o pokračovaní konania.pdf (864.5 kB) (864.5 kB)

 
22.1.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Záhradná chatka v kat. úz. Radvaň, v ZO 17-44 v Banskej Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (606.9 kB) (606.9 kB)

 
23.1.2018 - Upovedomenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia Banská Bystrica - Ochrana intravilánu pred povodňami, úsek č. 4
 Upovedomenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení.pdf (764.8 kB) (764.8 kB)

 
22.1.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v byte, Slnečná 3, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (582.7 kB) (582.7 kB)

 
18.1.2018 - Rozhodnutie Rekonštrukcia bytu Podháj 41 v Banskej Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
22.1.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Obslužná miestna komunikácia Jegorovova ulica - stavebné objeky, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (480.1 kB) (480.1 kB)

 
18.1.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Záhradná chatka v kat. úz. Radvaň v B.Bystrici,
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (598.5 kB) (598.5 kB)

 
17.1.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Zateplenie strechy a výmena rozvodov BD MS-5 ul. Družby 9-15, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (604.3 kB) (604.3 kB)

 
18.1.2018 - Oznámenie o začatí konania Polyfunkčný objekt SIPA BB, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
17.1.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rekonštrukcia bytu, ul. THK č. 4, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (582.3 kB) (582.3 kB)

 
16.1.2018 - Rozhodnutie Radová výstavba rodinných domov, ul. Lazovná, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (4.2 MB) (4.2 MB)

 
16.1.2018 - Oznámenie o začatí konania Banská Bystrica Blok č. 253 Chabenecká 1-3, Komplexná obnova bytového domu
 Oznámenie o začatí konania.pdf (730.6 kB) (730.6 kB)

 
15.1.2018 - Oznámenie o začatí konania Záhradná chatka v k.ú. Radvaň v Banskej Bystrici v záhradkárskej osade č. 17-19 Krivá
 Oznámenie o začatí konania.pdf (760.2 kB) (760.2 kB)

 
15.1.2018 - Upovedomenie ostatných účastníkov konania Novostavba bytového domu Pod Dúbravou, Banská Bystrica, k.ú. Podlavice
 Upovedomenie ostatnych ucastnikov konania.pdf (2.9 MB) (2.9 MB)

 
15.1.2018 - Schválenie registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav vvkonávaných formou jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Kremnička, lokalita Brlany
 Schválenie registra pôvodného stavu.pdf (567.5 kB) (567.5 kB)

 
12.1.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením BD Horné Záhrady 17,19, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (800.3 kB) (800.3 kB)

 
15.1.2018 - Rozhodnutie INS FTTHJBB Banská Bystrica Azalková
 Rozhodnutie.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
11.1.2018 - Rozhodnutie Banská Bystrica - Tulská 2, Parkoviská
 Rozhodnutie.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
11.1.2018 - Rozhodnutie Banská Bystrica - Tulská 3, Parkoviská
 Rozhodnutie.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
10.1.2018 - Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia
 Zverejnenie všeobecných zásad.pdf (941.4 kB) (941.4 kB)

 
9.1.2018 - Rozhodnutie rodinný dom Arkada 14, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
10.1.2018 - Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby Nebytový priestor na Rudohorskej ulici č. 1/A v B.Bystrici
 Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby.pdf (607.9 kB) (607.9 kB)

 
28.12.2017 - Rozhodnutie o odvolaní Adaptácia objektu kotolne na rodinné bývanie, k.ú. Radvaň - stavebník Ing. Jozef Fekiač
 Rozhodnutie o odvolaní- Adaptácia objektu kotolne na rodinné bývanie.pdf (3.7 MB) (3.7 MB)

 
28.12.2017 - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Malá vodná elektráreň Iliaš v Banskej Bystrici na rieke Hron
 ROZHODNUTIE MVO.ILIAŠ.pdf (643 kB) (643 kB)

 
22.12.2017 - Oznámenie o začatí konania o zmene účelu užívania stavby Kaviareň a Cukráreň Emily, vrátane cukrárenskej vyrobne.
 verejna vyhlaska.pdf (628.6 kB) (628.6 kB)

 
22.12.2017 - Upovedomenie o začatí stavebného konania Obytný súbor Suchý vrch - Pod Flosom II. - 18 radových rodinných domov
 verejna vyhlaska.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
20.12.2017 - Rozhodnutie Prevádzkový areál ROCK-BUILD s.r.o. Priemyselný park Šalková
 verejna vyhlaska.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
19.12.2017 - Rozhodnutie Nová Radvaň - obnova objektov súp. č. 2412, Blok A - 1.NP Medispa
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
18.12.2017 - Rozhodnutie ,,Prestavba bytového jadra v byte č. 5 bytového domu súp.č. 5955, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (869.1 kB) (869.1 kB)

 
13.12.2017 - Upovedomenie o začatí konania Stavebné úpravy bytu Wolkerova 2
 verejna vyhlaska.pdf (527.4 kB) (527.4 kB)

 
15.12.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytov, Tulská 57, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (583.5 kB) (583.5 kB)

 
13.12.2017 - Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 63, Majerská cesta 65
 verejna vyhlaska.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
13.12.2017 - Rozhodnutie - 9758 - Banská Bystrica - Laskomerská, zahustenie TS Laskomerská ul
 verejna vyhlaska.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
12.12.2017 - Rozhodnute Radová zástavba a polyfunkčný objekt Belveder
 verejna vyhlaska.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
11.12.2017 - Rozhodnutie o umiestnení stavby Telekomunikačná prípojka FTTH-KBV-BB-Tatranská-Quartetto
 Rozhodnutie.pdf (3.3 MB) (3.3 MB)

 
11.12.2017 - Rozhodnutie - povolenie zmeny v užívaní stavby Nová Radvañ - Blok B
 verejna vyhlaska.pdf (844.6 kB) (844.6 kB)

 
11.12.2017 - Rozhodnutie o umiestnení stavby Prestavba a prístavba administratívnej budovy Interpolis
 Rozhodnutie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
11.12.2017 -Oznámenie o začatí územného konania Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete - BBSUV - stožiar Radvañ Suchý vrch s novou stĺpovou trafostanicou a elektrickou prípojkou
 verejna vyhlaska.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
6.12.2017 - Rozhodnutie Novostavba bytového domu Pod Dúbravou, Banská Bystrica, k.ú. Podlavice
 Rozhodnutie.pdf (2.9 MB) (2.9 MB)

 
7.12.2017 - Oznámenie o začatí územného konania Radová výstavba rodinných domov, ul. Lazovná, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
6.12.2017 - Oznámenie o začatí územného konania stavby Banská Bystrica - Kostiviarska Posilnenie NN siete
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
5.12.2017 - Oznámenie o začatí konania Nebytové priestory v bytovom dome Sitnianska 4 v B.Bystrici
 Oznámenie o začatí konania.pdf (587.6 kB) (587.6 kB)

 
4.12.2017 - Oznámenie o začatí územného konania Miestna prípojka optickej metropolitnej siete Metronet, časť Bottova 1, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
1.12.2017 - Rozhodnutie Rekonštrukcia plynovodov Banská Bystrica - Podháj UO 02540
 Rozhodnutie.pdf (5.4 MB) (5.4 MB)

 
1.12.2017 - Rozhodnutie Polyfunkčný komplex Majer, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
30.11.2017 - Rozhodnutie Bytový dom u Vanysu na Partizánskej ceste v B.Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (4.6 MB) (4.6 MB)

 
29.11.2017 - Rozhodnutie Obnova bytového domu, Na Starej Tehelni 1, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
29.11.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rekonštrukcia bytu, Podháj 41, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (906.9 kB) (906.9 kB)

 
29.11.2017 - Oznámenie o začatí územného konania Prístupová komunikácia k pozemkom Pod Dúbravou, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (934.7 kB) (934.7 kB)

 
27.11.2017 - Rozhodnutie Zmena účelu užívania stavby v priestore Nám. Ľ. Štúra 11 v Banskej Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
27.11.2017 - Rozhodnutie Rodinný dom, na ul. Nové Kalište a Kpt. Nálepku v B.Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (3 MB) (3 MB)

 
24.11.2017 - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania Priemyselný park Banská Bystrica - Šalková- rekonštrukcia OH Hrona
 Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania.pdf (402.4 kB) (402.4 kB)

 
24.11.2017 - Rozhodnutie Rekonštrukcia bytu, Severná č. 1, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
21.11.2017 - Rozhodnutie Sanácia balkónov a zateplenie strechy, Kalinčiakova 2, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (951.4 kB) (951.4 kB)

 
21.11.2017 - Oznmámenie o pokračovaní územného konania IBV Malachov - Dolné Močare
 Oznmámenie o pokračovaní územného konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
21.11.2017 - Rozhodnutie Banská Bystrica - Radvañ, záhradná chatka na p.č. 3697/35 v záhradkárskej osade Krivá 17-19
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
21.11.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte na ulici Cesta k nemocnici č. 7 v Banskej Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
21.11.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte na ulici Cesta k nemocnici č. 29 v Banskej Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
21.11.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte, Karpatská ulica č. 6, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1003.6 kB) (1003.6 kB)

 
21.11.2017 - 16.11.2017 - Upovedomenie o oprave nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia Rakytovce - vodojem a zásobné potrubie, B.Bystrica
 Upovedomenie o oprave nesprávnosti.pdf (479.1 kB) (479.1 kB)

 
16.11.2017 - Upovedomenie o oprave nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia Banská Bystrica - ochrana pred povodňami
 Upovedomenie o oprave nesprávnosti.pdf (977 kB) (977 kB)

 
15.11.2017 - Oznámenie o začatí konania Prevádzkovy areál ROCK-BUILD s.r.o. Priemyselný park Šalková Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
15.11.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Banská Bystrica, Tr. SNP 68 - 70 - 72 - 74 obnova bytového domu
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (800 kB) (800 kB)

 
14.11.2017 - Stavebné úpravy v byte, Švermova 8, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
14.11.2017 - Rozhodnutie 9614 Špania Dolina rek.VNV č. 307 za 307/uv/51 v k.ú. Uľanka a Špania Dolina
 Rozhodnutie.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
14.11.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Karpatská ulica č. 4, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1008 kB) (1008 kB)

 
14.11.2017 - Oboznámenie účastníkov konania s obsahom odvolania Terminal Shopping Center Banská Bystrica
 Oboznámenie účastníkov konania.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
13.11.2017 - Oznámenie o začatí územného konania Rodinný dom ARKADA14, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (935.7 kB) (935.7 kB)

 
13.11.2017 - Súhlas s odstránením reklamnej stavby v k.ú. Šalková
 Súhlas s odstránením reklamnej stavby.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
13.11.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, Majerská cesta 65
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (963 kB) (963 kB)

 
13.11.2017 - Súhlas s odstránením reklamnej stavby v k.ú. Senica
 Súhlas s odstránením reklamnej stavby.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
8.11.2017 - Rozhodnutie Obytný súbor Suchý vrch - Pod Flosom Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
3.11.2017 - Oznámenie o začatí konania Radová zástavba a polyfunkčný objekt Belveder, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
6.11.2017 - Rozhodnutie Dostavba dvorného krídla meštianskeho domu, Nám. SNP č. 17, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
3.11.2017 - Rozhodnitie Prístavba rodinného domu, letnej kuchyne a voliéra, Jiráskova 2, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
3.11.2017 - Rozhodnutie Terminal Shopping Center Banská Bystria - objekty stavby
 Rozhodnutie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
3.11.2017 - Rozhodnutie Terminal Shopping Center Banská Bystria - objekty stavby
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
3.11.2017 - Rozhodnutie Terminal Shopping Center Banská Bystria - objekty stavby
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
3.11.2017 - Rozhodnutie Terminal Shopping Center Banská Bystria - objekty stavby
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
3.11.2017 - Rozhodnutie Terminal Shopping Center Banská Bystria - objekty stavby
 Rozhodnutie.pdf (752.3 kB) (752.3 kB)

 
3.11.2017 - Rozhodnutie Terminal Shopping Center Banská Bystria - objekty stavby
 Rozhodnutie.pdf (597.2 kB) (597.2 kB)

 
3.11.2017 - Rozhodnutie Terminal Shopping Center Banská Bystria - objekty stavby
 Rozhodnutie.pdf (594.3 kB) (594.3 kB)

 
3.11.2017 - Stavebné povolenie rozhodnutie Terminal Shopping Center Banská Bystrica - objekty stavby
 Stavebné povolenie.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
3.11.2017 - Kolaudačné rozhodnutie Terminal Shopping Center Banská Bystrica - objekty stavby
 Kolaudačné rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
31.10.2017 - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania Priemyselný park Banská Bystrica - Šalková- rekonštrukcia OH Hrona
 Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania.pdf (452.1 kB) (452.1 kB)

 
2.11.2017 - Rozhodnutie Obnova bytovej budovy panelový dom ul. Slnečná 2-12, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
30.10.2017 - Rozhodnutie Odstránenie komínového telesa pôvodnej plynovej kotolne, Tatranská 64, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (721.6 kB) (721.6 kB)

 
27.10.2017 - Rozhodnutie Banská Bystrica Blok č. 077 Ul. Jesenského č. 30, Obnova bytového domu
 Rozhodnutie.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
27.10.2017 - Rozhodnutie Zhotovenie prechodu medzi kuchyňou a obývacou izbou, Mládežnícka 45, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
27.10.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania SO 01 Prípojka vodovodu, Radvaň v Banskej Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (680.9 kB) (680.9 kB)

 
26.10.2017 - Oznámenie o pokračovaní prerušeného územného konania Bytový dom U Vanisu, Partizánska cesta, B.Bystrica
 Oznámenie o pokračovaní prerušeného konania.pdf (3.2 MB) (3.2 MB)

 
26.10.2017 - Rozhodnutie Rodinný dom v k.ú. Sásová v Banskej Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
26.10.2017 - Oznámenie o začatí konania Obnova bytového domu, Na Starej Tehelni 1, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (986 kB) (986 kB)

 
26.10.2017 - Oznámenie o začatí konania Nová Radvaň SO 03 - blok C - prízemie, Zvolenská cesta č. 2, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (810.2 kB) (810.2 kB)

 
25.10.2017 - Upovedomenie účastníkov konania Adaptácia objektu kotolne na rodinné bývanie na Sadovej ulici v Banskej Bystrici
 Upovedomenie úcastníkov konania.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
25.10.2017 - Upovedomenie účastníkov konania o predložení odvolaní spolu s príslušným spisovým materiálom odvolaciemu orgánu
 Upovedomenie ucastnikov konania.pdf (642.9 kB) (642.9 kB)

 
25.10.2017 - Rozhodnutie Prestavba bytového jadra bytového domu v k.ú. Radvaň v Banskej Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (901 kB) (901 kB)

 
23.10.2017 - Rozhodnutie Telekomunikačná prípojka FTTH-BB-KBV Pieninská BD - Ďatelinky v B.Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (3.5 MB) (3.5 MB)

 
23.10.2017 - Rozhodnutie Prestavba bytu č.7, Rudohorská ulica č. 28, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1 MB) (1 MB)

 
23.10.2017 - Oznámenie o začatí konania Tajov - záhradkárska časť Beňová, rozsírenie NNk RD
 Oznámenie o začatí konania.pdf (698.9 kB) (698.9 kB)

 
23.10.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Kráľovohoľská ulica č. 1, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (999.4 kB) (999.4 kB)

 
20.10.2017 - Oznámenie o začatí územného konania Novostavba polyfunkčného bytového domu - Skuteckého, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
23.10.2017 - Rozhodnutie Miestne prípojky optickej metropolitnej siete, časť: Partizánska ulica, Banská Bystrica, prípojky: StVPS, a.s., Synergon, a.s., Falck Záchranná, a.s.
 Rozhodnutie.pdf (2.9 MB) (2.9 MB)

 
19.10.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Banská Bystrica - Radvaň, záhradná chatka na p.č. 3697/35 v záhradkárskej osade Krivá 17-19
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
18.10.2017 - Rozhodnutie Obnova bytovej budovy panelový dom, ul. Haškova 30-32, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2 MB) (2 MB)

 
17.10.2017 - Oznámenie o pokračovaní územného konania ,Dostavba farského úradu - polyfunkčný objekt Nám. Š.Moyzesa 1, B.Bystrica
 Oznámenie o pokračovaní územného konania.pdf (902.4 kB) (902.4 kB)

 
17.10.2017 - Rozhodnutie Miestne prípojky optickej metropolitnej siete, Časť B.Bystrica - Centrum, prípojky: ÚGK, Múzeum SNP, Kapitulská 8, ČSA 20-24
 Rozhodnutie.pdf (3.2 MB) (3.2 MB)

 
17.10.2017 - Rozhodnutie FTTH BB bytový dom Omikron KBV, ulica Janka Kráľa, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
17.10.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte, Bernolákova 3, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
16.10.2017 - Rozhodnutie Nová Radvaň - blok B, priestor 12-3, Zvolenská cesta č.4, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
17.10.2017 - Upovedomenie účastníkov konania Novostavba bytového domu Pod Dúbravou, B.Bystrica
 Upovedomenie účastníkov konania.pdf (1 MB) (1 MB)

 
11.10.2017 - Oznámenie o začatí územného konania INS FTTH BB Banská Bystrica Azalková
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (745.8 kB) (745.8 kB)

 
13.10.2017 - Oznámenie o začatí územného konania Novostavba bytového domu Pod Dúbravou, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1 MB) (1 MB)

 
11.10.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v byte, Karpatská ulica č. 6, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (693.6 kB) (693.6 kB)

 
10.10.2017 - Rozhodnutie Oprava strešného plášťa Bytový dom Tatranská 33-39, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
5.10.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v byte, Cesta k nemocnici č. 29 v B.Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (762.6 kB) (762.6 kB)

 
5.10.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Polyfunkčný dom Belluria na Wolkerovej ulici v Banskej Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
5.10.2017 - Oznámenie o začatí konania 9386 - Banská Bystrica - Moskovská ul., 92 b.j., Feidias BB
 Oznámenie o začatí konania.pdf (740.8 kB) (740.8 kB)

 
5.10.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania, Stavebné úpravy v byte, Švermova 8, B. Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (591 kB) (591 kB)

 
5.10.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Záhradný domček, parc. KN-C č. 3733/5, v k.ú. Radvaň B. Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (489.2 kB) (489.2 kB)

 
5.10.2017 - Rozhodnutie 9122 - Banská Bystrica, Pršianska terasa, rozšírenie NNK Profínex 20xRD
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
5.10.2017 - Oznámenie o začatí konania Nová Radvaň - blok B, Zvolenská cesta č. 4, B. Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (685.7 kB) (685.7 kB)

 
4.10.2017 - Oznámenie o začatí územného konania Prestavba a prístavba administratívnej budovy Interpolis, Partizánska cesta 3, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
4.10.2017 - Zverejenie informácie Prestavba a prístavba administratívnej budovy Interpolis, stavebný objekt SO 03 Parkovací dom
 Zverejenie informácie.pdf (492.5 kB) (492.5 kB)

 
2.10.2017 - Oznámenie o začatí územného konania Telekomunikačná prípojka FTTH-KBV-BB-Tatranská-Quartetto, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
3.10.2017 - Rozhodnutie Banská Bystrica, Ul. Trieda SNP č. 13 - Obnova bytového domu
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
2.10.2017 - Územné rozhodnutie Dostavba dvorného krídla Beniczký dom - Pasáž
 Územné rozhodnutie.pdf (2 MB) (2 MB)

 
2.10.2017 - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby ,Sanácia balkónov a zateplenie strechy, Kalinčiakova 2, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby.pdf (826.9 kB) (826.9 kB)

 
29.9.2017 - Upovedomenie účastníkov o začatí územného konania Rodinný dom Zdenko Hús a Alica Húsová
 verejna vyhlaska.pdf (954.4 kB) (954.4 kB)

 
28.9.2017 - Upovedomenie účastníkov o začatí stavebného konania Zhotovenie prechodu medzi kuchyňou a obývacou izbou, byt č. 30, Mládeznícka 45, Banská Bystrica
 verejna vyhlaska.pdf (537 kB) (537 kB)

 
28.9.2017 - Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby objektu komína pri bývalej plynovej kotolni na Tatranskej ulici
 verejna vyhlaska.pdf (301.2 kB) (301.2 kB)

 
28.9.2017 - Rozhodnutie - prerušenie konania Nová Radvañ - obnova objektov súp. č. 2412, Blok A - l.NP Medispa
 rozhodnutie.pdf (960.2 kB) (960.2 kB)

 
28.9.2017 - Upovedomenie účastníkov o vydaní rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením Rekonštrukcia garáže č. 10100
 verejna vyhlaska.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
27.9.2017 - Oznámenie o umiestnení líniovej stavby 9758 - Banská Bystrica Laskomerská, zahustenie TS Laskomerská ul.
 Oznámenie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
27.9.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania - Stavebné úpravy bytu č. 28, Strážovská 6, Banská Bystrica
 verejna vyhlaska.pdf (695.6 kB) (695.6 kB)

 
27.9.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania - Stavebné úpravy bytu č. 6, Karpatská 4, Banská Bystrica
 verejna vyhlaska.pdf (687.9 kB) (687.9 kB)

 
26.9.2017 - Obslužná miestna komunikácia Jegorovova ulica
 rozhodnutie.pdf (1 MB) (1 MB)

 
26.9.2017 - Zateplenie strechy BD Švermova 19, Banská Bystrica
 verejna vyhlaska.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
22.9.2017 - Rozhodnutie Havranské, Banská Bystrica, Technická infraštruktúra
 Rozhodnutie.pdf (3.4 MB) (3.4 MB)

 
22.9.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Kalinčiakova ul. č. 2, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (869.5 kB) (869.5 kB)

 
22.9.2017 - Rozhodnutie Obnova bytového domu, Švermova 1-5, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
22.9.2017 - Oznámenie o pokračovaní konania 9614 Špania Dolina - rek.VNV č.307 za 307/uv/51 v k.ú. Uľanka a Špania Dolina
 Oznámenie o pokračovaní konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
21.9.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte, Strážovská ulica č. 2, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
21.9.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rekonštrukcia bytu, Severná č. 1, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (733.3 kB) (733.3 kB)

 
21.9.2017 - Stavebné povolenie Urpín - budova vybavenosti a parkovania B.Bystrica, Cikkerova ul č. 5
 Stavebné povolenie.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
20.9.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, Kráľovoholská ulica č. 1, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (756.9 kB) (756.9 kB)

 
21.9.2017 - Rozhodnutie Interpolis B.Bystrica - prípojka tepla a zdroj chladu, Partizánska cesta 3
 Rozhodnutie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
20.9.2017 - Oznámenie o opakovanej dražbe
 Oznámenie o opakovanej dražbe.pdf (868.1 kB) (868.1 kB)

 
20.9.2017 - Oznámenie o ohlásení odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka na ceste I/66, parc. č. KN-E 1168/1
 Oznámenie o ohlásení odstránenia reklamnej stavby.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
20.9.2017 - Oznámenie o ohlásení odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka na ceste I/66, parc. č. KN-E 759/1
 Oznámenie o ohlásení odstránenia reklamnej stavby.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
20.9.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Prestavba bytu č. 7, Rudohorská ulica č. 28, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (718.2 kB) (718.2 kB)

 
20.9.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v byte, Cesta k nemocnici č. 7, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (774 kB) (774 kB)

 
18.9.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Obnova bytovej budovy, ul. Haškova 30-32, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (831.2 kB) (831.2 kB)

 
14.9.2017 - Rozhodnutie Banská Bystrica, Iliaš-Radvaň, protipovodňové opatrenia na Hrone, rekonštrukcia
 Rozhodnutie.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
20.9.2017 - Oznámenie o začatí konania B.Bystrica Blok č. 077, Ul. Jesenského č. 30, Obnova bytového domu
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
14.9.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Prestavba bytového jadra, bytový dom súp. č. 5955, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (784.1 kB) (784.1 kB)

 
14.9.2017 - Rozhodnutie Obytný súbor, Banská Bystrica - Pršianska terasa, lokalita Sklady vojska
 Rozhodnutie.pdf (968.5 kB) (968.5 kB)

 
14.9.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Beskydská ul. č. 5, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (904.9 kB) (904.9 kB)

 
13.9.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Obnova bytovej budovy panelový dom, ul. Slnečná 2-12, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (645.4 kB) (645.4 kB)

 
13.9.2017 - Oznámenie o začatí územného konania Banská Bystrica, Tulská 2, Parkoviská
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
13.9.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v byte, Bernolákova 3, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (580.8 kB) (580.8 kB)

 
13.9.2017 - Oznámenie o začatí územného konania Banská Bystrica, Tulská 3, Parkoviská
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
12.9.2017 - Odvolania proti rozhodnutiu Okresného úradu B.Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BB-OVBP2-2017/012786-4
 Odvolania proti rozhodnutiu.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
8.9.2017 - Rozhodnutie Adaptácia objektu kotolne na rodinné bývanie, Sádová ul., B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
8.9.2017 - Oznámenie o začatí konania Nová Radvaň - blok B, priestor 12-3, Zvolenská cesta 4, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (694.7 kB) (694.7 kB)

 
8.9.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Prístavba rodinného domu, Jiráskova 2, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
7.9.2017 - Rozhodnutie Zateplenie bytového domu, Hviezdoslavova ul. č 1440, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
7.9.2017 - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania I/59 B.Bystrica - Uľanka k.ú. Kostiviarska
 Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania.pdf (398.9 kB) (398.9 kB)

 
7.9.2017 - Rozhodnutie Rodinný dom Iliaš, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
30.8.2017 - Oznámenie o začatí územného konania Telekomunikačná prípojka FTTH-BB-KBV pienisnká - BD- Ďatelinky, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
7.9.2017 - Rozhodnutie Polyfunkčný komplex Majer, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
28.8.2017 - Oznámenie o začatí územného konania FTTH BB bytový dom Omikron KBV na ulici Janka Kráľa, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (976.4 kB) (976.4 kB)

 
25.8.2017 - Rozhodnutie Rekonštrukcia plynovodu B.Bystrica - Partizánska cesta UO 02561
 Rozhodnutie.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
25.8.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Banská Bystrica, Ul. Trieda SNP č. 13 - Obnova bytového domu
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (805.3 kB) (805.3 kB)

 
25.8.2017 - Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby Nová Radvaň - obnova objektov súp. č. 2412, Blok A - 1.NP Medispa
 Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby.pdf (698.7 kB) (698.7 kB)

 
25.8.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Interpolis B.Bystrica - prípojka tepla, zdroj tepla a zdroj chladu,Partizánska cesta 3, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
25.8.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, otvor v nosnej stene, Mládežnícka 45, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
25.8.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, otvor v nosnej stene, Mládežnícka 47, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
25.8.2017 - Rozhodnutie Vytvorenie nového otvoru v byte, Radvanská 9, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
23.8.2017 - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením Rekonštrukcia garáže č. 10100, Horná ulica, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
23.8.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Oprava strešného plášťa Bytový dom Tatranská 33-39, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (764.3 kB) (764.3 kB)

 
21.8.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rekonštrukcia plynovodov B.Bystrica - Podháj UO 02540
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (821.1 kB) (821.1 kB)

 
21.8.2017 - Oznámenie o začatí územného konania Obslužná miestna komunikácia Jegorovova ulica, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
21.8.2017 - Oznámenie o pokračovaní územného konania Miestne prípojky optickej metropolitnej siete Slovanet, časť: Partizánska ulica, B.Bystrica
 Oznámenie o pokračovní územného konania.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
18.8.2017 - Rozhodnutie - Obytný súbor Suchý Vrch - Pod Flosom II. - 18 radových rodinných domov
 verejna vyhlaska.pdf (1004.5 kB) (1004.5 kB)

 
17.8.2017 - Rozhodnutie - Chata Slnečné stráne
 verejna vyhlaska.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
18.8.2017 - Rozhodnutie - Prístavba k objektu SO 01 (kaviareñ)
 verejna vyhlaska.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
17.8.2017 - Upovedomenie účastníkov o začalí stavebného konania - Zateplenie strechy BD Švermova 19, Banská Bystrica
 verejna vyhlaska.pdf (646 kB) (646 kB)

 
16.8.2017 - Rozhodnutie Banská Bystrica - Ochrana pred povodňami, Úsek č. 4
 rozhodnutie.pdf (3.6 MB) (3.6 MB)

 
14.8.2017 - Rozhodnutie BYTOVÝ DOM U VANYSU
 Rozhodnutie.pdf (931.8 kB) (931.8 kB)

 
15.8.2017 - Rozhodnutie o umiestnení stavby Obnova vojnového cintorína z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici - Majeri
 rozhodnutie.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
11.8.2017 - Rozhodnutie Odstránenie systémových porúch loggií na bytovom dome súpis.č. 3997, ul. THK 1, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
11.8.2017 - Rozhodnutie Havranské, B.Bystrica - Technická infraštruktúra, objekt SO 02 vodovod a SO 03 Kanalizácia
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
11.8.2017 - Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby Stavebné úpravy bytu, súp. č. 6206, k.ú. radvaň, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (779 kB) (779 kB)

 
11.8.2017 - Oznámenie o začatí územného konania B.Bystrica - Rudlová, kanalizácia
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
10.8.2017 - Rozhodnutie 15 rodinných dvojdomov, lokalita Pršianska terasa - C1-B2, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
9.8.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v byte, Strážovská č. 2, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (716.7 kB) (716.7 kB)

 
8.8.2017 - Oznámenie o začatí územného konania Miestne prípojky optickej metropolitnej siete - Časť: B.Bystrica - Centrum, prípojky: ÚGK, Múzeum SNP, Kapiteuslká 8, ČSA 20-24
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
8.8.2017 - Upovedomenie o podanom odvolaní SO 01 Rozšírenie verejného vodovodu - obnova konania
 Upovedomenie o podanom odvolaní.pdf (648.4 kB) (648.4 kB)

 
7.8.2017 - Rozhodnutie 9750 Banská Bystrica - VNK v úseku 326ts 332-326ts 334
 Rozhodnutie.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
8.8.2017 - Oznámenie o zmene lehoty na dokončenie stavby Rekonštrukcia rodinného domu, k.ú. Šalková
 Oznámenie o zmene lehoty.pdf (859 kB) (859 kB)

 
7.8.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, Beskydská č. 5, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (708 kB) (708 kB)

 
4.8.2017 - Rozhodnutie Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami, úsek č. 1
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
4.8.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Banská Bystrica, Iliaš - radvaň, protipovodňové opatrenia na Hrone, rekonštrukcia
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (361.3 kB) (361.3 kB)

 
4.8.2017 - Žiadosť o stavebné povolenie ASKO + EBOX Banská Bystrica
 Žiadosť o stavebné povolenie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
2.8.2017 - Rozhodnutie INS FTTH BB BB Banská Bystrica Malachovská cesta
 Rozhodnutie.pdf (5.4 MB) (5.4 MB)

 
2.8.2017 - Rozhodnutie polyfunkčná prístavba bloku D, Odborné učilište Viliama Gaňu, Moskovská 17, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (699.7 kB) (699.7 kB)

 
2.8.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte, Ulica 29. augusta č. 22, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
1.8.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Zateplenie bytového domu, Hviezdoslavova 1440, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1 MB) (1 MB)

 
1.8.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Strážovská ulica č. 6, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (920.5 kB) (920.5 kB)

 
31.7.2017 - Rozhodnutie INS FTTC/B BB BB Banská Bystrica, Jilemnického
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
31.7.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Obnova bytového domu Švermova 1 - 5, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (576 kB) (576 kB)

 
31.7.2017 - Predĺženie lehoty na doplnenie podania 9122 - B.Bystrica, Pršianska terasa, rozšírenie NNK Profinex 20xRD
 Predĺženie lehoty na doplnenie podania.pdf (503 kB) (503 kB)

 
28.7.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rodinný dom - Iliaš, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
27.7.2017 - Rozhodnutie Návrh na vyhlásenie ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
31.7.2017 - Oznámenie o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania Dostavba dvorného krídla Beniczký dom - Pasáž
 Oznámenie o upustení od ústneho pojednávania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
27.7.2017 - Rozhodnutie o prerušení stavebného konania Urpín - budova vybavenosti a parkovania Banská Bystrica, Cikkerova ul. 5
 Rozhodnutie o prerušení stavebného konania.pdf (917.4 kB) (917.4 kB)

 
27.7.2017 - Rozhodnutie B.Bystrica Blok č. 251, Jesenského č. 20-22, Obnova bytového domu
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
27.7.2017 - Rozhodnutie Rodinný dom Bungalov 1471, Jaspisová ul., B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
27.7.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rodinný dom, k.ú. Sásová v B.Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (711 kB) (711 kB)

 
25.7.2017 - Rozhodnutie Banská Bystrica - ochrana intravilánu pred povodňami, úsek č. 4
 Rozhodnutie.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
26.7.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte, Okružná 3, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
24.7.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Banská Bystrica - ochrana intravilánu pred povodňami, úsek č. 4
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (934.9 kB) (934.9 kB)

 
24.7.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Vytvorenie nového otvoru, Radvanská 9, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (580.8 kB) (580.8 kB)

 
24.7.2017 - Stavebné povolenie Skladovo - obchodné priestory, Zvolenská cesta, B.Bystrica
 Stavebné povolenie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
24.7.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, THK č. 22, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (828.9 kB) (828.9 kB)

 
21.7.2017 - Rozhodnutie Záhradná chatka ALEX
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
21.7.2017 - Rozhodnutie Banská Bystrica - Kremnička, J.D.V. s.r.o., prívod vody
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
21.7.2017 - Rozhodnutie Vybúranie otvorov rozmeru 800 x 2050 mm v nosných stenách medzi bytom č. 3 na 1. p. obytného obytného domu súp. č. 1606 na Ulici 29. augusta č. 2 a bytom č. 1 na 1. p. obytného obytného domu súp. č. 1606 na Ulici 29. augusta v Banskej Bystrici.
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
21.7.2017 - Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena Banská Bystrica, Graniar II IBV, rozšírenie NNK rozvodov z TS č. 4 a č.5
 Oznámenie.pdf (364.7 kB) (364.7 kB)

 
19.7.2017 - Upovedomenie o Stavebné úpravy bytu otvor v nosnej stene bytu č. 4, na 1. posch. Mládežnícka 45
 Oznámenie .pdf (588.2 kB) (588.2 kB)

 
18.7.2017 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení líniovej stavby 9614-Špania Dolina-rek.VNV c.307 za 307/uv/51
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
18.7.2017 - Zverejnenie informácie ASKO + E BOX Banská Bystrica SO 03 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy Banská Bystrica, k.ú. 801 241 Radvaň, mestská casť - Radvaň park
 Zverejnenie informácie.pdf (770.8 kB) (770.8 kB)

 
17.7.2017 - Stavebné povolenie Forgo Invest s.r.o.,Havranské, Banská Bystrica, Technická infraštruktúra
 Stavebné povolenie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
13.7.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami, úsek č. 1
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1 MB) (1 MB)

 
13.7.2017 - Rozhodnutie Novostavba rodinného domu JZS, Na Skalici, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (3.8 MB) (3.8 MB)

 
13.7.2017 - Rozhodnutie Dostavba dvorného krídla meštianskeho domu č. 17, Nám SNP, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
13.7.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, Mládežnícka 47, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (632.2 kB) (632.2 kB)

 
13.7.2017 - Rozhodnutie o umiestnení stavby INS FTTC BB Na Karlove, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
12.7.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania 15 rodinných dvojdomov, Pršianska terasa C1-B2, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
12.7.2017 - Rozhodnutie Areál pre agroturistiku - Maselné B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (3.5 MB) (3.5 MB)

 
12.7.2017 - Rozhodnutie Prístavba balkóna, Cesta k nemocnici č. 27, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
11.7.2017 - Oznámenie o začatí konania Obytný súbor Suchý Vrch - pod Flosom II. - 18 radových rodinných domov
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
10.7.2017 - Upovedomenie o podaní odvolania voči vydanému rozhodnutieu stavebného úradu - mesta Banská Bystrica
 Upovedomenie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
7.7.2017 - Rozhodnutie Úprava schodišťových okien bytového domu na Mládežníckej 2 v B.Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (1 MB) (1 MB)

 
6.7.2017 - Rozhodnutie Výmena telekomunikačného zariadenia na existujúcej stavbe el. komunikačnej siete 0009BB B.Bystrica - Limbová
 Rozhodnutie.pdf (436.4 kB) (436.4 kB)

 
4.7.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rekonštrukcia plynovodu B.Bystrica - Partizánska cesta UO 02561
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
3.7.2017 - Rozhodnutie Rodinný dom Bungalov 1073 Z, SO 07 Spevnené plochy
 Rozhodnutie.pdf (940 kB) (940 kB)

 
3.7.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Záhradná chatka Alex v ZO Suchá dolina, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
3.7.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Cesta k nemocnici č. 35, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
30.6.2017 - Oznámenie o začatí územného konania Bytový dom U Vanysu, Partizánska cesta, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
29.6.2017 - Oznámenie o začatí konania Polyfunkčná prístavba bloku D na výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, Moskovská 17, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (787 kB) (787 kB)

 
29.6.2017 - Oznámenie o začatí zlúčeného konania Prístavba k objektu SO 01 kaviareň, Sitnianska ul., B.Bystrica
 Oznámenie o začatí zlúčeného konania.pdf (827.7 kB) (827.7 kB)

 
28.6.2017 - Oznámenie o začatí územného konania Obnova vojnového cintorína z 1. sv. vojny v B.Bystrici - Majeri
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (978.1 kB) (978.1 kB)

 
28.6.2017 - Rozhodnutie IBV Malachov - Dolné Močare
 Rozhodnutie.pdf (956.9 kB) (956.9 kB)

 
27.6.2017 - Rozhodnutie Banská Bystrica, statická doprava Rudohorská, I. a II. etapa
 Rozhodnutie.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
27.6.2017 - Rozhodnutie Prestavba bytového jadra a zmena dispozície, Ulica ČSA č. 18, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
27.6.2017 - Upovedomenie účastníkov konania Stavebné úpravy v byte, Ulica 29. augusta č. 22, B.Bystrica
 Upovedomenie účastníkov konania.pdf (587.8 kB) (587.8 kB)

 
26.6.2017 - Oznámenie o pokračovaní stavebného konania Rodinný dom Bungalov 1471, B.Bystrica
 Oznámenie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
26.6.2017 - Rozhodnutie Realizácia verejnej telekomunikačnej siete Digitálne učivo na dosah, okres B.Bystrica, ZŠ a MŠ v B.Bystrici, DUD B.Bystrica - Severovýchod
 Rozhodnutie.pdf (1 MB) (1 MB)

 
21.6.2017 - Rozhodnutie Radová zástavba a plyfunkčný objekt Belveder, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
21.6.2017 - Stavebné povolenie Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami, úsek č. 1
 Stavebné povolenie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
21.6.2017 - Upovedomenie o podaných odvolaniach Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami, úsek č. 1
 Upovedomenie o podaných odvolaniach.pdf (804 kB) (804 kB)

 
21.6.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami, úsek č. 4
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
21.6.2017 - Upovedomenie o oprave chyby Stavebné úpravy BD, Švermova 7-11, B.Bystrica
 Upovedomenie o oprave chyby.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
21.6.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte, Radvanská 30, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
20.6.2017 - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania 1-59 B. Bystrica - Uľanka k.ú. Kostiviarska
 Oznámenie.pdf (412 kB) (412 kB)

 
19.6.2017 - Oznámenie o začatí územného konania INS FTTH BB BB Banská Bystrica - Malachovská cesta
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1000.5 kB) (1000.5 kB)

 
19.6.2017 - Rozhodnutie 9122 - B.Bystrica, Pršianska terasa, rozšírenie NNK Profinex 20xRD
 Rozhodnutie.pdf (831.7 kB) (831.7 kB)

 
19.6.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania B.Bystrica Blok č. 251, Ul. Jesenského č. 20-22, Obnova bytového domu
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
16.6.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v byte, Okružná 3, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (607.1 kB) (607.1 kB)

 
16.6.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v bytovom dome, THK 1, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (630 kB) (630 kB)

 
14.6.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Havranské, Banská Bystrica, Technická infraštruktúra
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
13.6.2017 - Rozhodnutie Rodinný dom, lokalita Pršianska terasa - Vlčia jama, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
9.6.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, THK 22, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (595.6 kB) (595.6 kB)

 
8.6.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte, THK 24, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
8.6.2017 - Rozhodnutie Prestavba bytu v panelovom dome, Internátna 25, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
8.6.2017 - Oznámenie o vydaní rozhodnutia Obytný súbor Suchý vrch - Pod Flosom Banská Bystrica
 Oznámenie o vydaní rozhodnutia.pdf (452.1 kB) (452.1 kB)

 
5.6.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Urpín - budova vybavenosti a parkovania B.Bystrica, Cikkerova ul. 5, SO 02 Vonkajšie spevnené plochy
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (877.1 kB) (877.1 kB)

 
2.6.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte, Družby 10, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
2.6.2017 - Oznámenie o začatí územného konania, INS FTTC/B BB BB Banská Bystrica, Jilemnického
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (772.8 kB) (772.8 kB)

 
2.6.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Vybúranie priečky, Sládkovičova 48, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (837.2 kB) (837.2 kB)

 
2.6.2017 - Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Banská Bystrica
 Protest prokurátora Okresnej prokuratúry.pdf (555.7 kB) (555.7 kB)

 
2.6.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Vybúranie otvorov, Ulica 29. augusta č. 2 a 4, B.Byystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (803.8 kB) (803.8 kB)

 
2.6.2017 - Rozhodnutie Obytný súbor, Banská Bystrica - Pršianska terasa, lokalita Sklady vojska
 Rozhodnutie.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
1.6.2017 - Rozhodnutie Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla - okruh OS 0.5 - Radvanská 26, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
1.6.2017 - Stavebné povolenie 8739 - Banská Bystrica, Švermova ul. - rozšírenie NNK pre bytový komplex
 Stavebné povolenie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
31.5.2017 - Upovedomenie o predložení rozhodnutia
 Upovedomenie.pdf (326.9 kB) (326.9 kB)

 
31.5.2017 - Zaslanie oznámenia o zmene strategického dokumentu Zmeny a doplnky územného plánu mesta Banská Bystrica - III. etapa
 Zaslanie oznámenia o zmene strategického dokumentu.pdf (393.9 kB) (393.9 kB)

 
31.5.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, Strážovská ulica č. 6, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (749.3 kB) (749.3 kB)

 
30.5.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytového domu MS-11 Švermova 21, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
29.5.2017 - Rozhodnutie Rodinný dom LUNA, MČ Šalková, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
29.5.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania 9750 B.Bystrica - časť Rudlová, VNK v úseku 326ts332-326ts334
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
29.5.2017 - Zverejnenie informácie Novostavba polyfunkčného bytového domu - Skuteckého, B.Bystrica
 Zverejnenie informacie.pdf (1 MB) (1 MB)

 
26.5.2017 - Oznámenie o začatí zlúčeného konania Novostavba rodinného domu JZS v ulici na Skalici, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (813.5 kB) (813.5 kB)

 
25.5.2017 - Zmena účelu užívania stavieb na Poľovníckej ulici č. 41, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1 MB) (1 MB)

 
25.5.2017 - Rozhodnutie B.Bystrica Blok č. 077, Ul. Jesenského č. 30, Obnova bytového domu
 Rozhodnutie.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
23.5.2017 - Rozhodnutie Zateplenie bytového domu, Mládežnícka 38, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
23.5.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Ul. 29. augusta č. 12, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1 MB) (1 MB)

 
23.5.2017 - Rozhodnutie Prerušenie konania o zmene účelu užívania stavby Predajňa, Nám. Ľ. Štúra 8, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (798.9 kB) (798.9 kB)

 
23.5.2017 - Oznámenie o termíne ukončenia konania o obnove konania SO 01 Rozšírenie verejného vodovodu
 Oznámenie o termine ukončenia konania.pdf (737.5 kB) (737.5 kB)

 
22.5.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Skladovo-obchodné priestory, Zvolenská cesta, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (861.2 kB) (861.2 kB)

 
19.5.2017 - Upovedomenie ostatných účastníkov konania o obsahu podaného odvolania proti rozhodnutiu č. OU BB OVBP2-2017-009826-3,TS
 Upovedomenie ostatnych ucastnikov konania.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
19.5.2017 - Upovedomenie účastníkov konania Prístavba balkóna, Cesta k nemocnici č. 1, B.Bystrica
 Upovedomenie účastníkov konania.pdf (568.3 kB) (568.3 kB)

 
19.5.2017 - Stavebné povolenie Rekonštrukcia bytu, Bakossova 29, B.Bystrica
 Stavebné povolenie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
18.5.2017 - Rozhodnutie Prevádzkový areál Rock-Build s.r.o. Priemyselný park Šalková, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
18.5.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rodinný dom v B.Bystrici, lokalita Pršianska terasa - Vlčia jama
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
18.5.2017 - Rozhodnutie Banská Bystrica - statická doprava Rudohorská I. a II. etapa
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
17.5.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Prestavba bytového jadra a zmena dispozície v byte, Ul. ČSA č. 18, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (790.9 kB) (790.9 kB)

 
17.5.52017 - Rozhodnutie Malá vodná elektráreň na rieke Hron
 Rozhodnutie.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
17.5.52017 - Upovedomenie účastníkov konania Stavebné úpravy bytu, Cesta k nemocnici č. 35, B.Bystrica
 Upovedomenie účastníkov konania.pdf (573.7 kB) (573.7 kB)

 
17.5.2017 - Rozhodnutie Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla - okruh OS 2.2, Tulská 37, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
17.5.2017 - Upovedomenie ostatných účastníkov konania Stavebné úpravy v byte, Ulica 29. augusta č. 22, B.Bystrica
 Upovedomenie ostatných účastníkov konania.pdf (790.7 kB) (790.7 kB)

 
17.5.2017 - Oznámenie o začatí konania Úprava schodišťových okien bytového domu, Mládežnícka 2, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (674.9 kB) (674.9 kB)

 
12.5.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Havranské, B.Bystrica, Technická infraštruktúra, objekt SO 01 Komunikácie
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (906.8 kB) (906.8 kB)

 
11.5.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte, Magurská ulica č. 63, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (996 kB) (996 kB)

 
10.5.2017 - Rozhodnutie INS FTTH BB Moskovská, Kyjevské nám., B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
10.5.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v byte, Radvanská 30, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (588.2 kB) (588.2 kB)

 
9.5.2017 - Oznámenie územného rozhodnutia Kremnička, J.D.V. s.r.o., prívod vody na farmu
 Oznámenie .pdf (356.6 kB) (356.6 kB)

 
9.5.2017 - Rozhodnutie Stavebná úprava lódžie bytu, Taranská 99, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
9.5.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte Tatranská 17, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
4.5.2017 - Oznámenie o začatí konania Výmena telekomunikačného zariadenie na existujúcej stavbe elektronickej komunikačnej siete 0009BB B.Bystrica - Limbová
 Oznámenie o začatí konania.pdf (765.8 kB) (765.8 kB)

 
4.5.2017 - Oznámenie o začatí konania 9122 - Banská Bystrica, Pršianska terasa, roozšírenie NNK Profinex 20xRD
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
2.5.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné upravy v byte, Internátna 26, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (551 kB) (551 kB)

 
2.5.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Prestavba bytu v panelovom dome, Internátna 25, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (572.8 kB) (572.8 kB)

 
28.4.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla Okruh OS 0.5 - Radvanská 26, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
28.4.2017 - Rozhodnutie Urpín - budova vybavenosti a parkovania Banská Bystrica, Cikkerova 5, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
28.4.2017 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby IBV Malachov - Dolné Močare
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
28.4.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v byte, THK 24, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (588.3 kB) (588.3 kB)

 
28.4.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v byte, Družby 10, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (587 kB) (587 kB)

 
27.4.2017 - Rozhodnutie Obvod jednoduchých pozemkových úprav k.ú. Kremnička - Rakytovce, lokalita Brlany
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
27.4.2017 - Rozhodnutie Nová Radvaň - obnova objektov, Blok A - Medicínske centrum
 Rozhodnutie.pdf (921.6 kB) (921.6 kB)

 
27.4.2017 - Oznámenie o začatí konania Rodinný dom - Bungalov 1073 Z, SO-07 Spevnené plochy, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (826.9 kB) (826.9 kB)

 
27.4.2017 - Stavebné povolenie 8739 - Banská Bystrica, Švermova ul. - rozšírenie NNK pre bytový komplex
 Stavebné povolenie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
26.4.2017 - Oznámenie o začatí spojeného územného konania Chata - Slnečné stráne, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí spojeného územného konania.pdf (791.9 kB) (791.9 kB)

 
26.4.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy BD, Švermova 7-11, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
20.4.2017 - Rozhodnutie Rodinný dom - Katalógový rodinný dom Ideál 11497, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
18.4.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, M. Rázusa 26, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
18.4.2017 - Rozhodnutie Záhradná drevená chatka a oplotenie záhrady, záhradkárska osada B.Bystrica, Mičinská cesta
 Rozhodnutie.pdf (932.2 kB) (932.2 kB)

 
18.4.2017 - Oznámenie o začatí územného konania Kremnička, J.D.V. s.r.o., prívod vody na farmu, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (377.4 kB) (377.4 kB)

 
18.4.2017 - Rozhodnutie Oplotenie pozemku, Kovačická ulica č. 4, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
13.4.2017 - Oznámenie o pokračovaní územného konania Malá vodná elektráreň Iliaš, Banská Bystrica
 Oznámenie o pokračovaní územného konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
13.4.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla okruh OS 2.2 - Tulská 37, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
13.4.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Poľovnícka ulica č. 9, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
13.4.2017 - Protest prokurátora Polyfunkčný komplex Majer, Banská Bystrica
 Protest prokuratora.pdf (955.3 kB) (955.3 kB)

 
11.4.2017 - Rozhodnutie Dolný Harmanec - rekonštrukcia vodovodu
 Rozhodnutie.pdf (494.7 kB) (494.7 kB)

 
10.4.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné práce v byte, Ul. 29. augusta č. 12, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (755.5 kB) (755.5 kB)

 
10.4.2017 - Oznámenie o predložení odvolania Banská Bystrica - statická doprava Rudohorská - I. a II. etapa, SO 01 Parkovacie plochy
 Oznámenie o predložení odvolania.pdf (647.8 kB) (647.8 kB)

 
10.4.2017 - Rozhodnutie Vyhlásenie ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (3.1 MB) (3.1 MB)

 
10.4.2017 - Rozhodnutie Rýchlostná cesta R1 - Protihluková stena Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

 
7.4.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v byte č. 8 v byte na 4. p. v bytovom dome súpisné číslo 6146 na Magurskej ulici č. 63
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (762.6 kB) (762.6 kB)

 
6.4.2017 - Rozhodnutie 9551 - Horné Pršany - Rek VNV č. 490, okr. B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
6.4.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rodinný dom LUNA, Ponická ulica, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
6.4.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Obnova bytového domu, Jesenského 30, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (671.4 kB) (671.4 kB)

 
6.4.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Prevádzkový areál ROCK-BUILD s.r.o. Priemyselný park Šalková, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (882.8 kB) (882.8 kB)

 
5.4.2017 - Rozhodnutie Zamurovanie priestoru pod rampou v nebytovom priestore Bernolákova 2, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
5.4.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytov, ul. THK 30, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
5.4.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Mládežnícka 27, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
5.4.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Magurská ulica č. 15, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
5.4.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Chabanecká ulica č. 7, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (852.4 kB) (852.4 kB)

 
5.4.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte, Ul. 29. augusta č. 22, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
4.4.2017 - Upovedomenie účastníkov konania Prístavba balkóna, Cesta k nemocnici 27, B.Bystrica
 Upovedomenie účastníkov konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
4.4.2017 - Upovedomenie účastníkov konania Stavebné úpravy bytu, Cesta k nemocnici 35, B.Bystrica
 Upovedomenie účastníkov konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
4.4.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v byte Tatranská 17, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (709.7 kB) (709.7 kB)

 
3.4.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Tulská 4, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
3.4.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytového domu MS-11, Švermova 21, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (615.1 kB) (615.1 kB)

 
3.4.2017 - Rozhodnutie Rekonštrukcia kúpeľne a zmena dispozície kuchyne, Bernolákova 28, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
31.3.2017 - Rozhodnutie Malá vodná elektráreň na rieke Hron
 Rozhodnutie.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
30.3.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Banská Bystrica - Ochrana intravilánu pred povodňami, Úsek č. 1
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
29.3.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania FTTC BB Na Karlove, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
29.3.2017 - Oznámenie o začatí konania zmene v užívaní stavby Predajňa, Nám. Ľ. Štúra 8, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (729.8 kB) (729.8 kB)

 
27.3.2017 - Oznámenie o začatí konania o zmene účelu užívania stavby, Poľovnícka ulica 41, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (848.3 kB) (848.3 kB)

 
27.3.2017 - Upovedomenie účastníkov konania Obytný súbor, Banská Bystrica - Pršianska terasa, lokalita Sklady vojska
 Upovedomenie účastníkov konania.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
24.3.2017 - Rozhodnutie Miestna prípojka optickej metropolitnej siete Metronet, Uhlisko 14-16-18, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
23.3.2017 - Rozhodnutie o umiestnení stavby 9253 - B.Bystrica - Rudlovská cesta - Rekonštrukcia NNS druhá etapa
 Rozhodnutie.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
23.3.2017 - Rozhodnutie Zmena v užívaní stavby, Partizánska cesta 24, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
23.3.2017 - Rozhodnutie Zmena užívania časti priestorov stavby, Rudohorská ulica č.s. 6734, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
23.3.2017 - Rozhodnutie Obnova bytového domu Jilemnického 13, 15, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
23.3.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte, Švermova 20, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
23.3.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Zateplenie bytového domu Mládežnícka 38, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (636.4 kB) (636.4 kB)

 
22.3.2017 - Rozhodnutie SO 02 - dažďová kanalizácia a ORL, B.Bystrica - statická doprava, Rudohorská I. a II. etapa
 Rozhodnutie.pdf (937 kB) (937 kB)

 
20.3.2017 - Uverejnenie projektu pozemkových úprav v záhradkovej osade B.Bystrica - Rozvodňa
 Uverejnenie projektu.pdf (721.2 kB) (721.2 kB)

 
20.3.2017 - Oznámenie o začatí správneho konania o návrhu na obnovu konania Malá vodná elektráreň na rieke Hron
 Oznámenie o začatí správneho konania.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
15.3.2017 - Oznámenie o začatí územného konania Areál pre agroturistiku - Maselné Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
15.3.2017 - Rozhodnutie Záhradná chatka v ZO 17-44, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
13.3.2017 - Oboznámenie účastníkov konania B.Bystrica - statická doprava Rudohorská - I. a II. etapa
 Oboznámenie účastníkov konania.pdf (945.9 kB) (945.9 kB)

 
13.3.2017 - Rozhodnutie Záhradná chatka, ZO Krivá, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1014.3 kB) (1014.3 kB)

 
13.3.2017 - Rozhodnutie 8315 - B.Bystrica, Petelenova ulica - trafostanica a NNK vývod pre bytový dom Venezia
 Rozhodnutie.pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

 
13.3.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Záhradná drevená chatka a oplotenie záhrady, ZO B.Bystrica Mičinská cesta
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (986.5 kB) (986.5 kB)

 
10.3.2017 - Rozhodnutie banská Bystrica - statická doprava Rudohorská - I. a II. etapa
 Rozhodnutie.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
10.3.2017 - Rozhodnutie Havranské, B.Bystrica, Technická infraštruktúra
 Rozhodnutie.pdf (4.2 MB) (4.2 MB)

 
10.3.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Oplotenie pozemku, Kovačická ul. 4, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (588.4 kB) (588.4 kB)

 
8.3.2017 - Rozhodnutie Zmeny užívania časti stavby, Tatranská ulica 49, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (987.2 kB) (987.2 kB)

 
8.3.2017 - Rozhodnutie Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla, Okruh OS 0.5 - Radvanská 26, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
8.3.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné upravy bytu, Poľovnícka ulica 37, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1009.4 kB) (1009.4 kB)

 
8.3.2017 - Rozhodnutie Zmena v užívaní stavby Obytná budova predajne, Nám. Ľ. Štúra 11, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
6.3.2017 - Oznámenie o začatí správneho konania Malá vodná elektráreň na rieke Hron
 Oznámenie o začatí správneho konania.pdf (629.5 kB) (629.5 kB)

 
6.3.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rekonštrukcia bytu, Bakossova 29, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (814.3 kB) (814.3 kB)

 
3.3.2017 - Oznámenie o začatí spojeného územného konania so stavebnym konaním Rodinný dom - Katalógový rodinný dom IDEAL 11497
 Oznámenie.pdf (821.9 kB) (821.9 kB)

 
2.3.2017 - Rozhodnutie Nová Radvaň - obnova objektov, Blok A - 1.NP Medicínske centrum, Zvolenská cesta 6, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (927.8 kB) (927.8 kB)

 
2.3.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v byte č. 7 na ul. 29. augusta č. 22 v Banskej Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (742.4 kB) (742.4 kB)

 
2.3.2017 - Upovedomenie účastníkov o začatí stavebného konania Zamurovanie priestoru pod rampou v nebytovom príestore Bernolákova 2, Banská Bystrica
 verejna vyhlaska.pdf (572.5 kB) (572.5 kB)

 
2.3.2017 - Upovedomenie účastníkov o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu č. 36, Mládežnícka 27, Banská Bystrica
 verejna vyhlaska.pdf (546.1 kB) (546.1 kB)

 
2.3.2017 - Upovedomenie účastníkov o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytov, prepojenie dvoch jednoizbových bytov, THK 30, Banská Bystrica
 verejne vyhlasky.pdf (584.7 kB) (584.7 kB)

 
2.3.2017 - Upovedomenie účastníkov o začatí stavebného konania Stavebné úpravy BD G-57 Švermova 7-11, Banská Bystrica
 verejna vyhlaska.pdf (546.6 kB) (546.6 kB)

 
1.3.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania stavebné úpravy v byte č. 10 v byte na 5. p. v bytovom dome súpisné číslo 6437 na Magurskej ulici č. 15, v B.Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (672.4 kB) (672.4 kB)

 
28.2.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania 9551 - Horné Pršany - Rek VNV č. 490 (okr. Banská Bystrica)
 verejna vyhlaska.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
27.2.2017 - Rozhodnutie Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Cesta na Suchý Vrch, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (928.1 kB) (928.1 kB)

 
27.2.2017 - Rozhodnutie Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla, Okruh OS 2.2. - Tulská 37, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
24.2.2017 - Rozhodnutie Prístavba balkóna, Cesta k nemocnici č. 27, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (980.1 kB) (980.1 kB)

 
23.2.20147 - Oznámenie Urpín - budova vybavenosti a parkovania Banská Bystrica, Cikkerova ul. 5
 Oznámenie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
23.2.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Úprava bytu, Tulská 4, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (607.2 kB) (607.2 kB)

 
22.2.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte, Družby 12, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
22.2.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rekonštrukcia kúpeľne a kuchyne, Bernolákova 28, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (584.9 kB) (584.9 kB)

 
21.2.2017 - Oznámenie o začatí konania Stavebné úpravy lódžie bytu, Tatranská ulica 99, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (695.7 kB) (695.7 kB)

 
20.2.2017 - Rozhodnutie B.Bystrica Rakytovce - 1950BB, optické pripojenie
 Rozhodnutie.pdf (2.9 MB) (2.9 MB)

 
20.2.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Cesta k nemocnici č. 35, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
20.2.2017 - Oznámenie o začatí územného konania Miestna prípojka optickej metropolitnej siete Metronet, Uhlisko 14, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (912.6 kB) (912.6 kB)

 
20.2.2017 - Zverejnenie informácie Spracovateľský závod Metal Servis Recycling, s.r.o., Partizánska cesta 91, B.Bystrica
 Zverejnenie informácie.pdf (848.8 kB) (848.8 kB)

 
15.2.2017 - Rozhodnutie Polyfunkčný dom Belluria, Wolkerova ul., B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

 
14.2.2017 - Rozhodnutie Obytný súbor, B.Bystrica - Pršianska terasa, lokalita Sklady vojska - inžinierske siete
 Rozhodnutie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
14.2.2017 - Rozhodnutie 9365 B.Bystrica - Rudlovská cesta Rekonštrukcia NNS - III. etapa
 Rozhodnutie.pdf (2.7 MB) (2.7 MB)

 
13.2.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v byte, Švermova 20, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (539 kB) (539 kB)

 
13.2.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Obnova bytového domu Jilemnického 13,15, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (581.6 kB) (581.6 kB)

 
10.2.2017 - Oznámenie o začatí konania o zmen účelu užívania časti stavby, prevádzka pošty B.Bystrica 11, Rudohorská ulica č. 31
 Oznámenie o začatí konania.pdf (674 kB) (674 kB)

 
10.2.2017 - Rozhodnutie Oprava strešného plášťa Bytový dom Javornícka 33-43, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
10.2.2017 - Rozhodnutie Radová zástavba a polyfunkčný objekt Belveder, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
10.2.2017 - Oznámenie o začatí územného konania B.Bystrica - Rudlovská cesta - Rekonštrukcia NNS druhá etapa
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
9.2.2017 - Rozhodnutie Malá vodná elektráreň Iliaš, na rieke Hron v profile Iliaš v k.ú. Radvaň v Banskej Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
8.2.2017 - Stavebné povolenie B.Bystrica - statická doprava Rudohorská - I. a II. etapa
 Stavebné povolenie.pdf (2 MB) (2 MB)

 
8.2.2017 - Oznámenie o začatí územného konania INS FTTH BB Moskovská, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (735.2 kB) (735.2 kB)

 
8.2.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Záhradná chatka, k.ú. Radvaň v ZO 17-44, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (586.5 kB) (586.5 kB)

 
6.2.2017 - Rozhodnutie Zateplenie severnej fasády a strechy BD, Radvanská 30, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
6.2.2017 - Rozhodnutie Čerpacia stanica PHM a Koliba, Kostiviarska, Nový Svet
 Rozhodnutie.pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

 
3.2.2017 - Oznámenie o začatí územného konania 8315 - B.Bystrica, Petelenova ulica - trafostanica a NNK vývod pre bytový dom Venezia
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
2.2.2017 - Rozhodnutie Rekonštrukcia garáže č. 10100, Horná ulica, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
2.2.2017 - Rozhodnutie Prístavba oceľových balkónov k bytovému domu na Ul. 9. mája 12 a 14, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2 MB) (2 MB)

 
1.2.2017 - Oznamenie Ochranné pásmo pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica a ochranného pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok
 Oznamenie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
30.1.2017 - Oznámenie o začatí územného konania Rýchlostná cesta R1 - Protihluková stena Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
27.1.2017 - Rozhodnutie Nová Radvaň - obnova objektov s.č. 2410, 2411, 2412, Zvolesnká cesta č. 4, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (976.2 kB) (976.2 kB)

 
27.1.2017 - Rozhodnutie Miestna prípojka optickej metropolitnej siete Metronet v B.Bystrici, časť Uhlisko II.
 Rozhodnutie.pdf (3.1 MB) (3.1 MB)

 
27.1.2017 - Rozhodnutie Vybúranie otvoru v bytovom dome Podháj 37, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1005.9 kB) (1005.9 kB)

 
26.1.2017 - Oznámenie o začatí konania Nebytový priestor, Partizánska cesta č. 24, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (689.6 kB) (689.6 kB)

 
25.1.2017 - Rozhodnutie Inovatívna technológia recyklácie nespracovateľných PET odpadov B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (3 MB) (3 MB)

 
25.1.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, Chabanecká ulica č. 7, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (649.3 kB) (649.3 kB)

 
23.1.2017 - Oznámenie o začatí územného konania Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla Okruh OS 0.5 - Radvanská 26, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
20.1.2017 - Rozhodnutie Pozemkové úpravy k.ú. Kremnička, lokalita Brlany, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
20.1.2017 - Oznámenie o pokračovní stavebného konania Adaptácia objektu kotolne na rodinné bývanie, Sadová ul., B.Bystrica
 Oznámenie o pokračovní stavebného konania.pdf (693.1 kB) (693.1 kB)

 
19.1.2017 - Stavebné povolenie Stavebný objekt pre Čerpacia stanica PHM a Koliba, Kostiviarska, Nový Svet, B.Bystrica
 Stavebné povolenie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
19.1.2017 - Rozhodnutie Obnova bytového domu ul. 9. mája 6, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
19.1.2017 - Rozhodnutie Obnova bytového domu ul. 9. mája č. 8-10, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
18.1.2017 - Rozhodnutie SO 04 Kanalizačná prípojka splašková a SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová, Čerpacia stanica PHM a Koliba Kostiviarska - Nový svet, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
17.1.2017 - Stavebné povolenie Čerpacia stanica PHM a Koliba, Kostiviarska, Nový Svet, B.Bystrica
 Stavebné povolenie.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
17.1.2017 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Bernolákova ulica č. 29, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
17.1.2017 - Rozhodnutie 9551 - Horné Pršany - Rek VNV č. 490, okr. B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
17.1.2017 - Oznámenie o začatí konania Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Cesta na Suchý Vrch, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (636.7 kB) (636.7 kB)

 
17.1.2017 - Stavebné povolenie Stavebné úpravy bytu, Severná 1, B.Bystrica
 Stavebné povolenie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
17.1.2017 - Rozhodnutie Doteplenie štítových stien domu, Gerlachovská 1-2, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
16.1.2017 - Oznámenie Ochranné pásmo pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica
 Oznamenie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
12.1.2017 Oznámenie o začatí konania Nová Radvaň - obnova objektov, Blok A - 1.NP Medicínske centrum
 Oznámenie o začatí konania.pdf (702.2 kB) (702.2 kB)

 
12.1.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, Družby 12, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (599.6 kB) (599.6 kB)

 
12.1.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, Cesta k nemocnici 35, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (796.8 kB) (796.8 kB)

 
11.1.2017 - Rozhodnutie OK Banská Bystrica Parcela 3594-19, Parcel Service
 Rozhodnutie.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
11.1.2017 - Rozhodnutie Vodovodná a kanalizačná prípojka pre záhradný domček v B.Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
11.1.2017 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby Obytný súbor, B.Bystrica - Pršianska terasa, lokalita Sklady vojska - Inžinierske siete
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
11.1.2017 - Oznámenie o začatí územného konania Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla Okruh OS 2.2 - Tulská 37, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
11.1.2017 - Oznámenie o začatí územného konania Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla Okruh OS 0.5 - Radvanská 26, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
10.1.2017 - Zaslanie oznámenia o zmene strategického dokumentu Zmeny a doplnky územného plánu mesta Banská Bystrica - IV. etapa
 Zaslanie oznámenia o zmene.pdf (692.7 kB) (692.7 kB)

 
10.1.2017 - Rozhodnutie Polyfunkčný komplex Majer, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
10.1.2017 - Oznámenie o začatí územného konania Banská Bystrica - Rudlovská cesta Rekonštrukcai NNS - III. ettapa
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
9.1.2017 - Rozhodnutie Zmeny v užívaní stavby Byt v bytovom dome na Triede SNP č. 27, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (876.2 kB) (876.2 kB)

 
3.1.2017 - Rozhodnutie Zateplenie štítovej steny a strešného plášťa bytového domu Magurská 35-39, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
22.12.2017 - Verejná výhlaska oznamenie
 Verejna vyhlaska.pdf (658.8 kB) (658.8 kB)

 
22.12.2016 - Upovedomenie účastníkov o začatí konania Rekonštrukcia garáže č. 10100
 Upovedomenie.pdf (709 kB) (709 kB)

 
22.12.2016 - Oznámenie o začatí konania Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami, úsek č.1
 Oznámenie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
22.12.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Inovatívna technológia recyklácie nespracovateľných PET odpadov Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (957.8 kB) (957.8 kB)

 
21.12.2016 - Rozhodnutie Obnova bytového domu Radvanská 2,3,4, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
21.12.2016 - Rozhodnutie Optická prípojka Banská Bystrica-DÚ Kuzmányho 18-Daňový úrad
 Rozhodnutie.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
19.12.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Havranské, Banská Bystrica, Technická infraštruktúra
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
19.12.2016 - Rozhodnutie Zateplenie bytového domu Kollárova 51-53, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
19.12.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Trieda SNP č. 60, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
19.12.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Vybúranie otvoru v byte, Podháj 37, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (795.7 kB) (795.7 kB)

 
16.12.2016 - Rozhodnutie o umiestnení stavby Rakytovce - vodojem a zásobné potrubie, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
15.12.2016 - Oznámenie o začatí konania zmene v užívaní stavby Obytná budova a predajne, Nám. Ľ. Štúra 13, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (717.4 kB) (717.4 kB)

 
15.12.2016 - Oznámenie Zmena termínu územného konania 9551 - Horné Pršany - Rek VNV č. 490 okr. B.Bystrica
 Zmena termínu územného konania.pdf (630.7 kB) (630.7 kB)

 
15.12.2016 - Rozhodnutie Výmena telekomunikačného zariadenia na existujúcej stavbe elektronickej komunikačnej siete, B.Bystrica - Limbová
 Rozhodnutie.pdf (1010.7 kB) (1010.7 kB)

 
12.12.2016 - Upovedomenie o začatí stavebného konania Zateplenie severnej fasády a strechy BD typu MBD U-65 Radvanská 30, Banská Bystrica
 verejna vyhlaska.pdf (592.8 kB) (592.8 kB)

 
12.12.2016 - Oznámenie o začatí konania o zmene účelu užívania časti stavby Tatranská ulica č. 49, č. súp. 6320 v B.Bystrici
 verejna vyhlaska.pdf (572.9 kB) (572.9 kB)

 
8.12.2016 - Rozhodnutie Skladovo-obchodné priestory, Zvolenská cesta, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
8.12.2016 - Oznámenie o začatí územného konania 9551 - Horné Pršany - Rek VNV c. 490 (okr. Banská Bystrica)
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
8.12.2016 - Upovedomenie účastníkov o začatí stavebného konania Prístavba oceľovych balkónov k bytovému domu na Ul. 9. mája 12 a 14
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
7.12.2016 - Oznámenie o začatí konania Oprava strešného plášťa Bytový dom Javornícka 33 - 43, Banská Bystrica
 verejna vyhlaska.pdf (730.8 kB) (730.8 kB)

 
7.12.2016 - Oznámenie o začatí konania Stavebné úpravy bytu č. 9, M. Rázusa 26, Banská Bystrica
 verejna vyhlaska.pdf (749.8 kB) (749.8 kB)

 
5.12.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Bakossova ulica č. 39, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
2.12.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Obnova bytového domu ul. 9. maja 8-10
 Upovedomenie účastníkov konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
2.12.2016 - Oznámenie Vodovodná a kanalizačná prípojka pre záhradný domček
 Oznámenie.pdf (1 MB) (1 MB)

 
1.12.2016 - Upovedomenie účastníkov o začatí stavebného konania Doteplenie štítovych stien bytového domu Gerlachovská 1-2, B. Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (865 kB) (865 kB)

 
1.12.2016 - Upovedomenie účastníkov o začatí stavebného konania Obnova bytového domu ul. 9. mája 6
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
29.11.2016 - Rozhodnutie Rodinný dom, Malachovská cesta, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (4.1 MB) (4.1 MB)

 
29.11.2016 - Rozhodnutie Sanácia balkónov a zateplenie strechy, Kalinčiakova 2, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
29.11.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v byte, Bernolákova 29, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (727.3 kB) (727.3 kB)

 
29.11.2016 - Rozhodnutie Rekonštrukcia a prístavba rdinný dom a garáž, Kostiviarska, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
28.11.2016 - Rozhodnutie Terasa, pivnica, pokračovanie oporného múru a chodník, ul. Haškova, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
25.11.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Miestna prípojka optickej metropolitnej siete Metronet v B.Bystrici časť Uhlisko II
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1 MB) (1 MB)

 
24.11.2016 - Upovedomenie účastníkov konania s obsahom odvolania Malá vodná elektráreň Iliaš, Banská Bystrica
 Upovedomenie účastníkov konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
23.11.2016 - Rozhodnutie Rekonštrukcia bytu na THK 5, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
23.11.2016 - Oznámenie o pokračovaní územného konania Dostavba farského úradu - polyfunkčný objekt, Nám. Š. Moysesa, B.Bystrica
 Oznámenie o pokračovaní územného konania.pdf (964.9 kB) (964.9 kB)

 
23.11.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Čerpacia stanica PHM a Koliba, Kostiviarska, Nový Svet - komunikácie
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (864 kB) (864 kB)

 
23.11.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Banská Bystrica - Rakytovce - 1950BB, optické pripojenie
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1 MB) (1 MB)

 
21.11.2016 - Rozhodnutie Banská Bystrica - Severná - 0006BB, optické pripojenie
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
21.11.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Čerpacia stanica PHM a Koliba, Kostiviarska, Nový Svet v B.Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (868.1 kB) (868.1 kB)

 
21.11.2016 - Rozhodnutie Obnova bytového domu, Wolkerova 16-18, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
21.11.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Obnova bytového domu, Radvanská 2,3,4, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (605.8 kB) (605.8 kB)

 
21.11.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Záhradná chatka v ZO Krivá v B.Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (766.1 kB) (766.1 kB)

 
16.11.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Banská Bystrica, statická doprava Rudohorská - I. a II. etapa - stavebné objekty
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (445.3 kB) (445.3 kB)

 
15.11.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Polyfunkčný dom Belluria, Wolkerova ul., B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
11.11.2016 - Rozhodnutie Oplotenie záhrady v ZO Jakušov 17-90, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
11.11.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v bytovom dome Švermova 25, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (876.5 kB) (876.5 kB)

 
11.11.2016 - Rozhodnutie Rodinný dom par.č. 707 v k.ú. Sásová, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (3 MB) (3 MB)

 
11.11.2016 - Oznámenie o začatí konania Zasklenie lodzií v byte, ul. THK 2, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí  konania.pdf (602.3 kB) (602.3 kB)

 
11.11.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Zateplenie bytového domu, Magurská 35-39, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (796.2 kB) (796.2 kB)

 
11.11.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Zateplenie bytového domu Kollárova 51-53, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (804.7 kB) (804.7 kB)

 
10.11.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte Spovová 12, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
10.11.2016 - Oznámenie pokračovania správneho konania Vyhlásenie ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica
 Oznámenie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
9.11.2016 - Rozhodnutie Prevádzkový areál Rock-Build s.r.o, Priemyselný park Šalková, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
9.11.2016 - Rozhodnutie Cesta pre motorové vozidlá I-66 - R1 Banská Bystrica - severný obchvat - stavebné objekty
 Rozhodnutie.pdf (992.7 kB) (992.7 kB)

 
7.11.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte, Rudohorská č. 24, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
4.11.2016 - Oznámenie o začatí koludačného konania Nová Radvaň - obnova objektov, Blok B v rozsahu B1.5 až f, B1.6. až B1.8
 Oznámenie o začatí koludačného konania.pdf (810.9 kB) (810.9 kB)

 
2.11.2016 - Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v záhradkovej osade Banská Bystrica - Za Dubom
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
3.11.2016 - Rozhodnutie Oplotenie, k.ú. Kremnička, MČ Rakytovce, obec Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (951.4 kB) (951.4 kB)

 
2.11.2016 - Rozhodnutie FTTH - Belveder, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (803.1 kB) (803.1 kB)

 
2.11.2016 - Rozhodnutie FTTH - BB - Cikkera, Kuzmányho, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (897.8 kB) (897.8 kB)

 
2.11.2016 - Rozhodnutie FTTH - Kukučínova, Skuteckého, Kollárova ul., Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (803.6 kB) (803.6 kB)

 
2.11.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Skladovo-obchodné priestory, Zvolenská cesta, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (852.7 kB) (852.7 kB)

 
2.11.2016 - Rozhodnutie Nová Radvaň - obnova objektov, Blok A - Medicínske cetrum
 Rozhodnutie.pdf (939.6 kB) (939.6 kB)

 
2.11.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu na ulici Trieda SNP č. 60, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (769.4 kB) (769.4 kB)

 
28.10.2016 - Upovedomenie účastníkov konania Polyfunkčný komplex Majer, Banská Bystrica
 Upovedomenie účastníkov konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
27.10.2016 - Upovedomenie účastníkov o začatí stavebného konania Sanácia balkónov a zateplenie strechy, Kalinčiakova 2, B.Bystrica
 Upovedomenie účastníkov o začatí stavebného konania.pdf (333.1 kB) (333.1 kB)

 
24.10.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Kollárova ulica č. 44, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (995.1 kB) (995.1 kB)

 
21.10.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Optická prípojka Banská Bystrica-DÚ Kuzmányho 18-Daňový úrad
 verejna vyhlaska.pdf (876.5 kB) (876.5 kB)

 
20.10.2016 - Rozhodnutie Optická sieť BBXNET Kalinčiakova, Sládkovičova
 verejna vyhlaska.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
18.10.2016 - Rozhodnutie EKOLUMI s.r.o., Partizánska cesta 4634, 974 01 Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (3.2 MB) (3.2 MB)

 
17.10.2016 - Oznámenie o začatí konania Rodinný dom na pozemkoch pare. c. K.N-C 2478/1, 2478/2 a 2479/2, k.ú. Radvaň
 Oznámenie.pdf (887.9 kB) (887.9 kB)

 
17.10.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu č. 55, na 7.p. Tatranská 92
 Rozhodnutie.pdf (1 MB) (1 MB)

 
14.10.2016 - Rozhodnutie o umiestnení stavby Banská Bystrican Majer— 1946BB, Optické pripojenie
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
14.10.2016 - Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby Rekonštrukcia a prístavba rodinny dom a Garáž
 Oznámenie.pdf (807.4 kB) (807.4 kB)

 
14.10.2016 - Rozhodnutie o umiestnení stavby Stavebné úpravy nájomných bytov a rekonštrukcia strechy na Švantnerovej ulici č.4, Banská Bystrica stavebný objekt Parkovacie plochy
 rozhodnutie.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
14.10.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu na 5. posch. Severná 1
 verejna vyhlaska.pdf (989.4 kB) (989.4 kB)

 
13.10.2016 - Stavebné povolenie Stavebné úpravy bytu M. Rázusa 36
 verejna vyhlaska.pdf (883.4 kB) (883.4 kB)

 
13.10.2016 - Oznámenie o začatí konania SO 02 - dažďová kanalizácia + ORL
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
12.10.2016 - Oznámenie o začatí konania byt č. 1 na zubná technika Trieda SNP č. 27
 Oznámenie.pdf (682.6 kB) (682.6 kB)

 
11.10.2016 - Rozhodnutie návrh na umiestnenie líniovej stavby Mala vodná elektráreň Iliaš na rieke Hron v profile Iliaš
 Rozhodnutie.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
10.10.2016 - Oznámenie o začatí konania OK_Banská Bystrica_Parcela_3594/19, Parcel Service
 Oznámenie.pdf (605.9 kB) (605.9 kB)

 
10.10.2016 - Rozhodnutie nebytovy priestor na bytovy priestor - súcasť bytu č. 18 v objekte Dolná 70
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
7.10.2016 - Upovedomenie o vydaní stavebného povolenia Revitalizácia bytového domu Poľná 19-27, Banská Bystrica
 verejna vyhlaska.pdf (539.2 kB) (539.2 kB)

 
7.10.2016 - Upovedomenie o začatí konania Stavebné úpravy v byte č. 21, na 6. posch. bytového domu so súpis. č. 3855
 verejna vyhlaska.pdf (539.2 kB) (539.2 kB)

 
7.10.2016 - Rozhodnutie Reanimácia objektu základnej školy Pieninská na bytový dom
 verejna vyhlaska.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
5.10.2016 - Oznámenie o začatí kolaudačného konania Cesta pre motorové vozidlá 1/66 (Rl) Banská Bystrica - severný obchvat
 Oznámenie.pdf (546 kB) (546 kB)

 
4.10.2016 - Rozhodnutie DUD Banská Bystrica - Prepoj Stred - Digitálne učivo na dosah
 Rozhodnutie.pdf (3.7 MB) (3.7 MB)

 
4.10.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, NĽŠ 15, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
30.9.2016 - Rozhodnutie Prestavba a prístavba ateliéru na rodinný dom, na ul. Na Karlove 1, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
30.9.2016 - Stavebné povolenie 15 parkovacích miest, Tulská ul., B.Bystrica
 Stavebné povolenie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
30.9.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v bytovom dome Švermova 25, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (830.3 kB) (830.3 kB)

 
29.9.2016 - Stavebné povolenie Polyfunkčný komplex Majer, Banská Bystrica, SO 02
 Stavebné povolenie.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
29.9.2016 - Stavebné povolenie Reanimácia objektu ZŠ Pieninská na bytový dom, SO 02, SO 03
 Stavebné povolenie.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
29.9.2016 - Rozhodnutie Obnova a dostavba sídla firmy BB Špeciál s.r.o., B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
29.9.2016 - Rozhodnutie Rodinný dom v lokalite IBV Grešková na ulici Ovčiarska v obci Králiky
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
28.9.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rodinný dom par.č. 707 v k.ú. Sásová, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
28.9.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v byte, Rudohorská ulica č. 24, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (623.8 kB) (623.8 kB)

 
28.9.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Banská Bystrica - Severná - 0006BB, optické pripojenie
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (872.2 kB) (872.2 kB)

 
26.9.2016 - Rozhodnutie DUD Banská Bystrica - Prepoj Juh
 Rozhodnutie.pdf (3.8 MB) (3.8 MB)

 
26.9.2016 - Rozhodnutie Elektrická prípojka NN pre záhradnú chatku B.Bystrica - Školská ul.
 Rozhodnutie.pdf (989.3 kB) (989.3 kB)

 
26.9.2016 - Rozhodnutie Rodinný dvojdom, Haškova ul., B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2 MB) (2 MB)

 
26.9.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Prevádzkový areál Rock-Build s.r.o. Priemyselný park Šalková, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
26.9.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, Bakossova ulica č. 39, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (737.2 kB) (737.2 kB)

 
23.9.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Strážovská ulica č. 2, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
23.9.2016 - Rozhodnutie Vybúranie dverného otvoru, ul. Trieda SNP č. 65, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1 MB) (1 MB)

 
23.9.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Miestne prípojky optickej metropolitnej siete Slovanet, a.s., časť Partizánska ulica, B.Bystrica, prípojky StVPS, Synergon, Falck Záchranná
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
23.9.2016 - Rozhodnutie oprava strešného plášťa Bytový dom, Sitnianska 18-30, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
23.9.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Obnova bytového domu Wolkerova 16-18, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (614.6 kB) (614.6 kB)

 
21.9.2016 - Stavebné povolenie Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie, k.ú. Malachov
 Stavebné povolenie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
19.9.2016 - Rozhodnutie Zateplenie BD typu P1.14, Starohorská 46-64, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
19.9.2016 - Rozhodnutie Vytvorenie otvoru v nosnej stene, Horná ulica č. 83, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
19.9.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Magurská ulica č. 5, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (867.6 kB) (867.6 kB)

 
19.9.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, Hollárova ulica č. 44, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (717.7 kB) (717.7 kB)

 
19.9.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Terasa, pivnica, pokračovanie oporného múru a chodník, ul. Haškova, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
14.9.2016 - Rozhodnutie Optická sieť BBXNET Podháj
 Rozhodnutie.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
14.9.2016 - Rozhodnutie Optická sieť BBXNET - Euromotor
 Rozhodnutie.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
14.9.2016 - Rozhodnutie Optická sieť BBXNET Rakytovce
 Rozhodnutie.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
14.9.2016 - Rozhodnutie Pohostinstvo, Sásovská cesta 64, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
14.9.2016 - Rozhodnutie Komplexná obnova MBD U-65, Karpatská 1, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
12.9.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Dostavba dvorného krídla Beniczký dom - Pasáž, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
12.9.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Dostavba dvorného krídla meštianskeho domu č. 17, Námestie SNP, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (894.8 kB) (894.8 kB)

 
12.9.2016 - Upovedomenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia Realizácia opatrení na úsporu energií budovy A, B, C, RÚVZ B.Bystrica
 Upovedomenie o oprave chyby.pdf (584.2 kB) (584.2 kB)

 
12.9.2016 - Rozhodnutie Banská Bystrica - statická doprava Rudohorská - I. a II. etapa
 Rozhodnutie.pdf (567.7 kB) (567.7 kB)

 
9.9.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, Tatranská ulica č. 92, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (647.9 kB) (647.9 kB)

 
9.9.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Rakytovce - vodojem a zásobné potrubie
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
9.9.2016 - Stavebné povolenie Polyfunkčný komplex Majer, B.Bystrica
 Stavebné povolenie.pdf (4.2 MB) (4.2 MB)

 
8.9.2016 - Oznámenie o začatí územného konania B.Bystrica Majer - 1946BB, Optické pripojenie
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1 MB) (1 MB)

 
8.9.2016 - Rozhodnutie B.Bystrica blok č. 218, Magurská 2 - 8, Obnova bytového domu
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
5.9.2016 - Rozhodnutie Záhradná chatka, ZO Suchá Dolina, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
31.8.2016 - Oznámenie o začatí územného konania FTTH - Belveder, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
31.8.2016 - Oznámenie o začatí územného konania FTTH - Kukučínova, Skuteckého, Kollárova ul., B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
31.8.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Optická sieť BBXNET Kalinčiakova, Sládkovičova
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (539.6 kB) (539.6 kB)

 
30.8.2016 - Rozhodnutie Komplexná obnova bytového domu, Internátna 37-47, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
30.8.2016 - Rozhodnutie Úprava schodišťových okien bytového domu, Mládežnícka 2, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
30.8.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Výmena telekomunikačného zariadenia na existujúcej stavbe 0009BB B.Bystrica - Limbová ul.
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (775.7 kB) (775.7 kB)

 
30.8.2016 - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby Obnova a dostavba sídla firmy BB Špeciál s.r.o., B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
30.8.2016 - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby Rodinný dom, lokalita IBV Grešková, ul. Ovčiarska
 Oznámenie o začatí konania.pdf (899.5 kB) (899.5 kB)

 
26.8.2016 - Verejná vyhláška Hydraulicky výťah, bytový dom Ulica ČSA 6, vchod 6, Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (972.8 kB) (972.8 kB)

 
26.8.2016 - Oznámenie o zacatí územného konania Inovatívna technológia recyklácie nespracovateľnych PET odpadov Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (908.2 kB) (908.2 kB)

 
25.8.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu v Banskej Bystrici, byt č. 6 na 1 .posch. obytného domu M.Rázusa 36
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (866.3 kB) (866.3 kB)

 
24.8.2016 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby dobudovanie elektronickej komunikačnej siete FTTH v meste Banská Bystrica na ul. Cikkera, Kuzmányho
 Oznámenie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
24.8.2016 - Rozhodnutie KYNCELOVÁ - RELEX s.r.o., kanalizácia a ČOV
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
24.8.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Realizácia objektu základnej školy Pieninská na bytovy dom
 Oznámenie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
24.8.2016 - Oznámenie o začatí kolaudačného konania Nová Radvaň - obnova objektov
 Oznámenie .pdf (800.5 kB) (800.5 kB)

 
24.8.2016 - Rozhodnutie Optická sieť BBXNET - ulica M. Rázusa, J. Bottu, Bakossova, Pod Jesenskym Vrškom, Komenského, Na Karlove, Haškova
 Rozhodnutie.pdf (2.8 MB) (2.8 MB)

 
23.8.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Karpatská ulica č. 1, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (908.5 kB) (908.5 kB)

 
23.8.2016 - Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnaní stavby ASKO + E Box Banská Bystrica
 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnaní stavby.pdf (844.9 kB) (844.9 kB)

 
23.8.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Stavebné úpravy a rekonštrukcia na Švantnerovej ulici č. 4, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (945.3 kB) (945.3 kB)

 
23.8.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Gaštanová 8, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
19.8.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, Strážovská ulica č.2, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (719.4 kB) (719.4 kB)

 
18.8.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Reanimácia objektu ZŠ Pieninská na bytový dom, SO 02 a SO 03
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (870.6 kB) (870.6 kB)

 
18.8.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania 15 parkovacích miest, Tulská ul., B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (867.5 kB) (867.5 kB)

 
18.8.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania B.Bystrica, Švermova ul. - rozšírenie NNK pre bytový komplex
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
18.8.2016 - Rozhodnutie INS FTTC/B Banská Bystrica Na zábave
 Rozhodnutie.pdf (3.3 MB) (3.3 MB)

 
18.8.2016 - Rozhodnutie Optická sieť BBXNET - Kollárova, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2.7 MB) (2.7 MB)

 
18.8.2016 - Rozhodnutie Vytvorenie otvoru a zabezpečenie prechodu v byte, Javorová č. 2, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
17.8.2016 - Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby, Dolná 70, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (676.5 kB) (676.5 kB)

 
17.8.2016 - Stavebné povolenie Stavebné úpravy bytu, T. Vanskovej 16, B.Bystrica
 Stavebné povolenie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
17.8.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Tulská 47, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
16.8.2016 - Rozhodnutie Domová kopaná studňa - Králiky
 Rozhodnutie.pdf (723.5 kB) (723.5 kB)

 
15.8.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Javornícka č. 10, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
15.8.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, Magurská ulica č. 5, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (633.1 kB) (633.1 kB)

 
15.8.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Oprava strešného plášťa bytový dom Sitnianska 18-30, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (733.6 kB) (733.6 kB)

 
12.8.2016 - Zverejnenie informácie B.Bystrica - statická doprava Rudohorská - I. a II. etapa - Parkovacie plochy
 Zverejnenie informácie.pdf (506 kB) (506 kB)

 
12.8.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania B.Bystrica - statická doprava Rudohorská - I. a II. etapa - Parkovacie plochy
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (474.9 kB) (474.9 kB)

 
11.8.2016 - Upovedomenie o obsahu odvolania Rekonštrukcia bytu, ul. THK 5, B.Bystrica
 Upovedomenie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
11.8.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Švermová 19, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
11.8.2016 - Rozhodnutie Prestrešenie spevnenej plochy pred hotelom Lux, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
10.8.2016 - Oznámenie o nariadení ústneho pojednávania a miestneho zisťovania URPIN - budova vybavenosti a parkovania Banská Bystrica, Cikkerova ul. 5
 Oznámenie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
9.8.2016 - Oznámenie o začatí konania o proteste prokurátora Radová zástavba a polyfunkčný objekt Belveder, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
9.8.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Vybúranie dverného otvoru, Trieda SNP č. 65, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (738 kB) (738 kB)

 
8.8.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie, k.ú. Malachov
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (865.3 kB) (865.3 kB)

 
4.8.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Vytvorenie otvoru v nosnej stene, Horná ulica č. 83, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (741 kB) (741 kB)

 
3.8.2016 - Rozhodnutie Skladovo-obchodné priestory, Zvolenská cesta, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
3.8.2016 - Upovedomenie o obsahu odvolania Oplotenie záhrady, ZO Jakušov 17-90, B.Bystrica
 Upovedomenie o obsahu odvolania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
3.8.2016 - Rozhodnutie Prestavba bytového jadra, Starohorská ulica, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (942.3 kB) (942.3 kB)

 
3.8.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rodinný dvojdom, Haškova ul., B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (844.5 kB) (844.5 kB)

 
3.8.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Revitalizácia bytového domu, Poľná 19-27, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (582.5 kB) (582.5 kB)

 
3.8.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, Námestie Ľudovíta Štúra 15, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (573 kB) (573 kB)

 
3.8.2016 - Rozhodnutie Metalické pripojenie BTS BB ULK, k.ú. Uľanka, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (4 MB) (4 MB)

 
3.8.2016 - Oznámenie o pokračovní stavebného konania Prestavba a prístavba ateliéru na rodinný dom, Na Karlove 1, B.Bystrici
 Oznámenie o pokračovní stavebného konania.pdf (864.1 kB) (864.1 kB)

 
2.8.2016 - Rozhodnutie Banská Bystrica - Sásová -39 BJ Sylvo invest
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
2.8.2016 - Rozhodnutie Rekonštrukcia bytu č. 8 na THK 7, B.Bystrica - otvor v nosnej stene
 Rozhodnutie.pdf (764.6 kB) (764.6 kB)

 
2.8.2016 - Rozhodnutie Búranie dverného otvoru v stenovom paneli, Družby 25, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (741.4 kB) (741.4 kB)

 
2.8.2016 - Rozhodnutie Prestavba a prístavba objektu ateliéru, k.ú. Radvaň v B.Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
28.7.2016 - Rozhodnutie Pršianska terasa, B.Bystrica - prípojka FTTC, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
28.7.2016 - Rozhodnutie ZS - 0467BB - Suchý vrch, prípojka FTTC, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
28.7.2016 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby DUD B.Bystrica - Prepoj Juh
 Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
28.7.2016 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby DUD B.Bystrica - Prepoj Stred
 Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
28.7.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rekonštrukcia bytu, M.Rázusa 30, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (893.2 kB) (893.2 kB)

 
27.7.2016 - Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby Pohostinstvo, Sásovská cesta 64, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1 MB) (1 MB)

 
26.7.2016 - Rozhodnutie PARKOVACIA PLOCHA - SO 02 Dazďová kanalizácia a odlučovač ropnych látok LO 15
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
25.7.2016 - Rozhodnutie Prípojka miestnej optickej metropolitnej siete METRONET - Skuteckého 20 - Prof. Sáru 5 v Banskej Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
22.7.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Komplexná obnova MBD-U65 Karpatská 1,B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
22.7.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Elektrická prípojka NN pre záhradnú chatku Banská Bystrica Školská ul., p.č. KN C 2504/2
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (860.8 kB) (860.8 kB)

 
22.7.2016 - Rozhodnutie Koliba u Sivého Vlka
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
21.7.2016 - Rozhodnutie 9227 - Banská Bystrica - Rudlovská cesta - rekonštrukcia NNS prvá etapa
 Rozhodnutie.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

 
20.7.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, T.Vansovej 16, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (908.8 kB) (908.8 kB)

 
20.7.2016 - Oznámenie o začatí spojeného konania Oplotenie RD, Smreková 29a, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (775.2 kB) (775.2 kB)

 
18.7.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania B.Bystrica, Blok č. 218, Magurská č. 2,4,6,8, Obnova bytového domu
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (466.5 kB) (466.5 kB)

 
18.7.2016 - Rozhodnutie Rekreačný dom obec Králiky, okres Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (905.6 kB) (905.6 kB)

 
15.7.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Domová kopaná studňa - Králiky
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (941.2 kB) (941.2 kB)

 
15.7.2016 - Rozhodnutie Energeticky pasívny rodinný dom a garáž, IBV B.Bystrica - Suchý Vrch
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
13.7.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Zateplenie BD typu P1.14, Starohorská 46-64, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (892.5 kB) (892.5 kB)

 
13.7.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Optická sieť BBXNET - ulica M. Rázusa, J.Bottu, Bakossova, Pod Jesenským Vŕškom, Komenského, Na Karlove, Haškova, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
13.7.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Optická sieť BBXNET - Kollárova, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1 MB) (1 MB)

 
12.7.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, Karpatská ulica 1, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (705.1 kB) (705.1 kB)

 
12.7.2016 - Rozhodnutie Novostavba - RD Rakytovce, Brestová ul., Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
11.7.2016 - Upovedomenie účastníkov konania Hydraulický výťah, bytový dom Ulica ČSA 6, vchod 6, Banská Bystrica, stavebné úpravy
 Upovedomenie účastníkov konania.pdf (915.5 kB) (915.5 kB)

 
11.7.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, Tulská 47, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (789.1 kB) (789.1 kB)

 
11.7.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Komplexná obnova bytového domu, Internátna 37-47, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (613.1 kB) (613.1 kB)

 
11.7.2016 - Rozhodnutie Rekonštrukcia bytu, THK 5, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
11.7.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, Švermova 19, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (593.4 kB) (593.4 kB)

 
11.7.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Úprava schodišťových okien bytového domu na Mládežníckej 2 v B.Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (603.8 kB) (603.8 kB)

 
8.7.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Optická sieť BBXNET Rakytovce, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (963.5 kB) (963.5 kB)

 
8.7.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Optická sieť BBXNET Euromotor, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (954.9 kB) (954.9 kB)

 
8.7.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Optická sieť BBXNET Podháj, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (959.8 kB) (959.8 kB)

 
8.7.2016 - Rozhodnutie Teplovodná prípojka pre Základnú školu Trieda SNP 20, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
7.7.2016 - Územné rozhodnutie Miestna prípojka optickej metropolitnej siete Metronet, Bakossova B.Bystrica
 Územné rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
6.7.2016 - Rozhodnutie VN prípojka a zahusťovacia TP pre IBV Králiky - Grešková, SO 621-00 Rozvody NN
 Rozhodnutie.pdf (1014.1 kB) (1014.1 kB)

 
6.7.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, Gaštanová 8, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (750.3 kB) (750.3 kB)

 
6.7.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Vytvorenie otvoru na zabezpečenie prechodu v byte, Javorová ulica č. 2, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (756.9 kB) (756.9 kB)

 
6.7.2016 - Upovedomenie o oprave chyby v písaní v písomnom vyhotovení rozhodnutia Stavebné úpravy v byte, Švermova 23, B.Bystrica
 Upovedomenie o oprave chyby.pdf (604.8 kB) (604.8 kB)

 
4.7.2016 - Rozhodnutie Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie, ul. Banícka, Malachov
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
1.7.2016 - Rozhodnutie Banská Bystrica - statická doprava Rudohorská - I. a II. etapa
 Rozhodnutie.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
30.6.2016 - Rozhodnutie Záhradná chatka Kamila, ZO Krivá, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
30.6.2016 - Rozhodnutie Komplexná obnova MBD U-65, Pieninská 23, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (950.4 kB) (950.4 kB)

 
27.6.2016 - Oznámenie o začatí územného konania INS FTTC/B Banská Bystrica, Na Zábave
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
24.6.2016 - Oznámenie o pokračovaní územného konania Metalické pripojenie BTS BB ULK v B.Bystrici
 Oznámenie o pokračovaní územného konania.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
23.6.2016 - Rozhodnutie Oplotenie záhrady, ZO Jakušov 17-90, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
23.6.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Záhradná chatka, ZO Suchá Dolina, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (608.4 kB) (608.4 kB)

 
22.6.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Prestavba a prístavba objektu ateliéru v k.ú. Radvaň v B.Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (920.8 kB) (920.8 kB)

 
22.6.2016 - Oznámenie o začatí konania Prestavba bytového jadra, Starohorská ulica č. 29, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (769.2 kB) (769.2 kB)

 
22.6.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Prípojka miestnej optickej metropolitnej siete Metronet, Skuteckého 20 - Profesora Sáru 5, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (811.7 kB) (811.7 kB)

 
17.6.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rekonštrukcia bytu, THK 7, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (816.6 kB) (816.6 kB)

 
17.6.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Búranie dverného otvoru v stenovom paneli, Družby 25, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (800.5 kB) (800.5 kB)

 
15.6.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte, Švermova 23, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1 MB) (1 MB)

 
14.6.2016 - Rozhodnutie Obnova bytového domu Spojová 1-5, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
14.6.2016 - Rozhodnutie 15 parkovacích miest, Tulská ul., B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
13.6.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania B.Bystrica - Sásová - 39 BJ Sylvo invest
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
13.6.2016 - Oznámenie o začatí územného konania 9227 - B.Bystrica - Rudlovská cesta - rekonštrukcia NNS prvá etapa
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (877.5 kB) (877.5 kB)

 
10.6.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania teplovodná prípojka pre ZŠ Trieda SNP 20, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
8.6.2016 - Rozhodnutie Dostavba farského úradu - polyfunkčný objekt Nám. Š. Moysesa 1, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (936.3 kB) (936.3 kB)

 
8.6.2016 - Rozhodnutie Realizácia opatrení na úsporu energií budovy A, B, C, RÚVZ B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
8.6.2016 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby Energeticky pasívny rodinný dom a samostatná garáž, B.Bystrica - Suchý Vrch
 Oznámenie o začatí konania.pdf (932.3 kB) (932.3 kB)

 
7.6.2016 - Rozhodnutie Zariadenie pre seniorov Triangel, Tulská ul., B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (3.8 MB) (3.8 MB)

 
7.6.2016 - Oznámenie o pokračovaní stavebného konania Rekonštrukcia bytu, THK č. 5, B.Bystrica
 Oznámenie o pokračovaní stavebného konania.pdf (680.1 kB) (680.1 kB)

 
7.6.2016 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
6.6.2016 - Rozhodnutie Čerpacia stanica PHM a Koliba, Kostiviarska, Nový Svet v B.Bystrici
 Rozhodnutie.pdf (3.5 MB) (3.5 MB)

 
3.6.2016 - Rozhodnutie Hydraulický výťah, bytový dom Ulica ČSA 6, vchod 6, B.Bystrica, stavebné úpravy
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
1.6.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Malá vodná elektráreň Iliaš, k.ú. Radvaň v Banskej Bystrici
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

 
1.6.2016 - Zverejnenie informácie Malá vodná elektráreň Iliaš
 Zverejnenie informácie.pdf (991.3 kB) (991.3 kB)

 
1.6.2016 - Rozhodnutie Technická infraštruktúra pre nízkopodlažnú zástavbu rodinných domov, Uľanka, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
30.5.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Polyfunkčný komplex Majer, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (898.3 kB) (898.3 kB)

 
26.5.2016 - Oznámenie o začatí konania Koliba u Sivého Vlka, k.ú. Uľanka, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
26.5.2016 - Rozhodnutie Ochrana územia mestskej časti Uľanka pred vnútornými vodami, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
26.5.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Skladovo-obchodné priestory, Zvolenská cesta, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (939 kB) (939 kB)

 
23.5.2016 - Rozhodnutie Oprava strešného plášťa Bytový dom Krivánska 3-11, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
23.5.2016 - Rozhodnutie Oprava strešného plášťa Bytový dom Tatranská 34-38, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
23.5.2016 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby ZS - 1935BB - Pršianska terasa, B.Bystrica - prípojka FTTC
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
23.5.2016 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby ZS - 0467BB - Suchý Vrch, prípojka FTTC
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
23.5.2016 - Rozhodnutie Rodinný dom, ul. Na Plaváreň, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
23.5.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rekreačný dom obec Králiky, okres B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (590.3 kB) (590.3 kB)

 
20.5.2016 - Stavebné povolenie Banská Bystrica - ochrana pred povodňami, Konečné stavebné úpravy
 Stavebné povolenie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
20.5.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Polyfunkčný komplex Majer, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
19.5.2016 - Rozhodnutie Komplexná obnova Bytového domu, Limbová 13-17, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2 MB) (2 MB)

 
19.5.2016 - Rozhodnutie Zateplenie fasády nebytového priestoru Bernolákova 2, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
19.5.2016 - Rozhodnutie BB - zaringovanie 4BB, úsek 0004BB - UMB, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (3 MB) (3 MB)

 
19.5.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte, Rudohorská 32, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (908.5 kB) (908.5 kB)

 
18.5.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Novostavba - RD Rakytovce, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (946.1 kB) (946.1 kB)

 
18.5.2016 - Oznámenie o pokračovaní územného konania Banská Bystrica - statická doprava Rudohorská - I. a II. etapa
 Oznámenie o pokračovaní územného konania.pdf (512.5 kB) (512.5 kB)

 
18.5.2016 - Oznámenie o začatí konania Altánok na Rudohorskej ulici pred fy Rent BB, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (718.1 kB) (718.1 kB)

 
11.5.2016 - Rozhodnutie Prestavba bytu, Mládežnícka ulica č. 19, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (849.7 kB) (849.7 kB)

 
10.5.2016 - Oznámenie o začatí konania Stavebné úpravy bytu, Javornícka ulica č. 10, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (700.1 kB) (700.1 kB)

 
10.5.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Obnova bytového domu, Spojová 1-5, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (614.4 kB) (614.4 kB)

 
10.5.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Oplotenie záhrady, ZO Jakušov, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (595.1 kB) (595.1 kB)

 
10.5.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v byte, Švermova 23, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (786.7 kB) (786.7 kB)

 
10.5.2016 - Oznámenie o začatí územného konania 15 parkovacích miest, Tulská ul., B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (693.3 kB) (693.3 kB)

 
9.5.2016 - Rozhodnutie Optická telekomunikačná prípojka FTTH BB Moskovská, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
9.5.2016 - Rozhodnutie Bytový komplex - Švermova ulica, B.Bystrica - rozšírenie NNK pre bytový komplex
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
9.5.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, Starohorská ulica č. 42, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (819.3 kB) (819.3 kB)

 
9.5.2016 - Rozhodnutie Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla - okruh OS 0.1 Radvanská 1, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
5.5.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Pripojka miestnej optickej metropolitnej siete Metronet - Lazovná - Bakossova, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
4.5.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Dostavba farského úradu, Námestie Š. Moysesa 1, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (944.8 kB) (944.8 kB)

 
4.5.2016 - Oznámenie o začatí konania Komplexná obnova MBD U-65, Pieninská 23, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (698.9 kB) (698.9 kB)

 
4.5.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Záhradná chatka Kamila, ZO Krivá v B.Bystrici
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (582.2 kB) (582.2 kB)

 
4.5.2016 - Stavebné úpravy bytu, Okružná 3, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
3.5.2016 - Rozhodnutie Banská Bystrica - Ochrana intravilánu pred povodňami, stavebné objekty
 Rozhodnutie.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
3.5.2016 - Rozhodnutie Základňová stanica verejnej komunikačnej siete BB-RUD-A, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
2.5.2016 - Rozhodnutie Prestvba bytu, Bernolákova 1, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
2.5.2016 - Rozhodnutie Kynceľová - Relex s.r.o. - kanalizácia a ČOV, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
28.4.2016 - Oznámenie o začatí konania VN prípojka a zahusťovacia TS pre IBV Králiky - Grešková, Rozvody NN
 Oznámenie o začatí konania.pdf (525.1 kB) (525.1 kB)

 
28.4.2016 - Rozhodnutie Rekonštrukcia bytu, NĽŠ 17, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
28.4.2016 - Oznámenie o začatí konania Technická infraštruktúra pre nízkopodlažnú zástavbu rodinných domov, Uľanka B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (746.7 kB) (746.7 kB)

 
27.4.2016 - Oznámenie o pokračovaní konania Čerpacia stanica PHM a Koliba, Kostiviarska, Nový svet, B.Bystrica
 Oznámenie o pokračovaní konania.pdf (828.6 kB) (828.6 kB)

 
26.4.2016 - Rozhodnutie Odstránenie objektu bývalého zariadenia staveniska, Rudohorská ulica, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (930.5 kB) (930.5 kB)

 
26.4.2016 - Rozhodnutie Rekonštrukcia bytu, ul. THK 5, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
26.4.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte, Slnečná ulica 3, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1 MB) (1 MB)

 
25.4.2016 - Rozhodnutie Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla - okruh OS 0.6 Kalinčiakova 2, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
25.4.2016 - Rozhodnutie Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla - okruh OS 0.3 Bernolákova 2, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
25.4.2016 - Rozhodnutie Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla - okruh OS 2.5 Moskovská 17, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
25.4.2016 - Upovedomenie účastníkov o oprave chyby Komplexná obnova bytového domu Mládežnícka 4, B.Bystrica
 Upovedomenie účastníkov.pdf (706.7 kB) (706.7 kB)

 
25.4.2016 - Rozhodnutie B.Bystrica, Trieda SNP 69-71-73, obnova bytového domu - zateplenie
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
22.4.2016 - Oznámenie o začatí spojeného konania Prestrešenie spevnenej plochy pred hotelom Lux, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí spojeného konania.pdf (718.7 kB) (718.7 kB)

 
22.4.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte, Strážovská ulica č. 1, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (823.3 kB) (823.3 kB)

 
20.4.2016 - Rozhodnutie Bytový dom Quartetto, Rudlová-Sásová, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
20.4.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Metalické pripojenie BTS BB ULK, k.ú. Uľanka, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (946.5 kB) (946.5 kB)

 
19.4.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Hydraulický výťah, bytový dom Ulica ČSA 6, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (801.3 kB) (801.3 kB)

 
15.4.2016 - Rozhodnutie Plynofikácia prevádzky Trend Trade s.r.o., B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
15.4.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Realizácia opatrení na úsporu energií budovy A,B,C, RÚVZ B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (797.4 kB) (797.4 kB)

 
14.4.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Oprava strešného plášťa Bytový dom Krivánska 3-11, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (720.9 kB) (720.9 kB)

 
14.4.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Oprava strešného plášťa Bytový dom Tatranská 34-38, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (744.2 kB) (744.2 kB)

 
14.4.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Zariadenie pre seniorov Triangel, Tulská ul., B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
14.4.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Banská Bystrica - ochrana pred povodňami, SO 2P.07, SO 2L.07, SO 3P.05, SO 3L.05 konečné terénne úpravy
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (885.4 kB) (885.4 kB)

 
13.4.2016 - Rozhodnutie Adaptácia objektu kotolne na rodinné bývanie, k.ú. Ravaň, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
12.4.2016 - Rozhodnutie Dostavba miestnej komunikácie - Na Lúčkach, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (897.6 kB) (897.6 kB)

 
12.4.2016 - Rozhodnutie Vnútrobloková komunikácia Kapitulská ulica - SZP, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (965.7 kB) (965.7 kB)

 
11.4.2016 - Rozhodnutie Komplexná obnova Bytového domu, Povstalecká 2-12, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
11.4.2016 - Rozhodnutie Iný nebytový priestor č. 2, Murgašova ul. č. 6, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
11.4.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rodinný dom, ul. Na Plaváreň, k.ú. Sásová, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
8.4.2016 - Rozhodnutie Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov okruh OS 0.2 - Radvanská 11, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
8.4.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Prestavba bytu, Mládežnícka 19, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (702.6 kB) (702.6 kB)

 
6.4.2016 - Oznámenie o začatí územného konania BB - zaringovanie 4BB, úsek 0004BB - UMB
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (922.8 kB) (922.8 kB)

 
5.4.2016 - Oznámenie o začatí konania Bytový komplex - Švermova ulica, B.Bystrica - 8739 B.Bystrica, Švermova ul. - rozšírenie NNK pre bytový komplex
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
5.4.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Komplexná obnova Bytového domu, Limbová 13-17, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (849.5 kB) (849.5 kB)

 
4.4.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Urpín - budova vybavenosti a parkovania B.Bystrica, Cikkerova ul. č. 5
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
4.4.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu Horná 71, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
4.4.2016 - Rozhodnutie INS FTTH BB Sládkovičova, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
4.4.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla - okruh OS 0.1 Radvanská 1, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
4.4.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, ul. Družby 1, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
4.4.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Zateplenie fasády nebytového priestoru Bernolákova 2, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (640.8 kB) (640.8 kB)

 
1.4.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Optická telekomunikačná prípojka FTTH BB Moskovská, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (765.7 kB) (765.7 kB)

 
1.4.2016 - Rozhodnutie Obnova bytového domu, Jilemnického 24,26, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
1.4.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, Okružná 3, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (809.9 kB) (809.9 kB)

 
30.3.2016 - Rozhodnutie Posúdenie stavebných úprav v byte ul. Ľudovíta Štúra 17, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
29.3.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Banská Bystrica Ochrana intravilánu pred povodñami
 verejna vyhlaska.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
24.3.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu č. 13, na 7. p., Starohorská 42, Banská Bystrica
 verejna vyhlaska.pdf (580.4 kB) (580.4 kB)

 
23.3.2016 - Upovedomenie účastníkov konania Prestavba bytu č. 22, na 5. posch., súpis. č. 6122, Bernolákova 1, Banská Bystrica
 verejna vyhlaska.pdf (791.8 kB) (791.8 kB)

 
23.3.2016 - Upovedomenie účastníkov konania Rekonštrukcia bytu na 2. posch. bytu č. 2, Radvaň, Nám. Ľudovíta Štúra 17, Banská Bystrica
 verejna vyhlaska.pdf (811.5 kB) (811.5 kB)

 
23.3.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Ochrana územia mestskej časti Uľanka pred vnútorými vodami
 verejna vyhlaska.pdf (440.1 kB) (440.1 kB)

 
21.3.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania B.Bystrica, Tt. SNP 69-71-73, obnova bytového domu - zateplenie obvodového plášťa
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (811.6 kB) (811.6 kB)

 
21.3.2016 - Rozhodnutie Modrý dom, Trieda SNP 9, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
18.3.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte, Severná 26, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
18.3.2016 - Rozhodnutie INS FTTH BB Uhlisko, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
18.3.2016 - Rozhodnutie INS FTTH BB Jegorova, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
18.3.2016 - Rozhodnutie INS FTTH BB Mlynská, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
17.3.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla - okruh OS 0.6 Kalinčiakova 2, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
17.3.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla - okruh OS 2.5 Moskovská 17, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
17.3.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla - okruh OS 0.3 Bernolákova 2, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
17.3.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Základňová stanica verejnej komunikačnej siete BB-RUD-A, Rudlovská cesta 53, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
16.3.2016 - Rozhodnutie B.Bystrica, Starohorská 18-30, Zateplenie čelnej steny a sanácia lódžií
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
9.3.2016 - Rozhodnutie Komplexná obnova MBD U-65 Rudohorská 32, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
9.3.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov Okruh OS 0.2 - Radvanská 11, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
9.3.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Vnútrobloková komunikácia Kapitulská ulica - SZP, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (934.6 kB) (934.6 kB)

 
9.3.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Dostavba miestnej komunikácie - Na Lúčkach, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (965.2 kB) (965.2 kB)

 
8.3.2016 - Rozhodnutie Zateplenie bytového domu Slnečná 40, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
2.3.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Plynofikácia prevádzky, Partizánska cesta, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (744.9 kB) (744.9 kB)

 
2.3.2016 - Oznámenie o začatí konania zmene v užívaní stavby Iný nebytový priestor č. 2, Murgašova ulica č. 6, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (782.2 kB) (782.2 kB)

 
1.3.2016 - Stavebné povolenie Radová zástavba a polyfunkčný objekt Belveder SO 04 Komunikácia a spevnené plochy, B.Bystrica
 Stavebné povolenie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
29.2.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, Družby 1, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (791.9 kB) (791.9 kB)

 
29.2.2016 - Rozhodnutie Zateplenie bytového domu Kollárova 51-53, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
25.2.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu, M.Rázusa 26, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
25.2.2016 - Oznámenie o začatí územného konania Čerpacia stanica PHM a Koliba, Kostiviarska, Nový Svet, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (813.7 kB) (813.7 kB)

 
24.2.2016 - Rozhodnutie Vodovodná a kanalizačná prípojka pre záhradný domček, k.ú. Radvaň, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
23.2.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy bytu, Horná 71, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (938.4 kB) (938.4 kB)

 
22.2.2016 - Oznámenie o začatí konania Stavebné úpravy v byte, Rudohorská ul. č. 32, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (655.6 kB) (655.6 kB)

 
22.2.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Obnova bytového domu Jilemnického 24,26, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (587.5 kB) (587.5 kB)

 
22.2.2016 - Oznámenie o začatí konania Odstránenie objektu bývalého zariadenia staveniska, Rudohorská ul., B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (527.1 kB) (527.1 kB)

 
18.2.2016 - Rozhodnutie B.Bystrica, Blok 253, Chabanecká 1-3, Komplexná obnova
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
18.2.2016 - Rozhodnutie B.Bystrica - Podlavice, Bytový dom, ul. Javorová 1,3,5,7
 Rozhodnutie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
18.2.2016 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby INS FTTH BB Sládkovičova, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
17.2.2016 - Rozhodnutie Polyfunkčný objekt SIPA BB, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

 
17.2.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Otvor v nosnej stene, Severná 26, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (952.8 kB) (952.8 kB)

 
17.2.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Obytný súbor Quartetto, Sásová - B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (815.9 kB) (815.9 kB)

 
16.2.2016 - Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov OS 0.1 - Radvanská 1, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
12.2.2016 - Rozhodnutie Obnova budovy, ul. Ďumbierska 30-38, Banska Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
4.2.2016 - Oznámenie o pokračovaní územného konania B.Bystrica - statická doprava Rudohorská - I. a II. etapa
 Oznámenie o pokračovaní územného konania.pdf (442.8 kB) (442.8 kB)

 
2.2.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Komplexná obnova Bytového domu, Povstalecká 2-12, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (678.8 kB) (678.8 kB)

 
1.2.2016 - Upovedomenie účastníkov konania Rekonštrukcia bytu č. 47, ul. THK 5, B.Bystrica
 Upovedomenie účastníkov.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
1.2.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte, ul. Horné Záhrady č. 17, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
1.2.2016 - Upovedomenie o oprave chyby Polyfunkčná budova, Družby 3, B.Bystrica
 Upovedomenie o oprave chyby.pdf (733.6 kB) (733.6 kB)

 
1.2.2016 - Rozhodnutie Kynceľová - Relex s.r.o. - kanalizácia a ČOV
 Rozhodnutie.pdf (893.3 kB) (893.3 kB)

 
28.1.2016 - Rozhodnutie Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla Okruh OS 0.6 - Kalinčiakova 2, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
28.1.2016 - Rozhodnutie Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla Okruh OS 2.5. - Moskovská 17, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
27.1.2016 - Roznodnutie Obytný súbor Moskovská ul., Banská Bystrica, SO 08.2 Podzemné garáže
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
27.1.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Radová zástavba a polyfunkčný objekt Belveder, SO 04 Komunikácia
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (863.4 kB) (863.4 kB)

 
25.1.2016 - Rozhodnutie Rodinný dvojdom, Haškova ul., B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

 
25.1.2016 - Rozhdonutie Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla Okruh OS 0.3 - Bernolákova 2, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
25.1.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy bytu č. 18, Slnečná 11, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
25.1.2016 - Rozhodnutie B.Bystrica, blok č. 159, Bernolákova 16-18-20, Obnova bytového domu
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
25.1.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania Komplexná obnova MBD-U 65 Rudohorská 32, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
25.1.2016 - Oznámenie o začatí stavebhého konania Vodovodná a kanalizačná prípojka pre záhradný domček, k.ú. Radvaň, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (911.8 kB) (911.8 kB)

 
21.1.2016 - Stavebné povolenie Nadstavba BD Viestova 21-23, B.Bystrica
 Stavebné povolenie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
21.1.2016 - Stavebné povolenie Komunikácie a spevnené plochy Obytný súbor Moskovská ulica, B.Bystrica
 Stavebné povolenie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
21.1.2016 - Oznámenie o začatí stavebhého konania Zateplenie bytového domu Kollárova 51-53
 Oznámenie o začatí stavebhého konania.pdf (762 kB) (762 kB)

 
21.1.2016 - Realizácia optických sietí SD-1 pri Špania Dolina, obec Špania Dolina
 Rozhodnutie.pdf (3.4 MB) (3.4 MB)

 
20.1.2016 - Oznámenie o začatí konania Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov OS 0.1 Radvanská 1
 Oznamenie_o_zacati_konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
20.1.2016 - Rozhodnutie Realizácia verejnej telekomunikačnej siete Digitálne učivo na dosah, okres B.Bystrica, ZŠ Harmanec
 Rozhodnutie.pdf (1 MB) (1 MB)

 
20.1.2016 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte, Rudohorská ul. č. 24, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (946.2 kB) (946.2 kB)

 
19.1.2016 - Rozhodnutie Komplexná obnova bytového domu, Tatranská 14-22, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
19.1.2016 - Oznámenie o začatí konania o zmene účelu užívania Byt na Ďumbierskej ulici č. 20, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí konania.pdf (685.2 kB) (685.2 kB)

 
19.1.2016 - Stavebné úpravy bytu na ul. Mládežnícka 2, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
19.1.2016 - Rozhodnutie B.Bystrica, Bytový dom T 06 B- MBD 12 zateplenie, ul. THK č. 2, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
19.1.2016 - Upovedomenie účastníkov konania Stavebné úpravy v byte, Slnečná 3, B.Bystrica
 Upovedomenie účastníkov konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
19.1.2016 - Upovedomenie účastníkov konania Adaptácia objektu kotolne na rodinné bývanie, Sadová ul., B.Bystrica
 Upovedomenie účastníkov konania.pdf (868.7 kB) (868.7 kB)

 
18.1.2016 - Rozhodnutie Rodinny dom - Laguna 435, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
18.1.2016 - Zverejnenie informácie Banská Bystrica - statická doprava Rudohorská -1. a II. etapa
 informacia.pdf (496.1 kB) (496.1 kB)

 
14.1.2016 - Upovedomenie účastníkov o vydaní rozhodnutia verejnou vyhláškou Stavebné úpravy bytu Družby 8, B.Bystrica
 verejna vyhlaska.pdf (1 MB) (1 MB)

 
13.1.2016 - Rozhodnutie Obnova bytového domu, Na Starej Tehelni 1, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
13.1.2016 - Predĺženie lehoty na dokončenie stavby Zateplenie bytového domu ulica Trieda SNP 37-41, B.Bystrica
 Predĺženie lehoty.pdf (603.9 kB) (603.9 kB)

 
13.1.2016 - Zverejnenie informácie Malá vodná elektráreň na rieke Hron
 Zverejnenie informácie.pdf (533.8 kB) (533.8 kB)

 
13.1.2016 - Rozhodnutie Reanimácia objektu základnej školy Pieninská na bytový dom
 Rozhodnutie.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
13.1.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania B.Bystrica, Starohorská 18-30, zateplenie
 Oznamenie o zacati stavebneho konania.pdf (824.4 kB) (824.4 kB)

 
12.1.2016 - Stavebné úpravy bytu Moskovská 34, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
11.1.2016 - Upovedomenie účastníkov konania o podanom odvolaní Byt na ul. Trieda SNP č. 9, B.Bystrica
 Upovedomenie ucastnikov.pdf (703.2 kB) (703.2 kB)

 
7.1.2016 - Rozhodnutie Vybúranie otvoru v nosnej stene v bytovom dome, Nad plážou č. 22, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (959.3 kB) (959.3 kB)

 
31.12.2015 - Rozhodnutie o zastavení odvolacieho konania "Odvolanie voči rozhodnutiu č. OVZ-SU 134561/14401/2015/Boj"
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
30.12.2015 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "Kynceľová - RELEX s.r.o. - kanalizácia a ČOV"
 verejna vyhlaska.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
30.12.2015 - Oznámenie o začatí konania o umíestnení stavby "INS FTTH BB JEGOROVOVA"
 verejna vyhlaska.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
30.12.2015 - Oznámenie o začatí konania o umíestnení stavby "INS FTTH BB UHLISKO"
 verejna vyhlaska.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
30.12.2015 - Oznámenie o začatí konania o umíestnení stavby "INS FTTH BB MLYNSKÁ"
 verejna vyhlaska.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
30.12.2015 - Rozhodnutie "Realizácia optických sietí SD-1 pri Špania Dolina, obec Špania Dolina"
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
30.12.2015 - Rozhodnutie "Realizácia optických sietí HN-1 Harmanec, obec Dolný Harmanec, Staré Hory, Motyčky, Turecká"
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
23.12.2015 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla Okruh OS 2.5 - Moskovská 17, Banská Bystrica"
 verejna vyhlaska.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
23.12.2015 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla Okruh OS 0.6 - Kalinčiakova 2, Banská Bystrica"
 verejna vyhlaska.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
23.12.2015 - Rozhodnutie "Rekonštrukcia bytu č. 47 na THK 5, Banská Bystrica"
 verejna vyhlaska.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
23.12.2015 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla Okruh OS 2.3 - Bernolákova 2, Banská Bystrica"
 verejna vyhlaska.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
18.12.2015 - Rozhodnutie "Otvor v nosnej stene v panelovej bytovke, Poľná ul. č. 11, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
18.12.2015 - Rozhodnutie "Obytný súbor Moskovská ul. B.Bystrica, bytové domy SO 01, SO 02, Sadovnícke úpravy SO 09"
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
18.12.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Stavebné úpravy v byte, Rudohorská ul. č. 24, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (685.3 kB) (685.3 kB)

 
16.12.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Zateplenie bytového domu, Slnečná 40, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (605 kB) (605 kB)

 
16.12.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Stavebné úpravy bytu, Slnečná 11, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (584.4 kB) (584.4 kB)

 
16.12.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Stavebné úpravy bytu, Mládežnícka 2, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (587.8 kB) (587.8 kB)

 
14.12.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Obnova bytovej budovy, Ďumbierska ul. č. 30 - 38, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (850 kB) (850 kB)

 
14.12.2015 - Rozhodnutie "Ochranné pásmo pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica"
 Rozhodnutie - Ochranne pasmo.pdf (3.2 MB) (3.2 MB)

 
14.12.2015 - Zverejnenie informácie "Malá vodná elektráreň Iliaš"
 Malá vodná elektráreň Iliaš.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
10.12.2015 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "Realizácia optických sietí HN-1 Harmanec, obec Dolný Harmanec, Staré Hory, Motyčky, Turecká"
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
7.12.2015 - Oznámenie o pokračovaní územného konania "Rodinný dvojdom, k.ú. Sásová, B.Bystrica"
 Oznámenie o pokračovaní konania.pdf (688.6 kB) (688.6 kB)

 
7.12.2015 - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby "Rodinný dom Laguna 435, Brestová ul., B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (810.9 kB) (810.9 kB)

 
7.12.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Komplexná obnova bytového domu, Tatranská 14-22, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (856.3 kB) (856.3 kB)

 
4.12.2015 - Rozhodnutie "Adaptácia objektu kotolne na rodinné bývanie, Sadová ul., B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
4.12.2015 - Rozhodnutie "Zmena účelu využitia priestorov polyfunkčenej budovy, Družby č. 33, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
4.12.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "B.Bystrica - Podlavice, Bytový dom, Javorová ul. č. 1,3,5,7, Zateplenie"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (849.8 kB) (849.8 kB)

 
3.12.2015 - Stavebné povolenie "Zateplenie obvodového plášťa a sanácia balkónov, Golianova ul. č. 2, 4, 6, B.Bystrica"
 Stavebné povolenie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
3.12.2015 - Rozhodnutie "Stavebné úpravy v byte obytného domu, Horné záhrady č. 17, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (803.8 kB) (803.8 kB)

 
1.12.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Stavebné úpravy v byte, ul. Horné záhrady č. 17, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (729.8 kB) (729.8 kB)

 
1.12.2015 - Oznámenie o začatí územného konania "Polyfunkčný objekt SIPA BB, parc. č. 1040/3,4, 1059/25, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
30.11.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Obytný súbor Moskovská ul., B.Bystrica, SO 08.2 Podzemné garáže"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (757 kB) (757 kB)

 
26.11.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Obytný súbor Moskovská ulica, B.Bystrica, SO 07 Komunikácie a spevnené plochy"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (875.3 kB) (875.3 kB)

 
26.11.2015 - Rozhodnutie "Vykonanie prác na odstránenie plesní, Trieda SNP č. 9, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (988.7 kB) (988.7 kB)

 
26.11.2015 - Rozhodnutie "Úprava dispozície bytu, Tatranská č. 85, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (817.4 kB) (817.4 kB)

 
25.11.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Obnova bytového domu, Na Starej Tehelni 1, B.Bystrica"
 Upovedomenie účastníkov konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
23.11.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Zateplenie bytového domu, T 06 B - MBD 12, ul. THK č. 2, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (683.9 kB) (683.9 kB)

 
23.11.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Vybudovanie ústredného kúrenia v bytovom dome, ul. ČSA č. 13, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (779.9 kB) (779.9 kB)

 
23.11.2015 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "Realizácia optických sietí CE-1 Čerín, obec Sebedín-Bečov, Oravce, Dúbravica, Poniky"
 Oznamenie o zacati konania.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
23.11.2015 - Rozhodnutie "Stavebné úpravy bytu, Kollárova ul. č. 44, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
23.11.2015 - Rozhodnutie "Stavebné úpravy v byte, ul. ČSA č. 15, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
23.11.2015 - Rozhodnutie "Presklenie lodžie, ul. ČSA č. 8, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
23.11.2015 - Rozhodnutie "Prestavba a vybúranie otvorov v stenových paneloch, ul. THK 4, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
23.11.2015 - Rozhodnutie "Stavebné úpravy v byte, ul. Slnečná 40, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (892.2 kB) (892.2 kB)

 
20.11.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Stavebné úpravy bytu, Moskovská 34, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (799.5 kB) (799.5 kB)

 
20.11.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Stavebné úpravy bytu, Družby 17, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (787.3 kB) (787.3 kB)

 
18.11.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Otvor v nosnej stene panelová bytovka, Poľná ul. č. 11, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (808.3 kB) (808.3 kB)

 
16.11.2015 - Rozhodnutie "Realizácia optických sietí MH-1 Horná Mičiná"
 Rozhodnutie.pdf (2.9 MB) (2.9 MB)

 
13.11.2015 - Oznámenie o začatí územného konania "Reanimácia objektu ZŠ Pieninská na bytový dom, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
13.11.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Vybúranie otvoru v bytovom dome, Nad plážou 22, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (640.4 kB) (640.4 kB)

 
12.11.2015 - Rozhodnutie "Stavebné úpravy bytu, Strážovská 2, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (906.6 kB) (906.6 kB)

 
10.11.2015 - Oznámenie o začatí konania "Stavebné úpravy v byte na ul. Ľudovíta Štúra 17, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (646.9 kB) (646.9 kB)

 
9.11.2015 - Rozhodnutie "Realizácia verejnej telekomunikačnej siete Digitálne učivo na dosah, okres B.Bystrica, ZŠ Harmanec"
 Rozhodnutie.pdf (952.4 kB) (952.4 kB)

 
9.11.2015 - Rozhodnutie "Rekonštrukcia bytu, Limbová 17, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (949.4 kB) (949.4 kB)

 
3.11.2015 - Oznámenie o začatí konania "Obytný súbor Moskovská ul. Banská Bystrica, bytový dom"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
3.11.2015 - Oznámenie o začatí konania "Trojizbový byt, Ďumbierska ulica č. 20, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (628.3 kB) (628.3 kB)

 
3.11.2015 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "Realizácia optických sietí SD-1 pri Špania Dolina, obec Špania Dolina"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1 MB) (1 MB)

 
2.11.2015 - Upovedomenie o padaní odvolania "B.Bystrica, Blok 253, Chabanecká 1-3, Komplexná obnova bytového domu"
 Upovedomenie o padaní odvolania.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
30.10.2015 - Oznámenie o začatí nového konania "Stavebné úpravy bytu č. 9, M.Rázusa 26, Banská Bystrica"
 Oznámenie o začatí nového konania.pdf (827.2 kB) (827.2 kB)

 
29.10.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Nadstavba BD Viestova 21-23, B.Bystrica, SO Parkovacie plochy a chodník"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (838.2 kB) (838.2 kB)

 
28.10.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Banská Bystrica, blok č. 159 Bernolákova 16-18-20, Obnova bytového domu""
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (616.1 kB) (616.1 kB)

 
27.10.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Rekonštrukcia bytu č. 47 na THK 5, Banská Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (567 kB) (567 kB)

 
26.10.2015 - Rozhodnutie "Stavebná uzávera - ČM II. ILiaš a ČM V. Kráľová, Banská Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
26.10.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Adaptácia objektu kotolne na rodinné bývanie, Sadová ul., B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (984.8 kB) (984.8 kB)

 
22.10.2015 - Upovedomenie účastníkov konania "Prestavba prevádzkovej budovy, Kukučínova 26, B.Bystrica"
 Upovedomenie.pdf (727.3 kB) (727.3 kB)

 
22.10.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Úprava dispozície bytu, Tatranská ulica 85, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (645.2 kB) (645.2 kB)

 
21.10.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Zateplenie obvodového plášťa a sanácia balkónov bytového domu, Golianova ul. č. 2,4,6, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
21.10.2015 - Rozhodnutie "INS FTTH 2015 B.Bystrica Severná a časť Bakossovej"
 Rozhodnutie.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
20.10.2015 - Stavebné povolenie "Terminal Shopping Center Banská Bystrica - stavebné objekty SO 05.01, SO 05.02"
 Stavebné povolenie.pdf (959.4 kB) (959.4 kB)

 
20.10.2015 - Stavebné povolenie "Bytový dom, Hviezdoslavova ul., B.Bystrica"
 Stavebné povolenie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
16.10.2015 - Rozhodnutie "Stavebné úpravy bytu č. 43 na 9. poschodí byt. domu so súpis. č. 6206, Kalinčiakova 2, Banská Bystrica"
 verejna vyhlaska.pdf (1 MB) (1 MB)

 
16.10.2015 - Stavebné povolenie "Terminal Shopping Center Banská Bystrica - stavebné objekty SO 06.1, SO 07.1, SO 07.2
 stavebne povolenie.pdf (4.8 MB) (4.8 MB)

 
15.10.2015 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "Realizácia optických sietí MH-1 Horná Mičiná, obec Môlča"
 verejna vyhlaska.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
13.10.2015 - Oznámenie o začatí kolaudačného konania "Cesta pre motorové vozidlá 1/66 (Rl) Banská Bystrica - severný obchvat"
 Oznámenie o začatí kolaudačného konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
13.10.2015 - Rozhodnutie "Zateplenie severnej steny, západnej steny, sanácia lodžií bytového domu, Partizánska 22, 24, 26, 28, 30, 32, Banská Bystrica"
 verejna vyhlaska.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
13.10.2015 - Rozhodnutie ,,Obnova bytového domu T - 02B Ul. 29 augusta č. 2 - 8
 verejna vyhlaska.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
13.10.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Stavebné úpravy bytu - Ing. Miriam Rozinová. Ul. Kollárova č. 44, byt č. 4, Banská Bystrica"
 verejna vyhlaska.pdf (738.9 kB) (738.9 kB)

 
9.10.2015 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "Metropolitná optická sieť, Banská Bystrica, časť: Zvolenská cesta I. Etapa"
 verejna vyhlaska.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
9.10.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Stavebné úpravy bytu v byte č. 39, na 8. p. bytového domu súp.č. 6442, Strážovská 2, Banská Bystrica"
 verejna vyhlaska.pdf (546.2 kB) (546.2 kB)

 
8.10.2015 - Rozhodnutie Obec Tajov - Záhradkárska časť Beňová
 Rozhodnutie Tajov.pdf (941.6 kB) (941.6 kB)

 
8.10.2015 - Stavebné povolenie Obec Tajov - Rodinný dom, objekt Most
 Stavebne_povolenie_Tajov.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
7.10.2015 - Rozhodnutie "Stavba otvoru pre podávacie okno v byte č. 8 na 3. poschodí obytného domu súp. číslo 3910, Družstevná 4, BB"
 verejne vyhlasky.pdf (1006 kB) (1006 kB)

 
7.10.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Stavebné úpravy v byte č. 9, ul. ČSA 15, Banská Bystrica"
 verejna vyhlaska.pdf (644.1 kB) (644.1 kB)

 
6.10.2015 - Upovedomenie účastníkov konania "zmena účelu využita priestorov na l.NP a 2.NP nebytové priestory,bytové priestory "
 verejna vyhlaska.pdf (733.3 kB) (733.3 kB)

 
6.10.2015 - Upovedomenie účastníkov "Stavebné úpravy v byte č. 21"
 verejna vyhlaska.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
1.10.2015 - Rozhodnutie "Realizáca verejnej telekomunikačnej siete - Digitálne učivo na dosah, okres B.Bystrica,Základná škola Podkonice"
 Rozhodnutie.pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

 
1.10.2015 - Rozhodnutie "Realizáca verejnej telekomunikačnej siete - Digitálne učivo na dosah, okres B.Bystrica,Základná škola Malachov, Súkromná základná škola na Mládežníckej ulici č. 51"
 Rozhodnutie.pdf (3.7 MB) (3.7 MB)

 
1.10.2015 - Oznámenie o začatí nového konania o dodatočnom povolení stavebných úprav "Stavebné úpravy bytu č. 9, M.Rázusa 26, Banská Bystrica"
 verejna vyhlaska.pdf (773.4 kB) (773.4 kB)

 
30.9.2015 - Rozhodnutie "Obnova bytového domu - Doteplenie štítovych stien Banská Bystrica Blok c. 197 Tatranská 65-67-69-71-73-75-77-79"
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
29.9.2015 - Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby "Úpravy v byte č. 6, Slnečná 3801, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (534.1 kB) (534.1 kB)

 
28.9.2015 - Stavebné povolenie "Horúcovodná prípojka a 3ks KOST pre bytové domy ul. Švermova"
 stavebne povolenie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
25.9.2015 - Rozhodnutie "Prestavba skladu biologických kontajnerov, Kremnička 2, Banská Bystrica"
 verejna vyhlaska.pdf (2 MB) (2 MB)

 
25.9.2015 - Rozhodnutie "Komplexná obnova bytového domu Mládežnícka 4, Banská Bystrica"
 verejna vyhlaska.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
25.9.2015 - Rozhodnutie "Stavebné úpravy v byte č. 53, na 11. poschodí bytového domu so súpis. č. 3889 na THK 3,BB"
 verejna vyhlaska.pdf (724 kB) (724 kB)

 
25.9.2015 - Rozhodnutie Stavebné úpravy v byte č. 37, na 8. poschodí bytového domu so súpis. č. 348, na Šalgotarjánskej 10,BB
 verejna vyhlaska.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
25.9.2015 - Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavbyPrestavba sociálneho zariadenia a vybúranie otvorov v stenových paneloch v byte č. 42, na 9. poschodí bytového domu so súpis. č. 375, ktorá je postavená na pozemku parc.č. KN-C 1400/1 v kat. úz. Radvaň, na ul. THK 4 v Banskej Bystrici
 verejna vyhlaska.pdf (572.3 kB) (572.3 kB)

 
24.9.2015 - Oznámenie o začatí územného konania "Rodinný dvojdom", ktorý bude umiestnený na pozemkoch parc. č. KN C 1425/61, 1425/63 ( KN E 1-245/1) a KN C 1333/1, 1333/2, 1339 v k.ú. Sásová v Banskej Bystrici"
 verejna vyhlaska.pdf (825.6 kB) (825.6 kB)

 
24.9.2015 - Oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení stavby, "Presklenie loggie v miestnosti č. 11 v byte č. 31 na 4. p. v bytovom dome súpisné číslo 380 na ulici ČSA č. 8, BB"
 verejna vyhlaska.pdf (785 kB) (785 kB)

 
24.9.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania Dverný otvor v paneli v byte č. 14, 7 poschodie v obytnom dome, Limbová 6467/17, Banská Bystrica
 verejna vyhlaska.pdf (747.3 kB) (747.3 kB)

 
23.9.2015 - Rozhodnutie "Realizáca verejnej telekomunikačnej siete - Digitálne učivo na dosah, okres B.Bystrica, ZŠ a MŠ v B.Bystrici, DUD B.Bystrica - Severovýchod"
 Rozhodnutie.pdf (3 MB) (3 MB)

 
23.9.2015 - Rozhodnutie o prerušení stavebného konania "Terminal Shopping Center B.Bystrica - areálové komunikácie"
 Rozhodnutie o preruseni.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
22.9.2015 - Rozhodnutie o umiestnení stavby "Telekomunikačný stožiar Energotel B.Bystrica Zelená"
 Rozhodnutie.pdf (886.4 kB) (886.4 kB)

 
18.9.2015 - Rozhodnutie "IBV Rakytovce východ - Dolné lúky - inžinierske siete - SO 05 Preložka VN (časť NN SSE-D) a SO 06 NN rozvody (časť NN SSE-D)"
 verejna vyhlaska.pdf (707.8 kB) (707.8 kB)

 
18.9.2015 - Rozhodnutie "Banská Bystrica, BLOK 253 Chabenecká 1-3, (Ba-Bc-36BJ) Komplexná obnova bytového domu- zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, zateplenie stropov pivníc technického podlažia, sanácia lódžií, sanácia schodišťových šácht, vyregulovanie vykurovacej sústavy, ostatné práce : presklenie lódžií "
 verejna vyhlaska.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
18.9.2015 - Rozhodnutie o zastavení konania na zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu v k.u. Kremnička na pozemkoch parc.č. E-553, E-600 a E-275/110
 verejna vyhlaska.pdf (798.9 kB) (798.9 kB)

 
11.9.2015 - Stavebné povolenie "Rekonštrukcia a nadstavba vnútrobloku - Skuteckého 34, B.Bystrica"
 Stavebne povolenie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
11.9.2015 - Rozhodnutie "Prestavba prevádzkovej budovy, Kukučínova 26, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (798.4 kB) (798.4 kB)

 
8.9.2015 - Rozhodnutie "Realizácia verejnej telekomunikačnej siete - Digitálne učivo na dosah, okres B.Bystrica, ZŠ a MŠ v B.Bystrici DUD B.Bystrica - Stred"
 Rozhodnutie.pdf (3 MB) (3 MB)

 
8.9.2015 - Rozhodnutie "Realizácia verejnej telekomunikačnej siete - Digitálne učivo na dosah, okres B.Bystrica, ZŠ a MŠ v B.Bystrici DUD B.Bystrica - Juhozápad"
 Rozhodnutie.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
8.9.2015 - Rozhodnutie "Tepelný rozvod pre okruh kotolne PK SBD Uhlisko - napojenie na okruh kotolne PK Uhlisko, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
8.9.2015 - Rozhodnutie "Prestavba a prístavba časti bloku C na materskú školu v FNsP F.D. Roosevelta B.Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
7.9.2015 - Rozhodnutie "Oprava strešného plásťa bytový dom Kukučínova 10,12, Banská Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
4.9.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Horúcovodná prípojka a 3ks Kost pre bytové domy ul. Švermova, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (837.3 kB) (837.3 kB)

 
3.9.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Obnova bytového domu T - 02B, Ul. 29. augusta č. 2-8"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (791.3 kB) (791.3 kB)

 
2.9.2015 - Rozhodnutie "Zateplenie RD a rekonštrukcia, k.ú. Sásová B.Bystrica, p.č. KN-C 2149, 2150"
 Rozhodnutie.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
2.9.2015 - Rozhodnutie "Rodinný dom - nadstavba, stavebné úpravy, k.ú. Radvaň KN-C č. 3891/3"
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
2.9.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Stavebné úpravy bytu, Kalinčiakova 2, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (554.2 kB) (554.2 kB)

 
28.8.2015 - Rozhodnutie "Rekreačná chatka p.č. 2330/25, B.Bystrica - Laskomer"
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
28.8.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Úprava v byte, Bytový dom na Družstevnej ulici 4, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (976.6 kB) (976.6 kB)

 
26.8.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Terminal Shopping center Banská Bystrica - objekty stavby"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
26.8.2015 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "INS FTTH 2015 B.Bystrica - Severná + časť Bakossovej"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
26.8.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Zateplenie bytového domu, Partizánska 22,24,26,28,30,32, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (776 kB) (776 kB)

 
25.8.2015 - Rozhodnutie "Tepelný okruh a 5 ks Kost pre okruh kotolne PK Horná - napojenie na okruh kotolne PK SNP 25, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
24.8.2015 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "Realizácia verejnej telekomunikačnej siete Digitálne učivo na dosah, okres B.Bystrica, ZŠ Podkonice"
 Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
19.8.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Komplexná obnova bytového domu Mládežnícka 4, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (557.1 kB) (557.1 kB)

 
19.8.2015 - Rozhodnutie "Stavebné úpravy bytu č. 16, Dlhá 2, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1 MB) (1 MB)

 
19.8.2015 - Rozhodnutie "Stavebné úpravy bytu č. 10, Družby 11, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1 MB) (1 MB)

 
19.8.2015 - Rozhodnutie "Obytný súbor Moskovská ul., B.Bystrica - objekty stavby"
 Rozhodnutie.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
18.8.2015 - Rozhodnutie "Stavebné úpravy bytu č. 9, Mládežnícka 7, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1 MB) (1 MB)

 
17.8.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Terminal Shopping Center Banská Bystrica - stavebné objekty SO 06.1, SO 07.1, SO 07.2"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (4.4 MB) (4.4 MB)

 
17.8.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Stavebné úpravy v byte č. 21, Švermova 21, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (763.7 kB) (763.7 kB)

 
17.8.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Stavebné úpravy v byte č. 53, THK 3, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (751.4 kB) (751.4 kB)

 
17.8.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Stavebné úpravy v byte č. 37, Šalgotarjánska 10, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (876 kB) (876 kB)

 
17.8.2015 - Upovedomenie účastníkov konania "Stavebná uzávera - ČM II. Iliaš a ČM V. Kráľová, B.Bystrica"
 Upovedomenie účastníkov konania.pdf (453.3 kB) (453.3 kB)

 
17.8.2015 - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby "Tajov - záhradkárska časť Beňová, rozšírenie NNk RD"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (870.6 kB) (870.6 kB)

 
13.8.2015 - Rozhodnutie "Stavebné úpravy v byte, Mládežnícka 27, Banská Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (871.6 kB) (871.6 kB)

 
11.8.2015 - Rozhodnutie "Banská Bystrica, bytový dom - BA NKS P1.14 s.č. 6396 - Tatranská 99-107"
 Rozhodnutie.pdf (3.6 MB) (3.6 MB)

 
10.8.2015 - Rozhodnutie "Realizácia verejnej telekominikačnej siete - Digitálne učivo na dosah, okres B.Bystrica, ZŠ Priechod a Selce"
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
10.8.2015 - Rozhodnutie "Realizácia verejnej telekominikačnej siete - Digitálne učivo na dosah, okres B.Bystrica, ZŠ s MŠ Badín, MŠ Kremnička 22 B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (3.4 MB) (3.4 MB)

 
6.8.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Rekonštrukcia a nadstavba vnútrobloku - Skuteckého 34, B.Bystrica, SO 02 Prístupová komunikácia a plochy"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (876 kB) (876 kB)

 
5.8.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Most, parc.č.: KN-E 692/1, KN-E 1567/66 k.ú. Tajov a parc.č.: KN-C 3964/2 k.ú. Radvaň"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
5.8.2015 - Rozhodnutie "Rodinný dom, prestavba a prístavba, Pod Hôrkou 13, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
4.8.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Tepelný rozvod pre okruh kotolne PK SBD Uhlisko - napojenie na okruh kotolne PK Uhlisko, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (2.9 MB) (2.9 MB)

 
4.8.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Oprava strešného plášťa bytový dom Kukučínova 10, 12, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (796.1 kB) (796.1 kB)

 
3.8.2015 - Rozhodnutie "Digitálne učivo na dosah (DUD) - optické pripojenie ZŠ Vlkanová"
 Rozhodnutie.pdf (2 MB) (2 MB)

 
3.8.2015 - Oznámenie o začatí územného konania "Telekomunikačný stožiar Energotel, B.Bystrica, Zelená"
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (795.6 kB) (795.6 kB)

 
3.8.2015 - Rozhodnutie "Stavebné úpravy butu č. 20, Tulská 21, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (813.1 kB) (813.1 kB)

 
3.8.2015 - Územné rozhodnutie "Miestna prípojka optickej metropolitnej siete Metronet, B.Bystrica"
 Územné rozhodnutie.pdf (3 MB) (3 MB)

 
31.7.2015 - Územné rozhodnutie "Banská Bystrica-Ochrana pred povodňami"
 Územné rozhodnutie.pdf (915 kB) (915 kB)

 
30.7.2015 - Rozhodnutie "FTTH, B.Bystrica PT Zlatá Malach Amet Rub"
 Rozhodnutie.pdf (808.9 kB) (808.9 kB)

 
29.7.2015 - Stavebné povolenie "Prestavba a stavebné úpravy administratívnej budovy na parc.č. KN-C 1371"
 Stavebné povolenie.pdf (820.7 kB) (820.7 kB)

 
27.7.2015 - Územné rozhodnutie "Miestna prípojka optickej metropolitnej siete Metronet, časť Uhlisko, B.Bystrica"
 verejna vyhlaska.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
27.7.2015 - Stavebné povolenie "Stavebné úpravy bytu č.8, súp. č. 438, na pozemku parc. č. KN-C 1695/1 k.ú. Banská Bystrica"
 verejna vyhlaska.pdf (814.6 kB) (814.6 kB)

 
24.7.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Tepelný okruh a 5ks KOST pre okruh kotolne PK Horná, napojenie na okruh kotolne PK SNP 25, Banská Bystrica"
 verejna vyhlaska.pdf (789.4 kB) (789.4 kB)

 
23.7.2015 - Rozhodnutie "Rekonštrukcia bytu č. 4 v obytnom dome, Severná 1408/18, Banská Bystrica"
 verejna vyhlaska.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
23.7.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Zateplenie RD, rekonštrukcia strechy garáže s kôlňou, prístrešok na drevo a oplotenie" na par. č. KN-C 2149, 2150 k.ú. Sásová
 verejna vyhlaska.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
21.7.2015 - Stavebné povolenie "Obytný súbor Suchý vrch, Pod Flosom, Banská Bystrica"
 verejna vyhlaska.pdf (4.1 MB) (4.1 MB)

 
21.7.2015 - Rozhodnutie "SO 01 Rozšírenie verejného vodovodu"
 Rozhodnutie.pdf (2.8 MB) (2.8 MB)

 
20.7.2015 - Upovedomenie účastníkov konania "Stavebná uzávera ČM II. Iliaš a ČM V.Kráľová Banská Bystrica"
 Upovedomenie.pdf (3.4 MB) (3.4 MB)

 
16.7.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Rodinný dom - nadstavba, stavebné úpravy, k.ú. Radvaň, KN-C č. 3891/3"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
16.7.2015 - Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia "Obytný súbor Moskovská ul., B.Bystrica"
 Oznamenie o zacati konania.pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

 
15.7.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Stavebné úpravy bytu, Tulská 21, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (881.6 kB) (881.6 kB)

 
15.7.2015 - Upovedomenie o oprave chyby v písomnosti "Prestavba rodinného domu, Stupy 28, B.Bystrici"
 Upovedomenie o oprave chyby v písomnosti.pdf (719.5 kB) (719.5 kB)

 
15.7.2015 - Rozhodnutie "Rodinný dom - novostavba, Rudlová-Sásová, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (7.3 MB) (7.3 MB)

 
14.7.2015 - Územné rozhodnutie "Parkovacia plocha Námestie Ludvika Svobodu 12, na parcele č. 2590/65, B.Bystrica"
 Územné rozhodnutie.pdf (3 MB) (3 MB)

 
14.7.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Rekreačná chatka na p.č. 2330/25, B.Bystrica - Laskomer"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (961.4 kB) (961.4 kB)

 
14.7.2015 - Oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení stavby "Prístavba balkóna, byt č.1, Cesta k nemocnici č. 27, B.Bystrica"
 Oznámenie o pokračovaní konania.pdf (715.5 kB) (715.5 kB)

 
10.7.2015 - Stavebné povolenie "Bytový dom, Námestie L. Svobodu 14, B.Bystrica"
 Stavebné povolenie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
10.7.2015 - Rozhodnutie "FTTH BB KBV Tulská - Triangel, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

 
10.7.2015 - Rozhodnutie "Stavebné úpravy bytu Internátna 32, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
10.7.2015 - Rozhodnutie "Obnova bytového domu Sadová 2-6/1733, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
8.7.2015 - Rozhodnutie "Komplexná obnova bytového domu, Ul. 9. mája 23, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (3.7 MB) (3.7 MB)

 
7.7.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Prestavba a prístavba časti bloku C na materskú školu v FNsP F.D. Roosevelta B.Bystrica, Námestie L. Svobodu 1, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
3.7.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "B.Bystrica Blok č. 197, Tatranská 65,67,69,71,73,75,77,79, Obnova bytového domu"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (732.6 kB) (732.6 kB)

 
3.7.2015 - Oznámenie o začatí územného konania "Miestna prípojka optickej metropolitnej siete Metronet, m.č. Fortnička"
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
1.7.2015 - Rozhodnutie "Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla - okruh OS 2.4, Moskovská 28, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
1.7.2015 - Rozhodnutie "Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla okruhu kotolne PK K3 - Podháj 65, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
1.7.2015 - Rozhodnutie "Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla - okruh OS 2.1, Moskovská 2, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
1.7.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "B.Bystrica, BLOK 253 Chabenecká 1-3 (Ba-Bc-36BJ), Komplexná obnova bytového domu"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (841.2 kB) (841.2 kB)

 
1.7.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "B.Bystrica, bytový dom - BA NKS P1.14 s.č. 6396-Tatranská 99-107"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (760.5 kB) (760.5 kB)

 
1.7.2015 - Rozhodnutie "Rekonštrukcia bytu č. 56, Mládežnícka 13, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
1.7.2015 - Upovedomuje účastníkov o zmene termínu ukončenia "Rodinný dom, Stupy 28, B.Bystrica"
 Upovedomenie.pdf (627.6 kB) (627.6 kB)

 
1.7.2015 - Rozhodnutie "Stavebné úpravy v byte, THK 16, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
30.6.2015 - Rozhodnutie "Polyfunkčná zóna Belveder, Obytný súbor s podzemným parkingom B.Bystrica, SO-04 Bytový dom 4"
 Rozhodnutie.pdf (1000 kB) (1000 kB)

 
30.6.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Stavebné úpravy v byte, Mládežnícka 27, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (806.1 kB) (806.1 kB)

 
30.6.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Stavebné úpravy bytu č. 9, Mládežnícka 17, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (788.4 kB) (788.4 kB)

 
30.6.2015 - Rozhodnutie "Tepelný rozvod pre okruh kotolne PK SBD Uhlisko - napojenie na okruh kotolne PK Uhlisko, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
30.6.2015 - Rozhodnutie "Polyfunkčná prístava bloku D Odborného učilišťa Viliama Gaňu, B.Bystirca"
 Rozhodnutie.pdf (956.9 kB) (956.9 kB)

 
29.6.2015 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "Realizácia verejnej telekomunikač. siete - Digitálne učivo na dosah, okres B.Bystrica, ZŠ a MŠ v B.Bystrici, DUD B.Bystrica - Stred"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (714.2 kB) (714.2 kB)

 
29.6.2015 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "Realizácia verejnej telekomunikač. siete - Digitálne učivo na dosah, okres B.Bystrica, ZŠ a MŠ v B.Bystrici, DUD B.Bystrica - Severovýchod"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (758.4 kB) (758.4 kB)

 
29.6.2015 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "Realizácia verejnej telekomunikač. siete - Digitálne učivo na dosah, okres B.Bystrica, ZŠ a MŠ v B.Bystrici, DUD B.Bystrica - Juhozápad"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (822.7 kB) (822.7 kB)

 
29.6.2015 - Rozhodnutie "Rekonštrukcia bytu, Družby 21, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1 MB) (1 MB)

 
29.6.2015 - Územné rozhodnutie "Horúcovodná prípojka a 3 ks KOST pre bytové domy ul. Švermova CZT B.Bystrica"
 Územné rozhodnutie.pdf (852.8 kB) (852.8 kB)

 
26.6.2015 - Rozhodnutie "Komplexná obnova MBD U-65, Pieninská 23, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (895.5 kB) (895.5 kB)

 
24.6.2015 - Oznámenie o pokračovaní konania o umiestnení stavby "FTTH, B.Bystrica, PT Zlatá Malach Amet Rub"
 Oznámenie o pokračovaní konania.pdf (487 kB) (487 kB)

 
22.6.2015 - Rozhodnutie o umiestnení stavby "Nadstavba bytu nad administratívnou budovou súp.č. 274, B.Bystrica"
 Rozhodnutie o umiestnení stavby.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
19.6.2015 - Upovedomenie o oprave zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia "Banská Bystrica - ochrana pred povodňami"
 Upovedomenie o oprave.pdf (804.9 kB) (804.9 kB)

 
19.6.2015 - Rozhodnutie o prereušení konania "IBV Rakytovce východ - Dolné lúky - inžinierske siete - SO 05 Preložka VN"
 Rozhodnutie o prereušení konania.pdf (542 kB) (542 kB)

 
18.6.2015 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "Digitálne učivo na dosah, okres BB, ZŠ s MŠ Badín, MŠ Kremnička 22 v B.Bystrici"jenie ZŠ Vlkanová"
 Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
18.6.2015 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "Realizácia verejnej telekomunikačnej siete Digitálne učivo na dosah, okres BB, ZŠ Harmanec"
 Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
18.6.2015 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "Realizácia verejnej telekomunikačnej siete Digitálne učivo na dosah, okres BB, ZŠ Malachov, Súkromná ZŠ na Mládežníckej ul. č. 51 v B.Bystrici"
 Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
18.6.2015 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "Realizácia verejnej telekomunikačnej siete Digitálne učivo na dosah, okres BB, ZŠ Podkonice, Priechod, Selce"
 Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
18.6.2015 - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "Digitálne učivo na dosah - optické pripojenie ZŠ Vlkanová"
 Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
17.6.2015 - Rozhodnutie "Tepelný okruh a 5 ks Kost pre okruh kotolne PK Horná napojenie na PK SNP 25, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
17.6.2015 - Upovedomenie účastníkov o oprave chyby "Prestavba rodinného domu, Stupy 28, B.Bystrica"
 Upovedomenie účastníkov o oprave chyby.pdf (702.2 kB) (702.2 kB)

 
16.6.2015 - Rozhodnutie "Rodinný dom G, Graniar, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (2 MB) (2 MB)

 
16.6.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Rekonštrukcia bytu, Severná 18, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (564.5 kB) (564.5 kB)

 
16.6.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Rodinný dom - novostavba, Chabanecká ul., KN-C č. 2132/30, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (764.6 kB) (764.6 kB)

 
16.6.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Stavebné úpravy v byte, Tulská 21, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (776.5 kB) (776.5 kB)

 
15.6.2015 - Stavebné povolenie "Radová zástavba a polyfunkčný objekt Belveder, B.Bystrica"
 Stavebné povolenie.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
15.6.2015 - Rozhodnutie "Prístavba balkóna, Cesta k nemocnici č. 1, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (942.1 kB) (942.1 kB)

 
15.6.2015 - Rozhodnutie "Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbou cesty III. triedy III/066 33""
 Rozhodnutie.pdf (978.2 kB) (978.2 kB)

 
12.6.2015 - Rozhodnutie "Obytný súbor Suchý vrch pod Flosom, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
12.6.2015 - Oznámenie o začatí územného konania "Parkovacia plocha Námestie Ludvika Svobodu 12, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (822.7 kB) (822.7 kB)

 
10.6.2015 - Rozhodnutie "Stavebná uzávera - ČM II. Iliaš a ČM V.Kráľová, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (2.7 MB) (2.7 MB)

 
10.6.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Prestavba skladu biologických kontajnerov, Kremnička 2, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
10.6.2015 - Oznámenie o začatí územného konania "B.Bystrica - Ochrana intravilánu pred povodňami, Potok Bystrica"
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
10.6.2015 - Oznámenie o začatí územného konania "Miestna prípojka optickej metropolitnej siete Metronet, časť Uhlisko, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
8.6.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Bytový dom, Nám. L. Svobodu 14, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
2.6.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Stavebné úpravy bytu Internátna 32, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (832.3 kB) (832.3 kB)

 
2.6.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Obnova bytového domu Sadová 2-6/1733, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1021.2 kB) (1021.2 kB)

 
1.6.2015 - Rozhodnutie "IBV Rakytovce východ - Dolné lúky - inžinierske siete SO - 05 Preložka VN"
 Rozhodnutie.pdf (1 MB) (1 MB)

 
1.6.2015 - Rozhodnutie "Bytový dom, Hviezdoslavova parc. KN-C č. 4602, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
1.6.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla okruh kotolne PK K3 - Podháj 65, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (866.7 kB) (866.7 kB)

 
1.6.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Tepelný rozvod pre okruh kotolne PK SBD Uhlisko - napojenie na okruh kotolne PK Uhlisko, B,Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (855.4 kB) (855.4 kB)

 
1.6.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Rekonštrukcia sekundárnch rozvodov tepla - okruh OS 2.1, Moskovská 2, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (975.3 kB) (975.3 kB)

 
1.6.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Rekonštrukcia sekundárnch rozvodov tepla - okruh OS 2.4, Moskovská 28, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (850.9 kB) (850.9 kB)

 
1.6.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Stavebné úpravy bytu, parc.č.: KN-C 1695/1. B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
29.5.2015 - Rozhodnutie "Zmena užívania časti bytového domu, Sládkovičova 46, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (569.1 kB) (569.1 kB)

 
29.5.2015 - Rozhodnutie "Rodinný dom Bungalov 333+T, Rakytovce, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (718.6 kB) (718.6 kB)

 
29.5.2015 - Rozhodnutie "F2BTS 11F BB POD B.Bystrica, Stožiar TMO č. ŠPP M-14-805/200.01.01.06, Podlavice"
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
28.5.2015 - Oznámenie o začatí konania "Polyfunkčná zóna Belveder, B.Bystrica, SO-04 Bytový dom 4"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
28.5.2015 - Oznámenie o začatí konania "Prístrešok na auto bez základov, Surovská cesta 12, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (801.7 kB) (801.7 kB)

 
27.5.2015 - Oznámenie o začatí konania "Polyfunkčná prístavba bloku D, OU Viliama Gaňu, Moskovská 17, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (861.9 kB) (861.9 kB)

 
26.5.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Prestavba a stavebné úpravy administratívnej budovy, parc.č.: KN-C 1371, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1022.8 kB) (1022.8 kB)

 
26.5.2015 - Oznámenie o začatí územného konania "Horúcovodná prípojka a 3ks Kost pre domy ul. Švermova CZT, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
26.5.2015 - Upovedomenie o oprave nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia "Zmena užívania časti bytového domu, Sládkovičova č. 46, B.Bystrica"
 Upovedomenie o oprave.pdf (735.7 kB) (735.7 kB)

 
26.5.2015 - Územné rozhodnutie "Rodinný dom Tajov - Most"
 Územné rozhodnutie.pdf (966.7 kB) (966.7 kB)

 
25.5.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Rekonštrukcia bytu č. 56, Mládežnícka 13, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (832.5 kB) (832.5 kB)

 
25.5.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Stavebné úpravy bytu THK 16, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (835.5 kB) (835.5 kB)

 
25.5.2015 - Rozhodnutie "Výmena obvodového plášťa na objekte Hala M1, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
25.5.2015 - Rozhodnutie "FTTH, B.Bystrica, PT Zlatá Malach Amet Rub"
 Rozhodnutie.pdf (824.4 kB) (824.4 kB)

 
25.5.2015 - Oznámenie o začatí konania "Tepelný okruh a 5 ks Kost pre okruh kotolne PK Horná - napojenie na okruh kotolne PK SNP 25, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
22.5.2015 - Rozhodnutie "Prestavba rodinného domu, Stupy 28, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
20.5.2015 - Územné rozhodnutie "Polyfunkčný komplex Majer, B.Bystrica"
 Územné rozhodnutie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
20.5.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Rekonštrukcia bytu, Tulská 34, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
20.5.2015 - Rozhodnutie "Odstránenie sysémových porúch BD P1.14, Tatranská 52-64, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (2 MB) (2 MB)

 
18.5.2015 - Rozhodnutie "Rodinný dom, Rudlová-Sásová, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

 
12.5.2015 - Rozhodnutie "Obytný súbor Moskovská ul., B.Bystrica, objekt SO 07 Komunikácie a SO 08 Parkoviská"
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
12.5.2015 - Rozhodnutie "Prístavba k záhradnej chatke - sklad náradia, Radvaň ZO Na skalkách, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
12.5.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Komplexná obnova MBD U-64, Pieninská 23, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
6.5.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Komplexná obnova bytového domu Ul. 9. mája 23, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (917.7 kB) (917.7 kB)

 
5.5.2015 - Rozhodnutie "Rodinný dom - novostavba, Rudlová - B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
5.5.2015 - Rozhodnutie "SO-04 Distribučný káblový rozvod NNK, SO-05.01-6 Elektrické prípojky NN, SO-07 Verejné osvetlenie"
 Rozhdnutie.pdf (645.2 kB) (645.2 kB)

 
4.5.2015 - Stavebné povolenie "Tajov - záhradkárska časť Beňová, rozšírenie NNk RD"
 Stavebné povolenie.pdf (722.2 kB) (722.2 kB)

 
30.4.2015 - Oznámenie o začatí územného konania "Stavebná uzávera - ČM II. Iliaš a ČM V.Kráľová, Banská Bystrica"
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
28.4.2015 - Oznámenie o začatí územného konania "FTTH BB KBV Tulská - Triangel, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (856 kB) (856 kB)

 
28.4.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Rodinný dom "G", Graniar B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (683.7 kB) (683.7 kB)

 
27.4.2015 - Rozhodnutie "Adaptácia kotolne na plyfunkčný objekt, Rudohorská 13, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (965.1 kB) (965.1 kB)

 
24.4.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Výmena obvodového plášťa na objekte Hala M1, areál bývalého ZVT B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (679.6 kB) (679.6 kB)

 
24.4.2015 - Oznámenie o začatí konania o zmene účelu užívania stavby "Časť bytového domu, Sládkovičova ul. 46, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (369.5 kB) (369.5 kB)

 
23.4.2015 - Oznámenie o začatí územného konania "Líniová stavba F2BTS 11 F BB POD B.Bystrica, Stožiar TMO Číslo ŠPP: M-14-805/200.01.01.06"
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (648.8 kB) (648.8 kB)

 
23.4.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "IBV Rakytovce východ - Dolné lúky - inžinierske siete"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (662.4 kB) (662.4 kB)

 
23.4.2015 - Územné rozhodnutie "Banská Bystrica - ochrana pred povodňami"
 Územné rozhodnutie.pdf (925.2 kB) (925.2 kB)

 
23.4.2015 - Oznámenie o začatí kolaudačného konania "Rodinný dom, Novostavba RD na ulici Na Plaváreň B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí kolaudačného konania.pdf (476.9 kB) (476.9 kB)

 
20.4.2015 - Rozhodnutie "Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla Okruh PK K3, Podháj 65, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
20.4.2015 - Rozhodnutie "Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla Okruh OS 2.1 - Moskovská 2, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
20.4.2015 - Rozhodnutie "Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla Okruh OS 2.4 - Moskovská 28, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
13.4.2015 - Rozhodnutie "FTTH B.Bystrica, IBV Pod Flosom, primár a sekundár"
 Rozhodnutie.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
13.4.2015 - Upovedomenie o oprave "Technická infraštruktúra pre nízkopodlažnú zástavbu rodinných domov, Uľanka, B.Bystrica"
 Upovedomenie o oprave.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
13.4.2015 - Rozhodnutie "Bytový dom, Nám. L. Svobodu 13, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1 MB) (1 MB)

 
10.4.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Rodinný dom Bungalov 333+T, Rakytovce, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (683.9 kB) (683.9 kB)

 
9.4.2015 - Stavebné povolenie "Dostavba parkovacích stojísk pre BD Viestova 7A - Uhlisko, B.Bystrica"
 Stavebné povolenie.pdf (816.8 kB) (816.8 kB)

 
9.4.2015 - Upovedomenie účastníkov konania "Novostaba rodinného domu, IBV Moskovská, B.Bystrica"
 Upovedomenie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
9.4.2015 - Oznámenie o pokračovaní konania "Prestavba rodinného domu, Stupy 28, B.Bystrica"
 Oznámenie.pdf (838 kB) (838 kB)

 
9.4.2015 - Rozhodnutie "B.Bystrica - Radvaň, suchá dolina ZO Tibina, záhradná chatka"
 Rozhodnutie.pdf (876.3 kB) (876.3 kB)

 
8.4.2015 - Oznámenie o začatí konania "Polyfunkčný komplex Majer, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (677.1 kB) (677.1 kB)

 
8.4.2015 - Oznámenie o pokračovaní stavebného konania "Bytový dom, Hviezdoslavova ul., B.Bystrica"
 Oznámenie o pokračovaní konania.pdf (601.4 kB) (601.4 kB)

 
8.4.2015 - Rozhodnutie o povolení stavby "Bytový komplex Švermova ul., B.Bystrica - zaslanie zámeru""
 Verejná vyhláška.pdf (481.5 kB) (481.5 kB)

 
2.4.2015 - Rozhodnutie "Stavebné úpravy rodinného domu, Jaseňová ulica v B.Bystrici"
 Rozhodnutie.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
1.4.2015 - Rozhodnutie "MTS Banská Bvstrica, Mlynská 86, rekonštrukcia"
 Rozhodnutie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
27.3.2015 - Rozhodnutie o zmene účelu užívania časti stavby "Podnikateľský inkubátor a technologické centrum B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (2 MB) (2 MB)

 
26.3.2015 - Oznámenie o začatí konania "FTTH, B.Bystrica, PT Zlatá Malach Amet Rub"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
26.3.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Technická ¡nfraštruktúra pre zástavbu rodinných domov, Uľanka B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
26.3.2015 - Oznámenie o začatí konania "Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla, Okruh OS 2.4 - Moskovská 28, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
26.3.2015 - Oznámenie o začatí konania "Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla Okruh OS 2.1 - Moskovská 2, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
26.3.2015 - Oznámenie o začatí konania "Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla, Okruh PK K3, Podháj 65, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

 
26.3.2015 - Oznámenie o začatí konania "Adaptácia kotolne na plyfunkčný objekt, Rudohorská ul., B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (2 MB) (2 MB)

 
26.3.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Tajov - záhradkárska časť Beňová, rozšírenie NNk RD"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
25.3.2015 - Územné rozhodnutie "Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Cesta na Suchý Vrch"
 Územné rozhodnutie.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
23.3.2015 - Rozhodnutie "Cityparking Starohorská 1 a bytová jednotka na Viacúčelová športová hala"
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
23.3.2015 - Rozhodnutie "Rudohorská 1-3-5, B.Bystrica Obnova bytového domu"
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
18.3.2015 - Oznámenie o začatí územného konania "Rodinný dom - novostavba, Chabanecká ulica, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (2 MB) (2 MB)

 
16.3.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Radová zástavba a polyfunkčný objekt Belveder"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (2.7 MB) (2.7 MB)

 
16.3.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Bytovy dom, Nám. L.Svobodu 13, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (2 MB) (2 MB)

 
16.3.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Odstránenie systémovych porúch BD P1.14 (NKS), Tatranská 52-64, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
12.3.2015 - Rozhodnutie "Nadstavba RD Jaroslava Kuracinu, Šalková, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
11.3.2015 - Rozhodnutie "Prekrytie terasy caffé Avalon, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
11.3.2015 - Rozhodnutie "Adaptácia vybraných podlaží Hotela Lux pre účely trvalého ubytovania
 Rozhodnutie.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
10.3.2015 - Stavebné povolenie "Technická infraštruktúra, B.Bystrica - Pršianska terasa, lokalita G, C1-B2, SO 701 Komunikácie"
 Stavebné povolenie.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
9.3.2015 - Územné rozhodnutie "Zariadenie seniorov Triangel, Tulská ul., B.Bystrica"
 Územné rozhodnutie.pdf (4.9 MB) (4.9 MB)

 
5.3.2015 - Stavebné povolenie "Rodinny dom - novostavba, IBV Moskovská ul., B.Bystrica"
 Stavebné povolenie.pdf (2.7 MB) (2.7 MB)

 
5.3.2015 - Upovedomenie účastníkov konania "Prístavba balkóna, byt č.1, Cesta k nemocnici č.1, B.Bystrica"
 Upovedomenie účastníkov konania.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
2.3.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Dostavba parkovacích stojísk a spevnenych plôch pre BD Viestova 7A - Uhlisko, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
27.2.2015 - Oznámenie o začatí konania "FTTH B. Bystrica, IBV Pod Flosom, primár a sekundár"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
25.2.2015 - Rozhodnutie o umiestnení stavby "F2BTS-11F-BB-UHL-B.Bystrica, Viestova 26"
 Rozhodnutie o umiestnení stavby.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
25.2.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Bytový dom, Hviezdoslavova ul., B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1000.1 kB) (1000.1 kB)

 
25.2.2015 - Rozhodnutie "Komplexná obnova bytového domu typu MBD 12, Šalgotarjánska 1, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1 MB) (1 MB)

 
20.2.2015 - Upovedomenie účastníkov konania "Bytový komplex, Švermova ulica, B.Bystrica"
 Upovedomenie účastníkov konania.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
19.2.2015 - Oznámenie o začatí územného konania "MTS Banská Bystrica, Mlynská 86, rekonštrukcia"
 Oznámenie o začatí územného konania.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
18.2.2015 - Rozhodnutie "B.Bystrica, Suchý Vrch - Rozšírenie NNk pre IBV - Pod Flosom"
 Rozhodnutie.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
17.2.2015 - Rozhodnutie "Záhradná chatka, Záhradkárska osada Suchá Dolina č. 17-44, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
16.2.2015 - Oznámenie o začatí konania "Rudohorská 1-3-5, B.Bystrica, Obnova bytového domu - zateplenie"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
13.2.2015 - Oznámenie o začatí konania "Nadstavba RD Jaroslava Kuracinu Šalková, Banská Bystrica"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
12.2.2015 - Oznámenie o začatí územného konania "Banská Bystrica - Ochrana intravilánu pred povodňami"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (2 MB) (2 MB)

 
12.2.2015 - Rozhodnutie "Novostavba rodinného domu, k.ú. Radvaň"
 Rozhodnutie.pdf (2.8 MB) (2.8 MB)

 
12.2.2015 - Rozhodnutie "Obytny súbor Moskovská ul. - parkovacie miesta, Banská Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
12.2.2015 - Rozhodnutie "Uzavretie loggie, THK 5, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
12.2.2015 - Oznámenie o pokračovaní územného konania "Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Cesta na Suchy Vrch"
 Oznámenie o pokračovaní konania.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
4.2.2015 - Upovedomenie účastníkov konania "Adaptácia vybraných podlaží Hotela Lux pre účely trvalého ubytovania, B.Bystrica"
 Upovedomenie účastníkov konania.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
4.2.2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania "Technická infraštruktúra, B.Bystrica - Pršianska terasa, lokalita G, C1-B2"
 Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
4.2.2015 - Predĺženie lehoty na dokončenie stavby "Prístavba predajne potravín, Cesta k nemocnici č. 39, B.Bystrica"
 Predlzenie lehoty na dokoncenie.pdf (1 MB) (1 MB)

 
30.1.2015 - Oznámenie o začatí konania "Prekrytie terasy caffé Avalon, Jilemnického 7, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (815.7 kB) (815.7 kB)

 
30.1.2015 - Oznámenie o začatí konania "Prestavba rodinného domu, Stupy 28, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (774.4 kB) (774.4 kB)

 
29.1.2015 - Oznámenie o začatí konania "Citiparking Starohorská 1 - Viacúčelová športová hala - komunitné centrum, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
28.1.2015 - Oznámenie o začatí konania "B.Bystrica - Radvaň, suchá dolina ZO Tibina, záhradná chatka, parc.č. 3743/7"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
28.1.2015 - Oznámenie o začatí konania "Prístavba k záhradnej chatke, ZO Na skalkách, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
28.1.2015 - Oznámenie o pokračovní zlúčeného konania "Rodinný dom, Chabenecká ulica, B.Bystrica"
 Oznámenie o pokračovní zlúčeného konania.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
26.1.2015 - Rozhodnutie "Obnova SKAO Kremnička"
 Rozhodnutie.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
22.1.2015 - Rozhodnutie "SO optická sieť zemná-telekomunikačná pre pripojenie internetu sídlisko Fončorda, Fončorda - Radvaň, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (2.9 MB) (2.9 MB)

 
22.1.2015 - Rozhodnutie "Stavebné úpravy bytu č.9, M. Rázusa č.26, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (3.2 MB) (3.2 MB)

 
21.1.2015 - Rozhodnutie "Prístavba balkóna, byt č. 1, Cesta k nemocnici č. 1, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
21.1.2015 - Rozhodnutie "Rodinny dom G, parc. KNC č. 2530/56,Graniar, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (2.8 MB) (2.8 MB)

 
21.1.2015 - Oznámenie o začatí konania "Stavebné úpravy rodinného domu, Jaseňová ul., B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
21.1.2015 - Rozhodnutie "SO 01 Rozšírenie verejného vodovodu, Obytný súbor Suchy vrch, Pod Flosom , B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (2 MB) (2 MB)

 
20.1.2015 - Rozhodnutie "FTTH BB, Pršianska terasa, B5 B3 B2 C1, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (3.1 MB) (3.1 MB)

 
19.1.2015 - Rozhodnutie "Rodinný dom na Brestovej ulici, časť Rakytovce, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

 
13.1.2015 - Rozhodnutie ,,Rodinný dom so súpis. č. 2193, Radvaň - odstránenie stavby
 verejna vyhlaska.pdf (2 MB) (2 MB)

 
12.1.2015 - Stavebné povolenie "Rodinný dom - Bungalov 765"
 verejna vyhlaska.pdf (3.4 MB) (3.4 MB)

 
9.1.2015 - Oznámenie o pokračovaní konania "Komplexná obnova bytového domu typu MBD-12, Šalgotarjánska 1, B.Bystrica"
 Oznámenie o pokračovaní konania.pdf (947.5 kB) (947.5 kB)

 
8.1.2015 - Rozhodnutie "Bytový komplex Švermova ulica, Banská Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
8.1.2015 - Rozhodnutie "Tajov - ochrana pred povodňami"
 Rozhodnutie.pdf (678.8 kB) (678.8 kB)

 
7.1.2015 - Rozhodnutie "Obytný súbor Moskovská ul. B.Bystrica - parkovacie miesta"
 Rozhodnutie.pdf (2.7 MB) (2.7 MB)

 
5.1.2015 - Rozhodnutie "Radové rodinné domy, lokalita Pršianska terasa B2"
 Rozhodnutie.pdf (605 kB) (605 kB)

 

webygroup

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár


447366

Úvodná stránka