Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Uradná Tabuľa Mesta Banská Bystrica

Územné plánovanie

Úradná tabuľa

28.5.2018 - Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Územný plán mesta Banská Bystrica – Zmeny s doplnky č. 5
 Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu UPM BB ZaD c.5.pdf (84.7 kB) (84.7 kB)

 
9.5.2018 - Oznámenie prerokovania ÚPN mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky č. 5 - Návrh
 Oznamenie prerkovania UPM ZaD c.5.pdf (87.7 kB) (87.7 kB)

 
Základné údaje - obsah
 ZAD č.5_ZAKLADNE UDAJE.pdf (102.3 kB) (102.3 kB)

 
Záväzná časť
 ZaD c.5_ZAVAZNA CAST.pdf (6.2 MB) (6.2 MB)

 
Záväzná časť - obsah (pôvodný)
 ZAD c.5_ZAVAZNA CAST_OBSAH_povodny.pdf (101.8 kB) (101.8 kB)

 
Smerná časť
 ZaD c.5_SMERNA CAST.pdf (310.3 kB) (310.3 kB)

 
Výkres č. 3a - Priestorové usporiadanie a funkčné využitie (záväzný)
 3a_urbanizmus.pdf (2 MB) (2 MB)

 
Výkres č. 3b - Výhľadové využitie územia (smerný)
 3b_vyhlad.pdf (975.5 kB) (975.5 kB)

 
Výkres č. 4 - Doprava a dopravné vybavenie (záväzný)
 4_doprava.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

 
Výkres č. 5a - Verejné technické vybavenie – vodné hospodárstvo (záväzný)
 5a_vodne hospod.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Výkres č. 5b - Verejné technické vybavenie – plyn a teplo (záväzný)
 5b_plyn_teplo.pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

 
Výkres č. 5c - Verejné technické vybavenie - elektrická energia a telekomunikácie (záväzný)
 5c_energetika.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
Výkres č. 6b - Ochrana prírody a tvorba krajiny (záväzný)
 6b_ochrana prirody.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Výkres č. 7a - Regulatívy funkč. využívania a priestor. usporiadania územia - Funkčné a výškové regulatívy a limity (záväzný)
 7a_funkcne regulativy.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
Výkres č. 7b - Regulatívy funkč. využívania a priestor. usporiadania územia - Priestorotvorné regulatívy (záväzný)
 7b_priestorove regul.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Výkres č. 7c - Regulatívy funkč. využívania a priestor. usporiadania územia – Limity územia (záväzný)
 7c_limity.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Výkres č. 8 - Persp. použitie poľ. pôdy a LPF na nepoľnohosp. účely (smerný)
 8_PF_LF.pdf (815.3 kB) (815.3 kB)

 
Výkres č. 9 - Etapizácia (smerný)
 9_etapizácia.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
Výkres č. 10 - Verejnoprospešné stavby (záväzný)
 10_VPS.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
3.4.2017 - Oznámenie prerokovania Územný plán mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, III. etapa – Návrh

 
Textová časť

 
21.12.2016 - Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky IV. etapa

 
Textová časť

 
Grafická časť

 
23.11.2016 - Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica

 
23.11.2016 - Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica - Ploštiny

 
3.11.2016 - Územný plán mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, III. etapa - Návrh

 
18.10.2016 - Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o jednoduché pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Kremnicka-Rakytovce, lokalita Brlany
 zapisnica.pdf (576.5 kB) zapisnica.pdf (576.5 kB)

 
3.8.2016 - Oznámenie začatia obstarávania Územného plánu zóny - Ploštiny, Banská Bystrica

 
11.7.2016 - Oznámenie obstarávania nového Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica

 
25.2.2016 - Oznámenie prerokovania návrhu ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny časť Hušták - Belveder, ZaD časť funkčnej zóny D, Zmena č. 3, Blok CMZ 34

 
Textová časť

 
Grafika - komplexný výkres

 
Grafika - dopravný výkres

 
Grafika - výkres CO

 
Grafika - doložka CO

 
Grafika - regulačný výkres

 
25.2.2016 - Oznámenie prerokovania návrhu Územný plán mesta Banská Bystrica - Zmeny a doplnky II. etapa

 
Textová časť

 
Grafika - výkres 1

 
Grafika - výkres 2

 
Grafika - výkres 3

 
Grafika - výkres 4

 
Grafika - výkres 5

 
Grafika - výkres 6

 
Grafika - výkres 7

 
Grafika - výkres 8

 
Grafika - výkres 9

 
Grafika - výkres 10

 
Grafika - výkres 11

 
Grafika - výkres 12

 
14.12.2015 - Oznámenie možnosti pripomienkovania "Program rozvoja bývania mesta Banská Bystrica na roky 2015-2020"

 
Textová časť

 
Príloha č. 1 - Tabuľkový prehľad

 
Grafická príloha č. 1 - Návrhové plochy bývania podľa UPNM

 
Grafická príloha č. 2 - Vybrané lokality pre funkciu bývania

 
18.11.2015 - Oznámenie prerokovania návrhu urbanistickej štúdie "B.Bystrica - Maselné, zariadenie pre agroturistiku"

 
Textová časť

 
Grafická časť

 
22.10.2015 - Oznámenie prerokovania návrhu urbanistickej štúdie "IBV Slnečné stráne, Banská Bystrica"

 
13.8.2015 - Oznámenie prerokovania návrhu urbanistickej štúdie "Banská Bystrica - Havranské"

 
UŠ Havranské - Textová časť

 
UŠ Havranské - Obálka

 
UŠ Havranské č.1 - kópia katastrálnej mapy

 
UŠ Havranské č.2 - Širšie vzťahy

 
UŠ Havranské č.3 - Situácia

 
UŠ Havranské č.4 - Komplexný urbanistický návrh

 
UŠ Havranské č.5 - Dopravné riešenie

 
UŠ Havranské č.6 - Inžinierske siete - Koordinačná situácia

 
UŠ Havranské č.7 - Limity využitia územia

 
UŠ Havranské č.8 - Vizualizácie

 
31.7.2015 - Oznámenie prerokovania návrhu "Územný plán mesta Banská Bystrica zmeny a doplnky I.etapa"

 
ZaD_c1_3a_nalozka

 
ZaD_c1_3a_orig

 
ZaD_c1_3a_sutlac

 
ZaD_c1_4_nalozka

 
ZaD_c1_4_orig

 
ZaD_c1_4_sutlac

 
ZaD_c1_5a_nalozka

 
ZaD_c1_5a_orig

 
ZaD_c1_5a_sutlac

 
ZaD_c1_5c_nalozka

 
ZaD_c1_5c_orig

 
ZaD_c1_5c_sutlac

 
ZaD_c1_7a_nalozka

 
ZaD_c1_7a_orig

 
ZaD_c1_7a_sutlac

 
ZaD_c1_7b_nalozka

 
ZaD_c1_7b_orig

 
ZaD_c1_7b_sutlac

 
ZaD_c1_7c_nalozka

 
ZaD_c1_7c_orig

 
ZaD_c1_7c_sutlac

 
ZaD_c1_10_nalozka

 
ZaD_c1_10_orig

 
ZaD_c1_10_sutlac

 
ZaD_I_text_pdf
 ZaD_I_text_pdf.pdf (343.8 kB) ZaD_I_text_pdf.pdf (343.8 kB)

 
31.7.2015 - Oznámenie prerokovania návrhu "Územný plán mesta Banská Bystrica zmeny a doplnky II.etapa"

 
ZaD_c2_2_nalozka

 
ZaD_c2_2_orig

 
ZaD_c2_2_sutlac

 
ZaD_c2_6b_nalozka

 
ZaD_c2_6b_orig

 
ZaD_c2_6b_sutlac

 
ZaD_II_text_pdf

 
7.7.2015 - Oznámenie prerokovania návrhu "Územný plán CMZ B.Bystrica, Zmeny a doplnky Blok č. 9"

 
Textová časť

 
Grafika 1 - Katastrálna mapa

 
Grafika 2 - Širšie vzťahy

 
Grafika 3 - Širšie vzťahy

 
Grafika 4 - Komplexný urbanistický návrh

 
Grafika 5 - Komplexný urbanistický návrh

 
Grafika 6 - Komplexný urbanistický návrh

 
Grafika 7 - Dopravné riešenie

 
Grafika 8 - Dopravné riešenie

 
Grafika 9 - Dopravné riešenie

 
Grafika 10 - Priestorová regulácia

 
Grafika 11 - Schéma záväznej časti

 
Grafika 12 - Doložka civilnej ochrany

 
30.3.2015 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta B.Bystrica č. 1/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica

 
Záväzná časť

 
Upozornenie - tlačený text k nahliadnutiu
 Upozornenie.pdf (148.2 kB) Upozornenie.pdf (148.2 kB)

 
16.3.2015 - Ideová štúdia "Banská Bystrica - Podlavice Povstalecká ulica"

 
16.3.2015 - Overovacia štúdia "Graniar - Azalkova ulica Banská Bystrica"

 
2.3.2015 - Návrh VZN Mesta Banská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica

 
Záväzná časť

 
Upozornenie - tlačený text k nahliadnutiu
 Upozornenie.pdf (148.2 kB) Upozornenie.pdf (148.2 kB)

 
26.2.2015 - Oznámenie prerokovania urbanistickéj štúdie "Dostavba objektu vybavenosti SIPA Fončorda, B.Bystrica"

 
Textová časť - Urbanistická štúdia

 
Grafika 1 - Katastrálna mapa

 
Grafika 2 - existujúci stav + širšie vzťahy

 
Grafika 3 - Komplexný urb. návrh + urb.štruktúra variant 1

 
Grafika 4 - Komplexný urb. návrh + urb.štruktúra variant 2

 
Grafika 5 - Dopravné riešenie variant 1

 
Grafika 6 - Dopravné riešenie variant 2

 
Grafika 7 - Koordinačná situácia stavby

 
Grafika 8 - Overovacie pohľady hmotovej skladby

 
Grafika 9 - Overovacie persp. pohľady

 
20.2.2015 - Zastavenie procesu obstarávania Návrhu ÚPD ÚPN CMZ B.Bystrica, Zmeny a doplnky Blok 4

 

webygroup

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár


447369

Úvodná stránka