Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Uradná Tabuľa Mesta Banská Bystrica

Životné prostredie

Úradná tabuľa

31.12.2018 - Rozhodnutie Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2.
 Rozhodnutie OU Banská Bystrica  o posudzovaní strategického dokumentu.pdf (5.5 MB) (5.5 MB)

 
27.12.2018 - Zmena zberových dní - nebezpečný odpad
 Zmena zberových dní - nebezpečný odpad.pdf (385.9 kB) (385.9 kB)

 
27.12.2018 - Oznam o zmene vývozných dní počas vianočných sviatkov 2018
 Oznam o zmene vývozných dní počas vianočných sviatkov 2018.pdf (413.4 kB) (413.4 kB)

 
20 12 2018 - Oznámenie o prekračovaní limitnej hodnoty pre prachové častice PM10
 oznamenie_o_prekracovani_limitu.pdf (53.8 kB) (53.8 kB)

 
19.12.2018 - Harmonogram zberu biologicky rozložiteľného odpadu -BRO, v roku 2019 z 240 l červených nádob od rodinných domov podľa rajónov
 Harmonogram zberu biologicky rozložiteľného odpadu z 240 l nádob na rok 2019.pdf (458.6 kB) (458.6 kB)

 
19.12.2018 - HARMONOGRAM ZVOZU OBJEMNÉHO ODPADU NA ROK 2019
 Harmonogram zberu objemného odpadu na rok 2019.pdf (231.8 kB) (231.8 kB)

 
6.12.2018 - Rozhodnutie Inovatívna technológia recyklácie nespracovateľných PET odpadov Banská Bystrica - zmena stavba
 Rozhodnutie.pdf (444.3 kB) (444.3 kB)

 
5.12.2018 - Pozvánka na verejné prerokovanie zámeru Zariadenie na zber, výkup a zhodnocovanie odpadov a spracovanie starých vozidiel, Banská Bystrica
 Pozvánka na verejné prerokovanie.pdf (70.7 kB) (70.7 kB)

 
28.11.2018 - Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR o správe o hodnotení navrhovanej činnosti Zariadenie na zber výkup a zhodnocovanie odpadov a spracovanie starých vozidiel B. Bystrica
 oznamenie_ministerstva_zp_sr.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
26.11.2018 - Rozhodnutie Krematórium - Banská Bystrica, rekonštrukcia
 Rozhodnutie.pdf (838.1 kB) (838.1 kB)

 
23.11.20018 - Oznámenie o strategickom dokumente Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2
 Oznámenie o strategickom dokumente.pdf (113.1 kB) (113.1 kB)

 
19.11.2018 - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o stavebné povolenie verejnou vyhláškou IBV Na Stráni Podlavice - Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí vodoprávneho konania.pdf (225.2 kB) (225.2 kB)

 
26.10.2018 - Rozhodnutie Zhodnocovanie odpadov Márius Pedersen, a.s., prevádzka Banská Bystrica - Šalková: zvýšenie kapacity a rozšírenie Činností
 Rozhodnutie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
9.10.2018 - Oznámenie o zámere k navrhovanej činnosti Parkovací dom, parcela č. 2590/67 Banská Bystrica
 Oznámenie o zámere k navrhovanej činnosti.pdf (169.3 kB) (169.3 kB)

 
21.9.2018 - Oznámenie o zámere k navrhovanej činnosti Krematórium - Banská Bystrica, rekonštrukcia
 Oznámenie o zámere k navrhovanej činnosti.pdf (146.9 kB) (146.9 kB)

 
28.8.2018 - Odvolanie voči rozhodnutiu Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami, úsek č. 2 a úsek č. 3 v k. ú. Banská Bystrica
 Odvolanie voči rozhodnutiu.pdf (272 kB) (272 kB)

 
21.8.2018 - Rozhodnutie Zariadenie na zber odpadov ŽP EKO QELET a.s.
 Rozhodnutie.pdf (125 kB) (125 kB)

 
17.8.2018 - Schvaľovací protokol programu starostlivosti o Národnú prírodnú rezerváciu Príboj
 protokol.pdf (233.2 kB) (233.2 kB)

 
10.8.2018 - Rozsah hodnotenia Zariadenie na zber, výkup a zhodnocovanie odpadov a spracovanie starých vozidiel, Banská Bystrica
 Rozsah hodnotenia.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
7.8.2018 - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti R1 Banská Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky
 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.pdf (188.9 kB) (188.9 kB)

 
3.8.2018 - Rozhodnutie Banská Bystrica - Uľanka - úprava toku Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (102.8 kB) (102.8 kB)

 
30.7.2018 - Rozhodnutie Zariadenie na zber a výkup odpadov - Banská Bystrica, Radvaň
 Rozhodnutie.pdf (865.6 kB) (865.6 kB)

 
27.7.2018 - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Rozšírenie výrobných priestorov v spoločnosti Burgmaier Precision Slovakia, s.r.o.
 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.pdf (180.2 kB) (180.2 kB)

 
25.7.2018 - Zásady umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav
 Zásady umiestnenia nových pozemkov.pdf (491.8 kB) (491.8 kB)

 
18.7.2018 - Oznámenie Pokračovanie v činnosti zberu batérií a akumulátorov
 SKMBHC203UZ18071911490.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
18.7.2018 -Rozhodnutie Objekt SO 04 - prípojka dažďovej kanalizácie + ORL
 SKMBHC203UZ18071812310.pdf (4.3 MB) (4.3 MB)

 
13.7.2018 - Oznámenie o výrube drevín
 Oznámenie o výrube.pdf (769.5 kB) (769.5 kB)

 
10.7.2018 - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Zariadenie na zber a výkup odpadov - Banská Bystrica, Radvaň
 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.pdf (886.7 kB) (886.7 kB)

 
9.7.2018 - Rozhodnutie SO 02 Dažďová kanalizácia v rámci stavby Banská Bystrica - Tulská 2 - Parkoviská
 Rozhodnutie.pdf (385.3 kB) (385.3 kB)

 
9.7.2018 - Rozhodnutie Likvidácia časti lomu Uľanka - Harmančok - využívanie odpadov - využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu
 Rozhodnutie.pdf (473.9 kB) (473.9 kB)

 
9.7.2018 - Rozhodnutie Zariadenie na zhodnocovanie odpadov RESTA DCJ 900x600 - Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (643.1 kB) (643.1 kB)

 
9.7.2018 - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Zariadenie na zber a výkup odpadov - Banská Bystrica, Radvaň
 Oznámenie o predložení oznámenia.pdf (82.4 kB) (82.4 kB)

 
27.6.2018 - Oznámenie o zámere k navrhovanej činnosti Zariadenie na zber, výkup a zhodnocovanie odpadov a spracovanie starých vozidiel, Banská Bystrica
 Oznámenie o zámere k navrhovanej činnosti.pdf (147.1 kB) (147.1 kB)

 
21.6.2018 - Oznámenie o výrube drevín
 Oznámenie o výrube.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
21.6.2018 - Oznámenie o výrube drevín
 Oznámenie o výrube.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
21.6.2018 - Oznámenie o zámere k navrhovanej činnosti Parkovacie plochy - vnútroblok Kukučínova ulica, B.Bystrica
 Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
6.6.2018 - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Zhodnocovanie odpadov Márius Pedersen, a.s., prevádzka Banská Bystrica - Šálková: zvýšenie kapacity a rozšírenie činností
 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.pdf (115.1 kB) (115.1 kB)

 
31.5.2018 - Upovedomenie o umiestnení vozidla na určenom parkovisku v zmysle zákona č. 79/2015
 Upovedomenie o umiestnení vozidla na určenom parkovisku.pdf (145 kB) (145 kB)

 
24.5.2018 - Rozhodnutie Zariadenie na zhodnocovanie odpadov REST A DCJ 900x600 - Banská Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (80.9 kB) (80.9 kB)

 
24.5.2018 - Oznámenie o výrube drevín
 Oznámenie o výrube.pdf (695.2 kB) (695.2 kB)

 
22.5.2018 - Oznámenie o začatí konania o predĺženie platnosti stavebného povolenia vodnej stavby Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami, úsek č. 2 a úsek č. 3
 Oznámenie o začatí konania.pdf (165.5 kB) (165.5 kB)

 
10.5.2018 - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania SO 08 Úprava existujúcich vonkajších vodovodných a kanalizačných rozvodov, preložky, SO 14 vodovod, SO 15 kanalizácia
 Oznámenie o začatí vodoprávneho konania.pdf (217.9 kB) (217.9 kB)

 
2.5.2018 - Oznámenie o výrube drevín
 Oznámenie o výrube.pdf (644.5 kB) (644.5 kB)

 
26.4.2018 - Upozornenie každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu
 Upozornenie.pdf (154 kB) (154 kB)

 
18.4.2018 - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania Objekt SO 04 Prípojka dažďovej kanalizácie + ORL v rámci stavby Radová výstavba rodinných domov, ul. Lazovná, Banská Bystrica
 Oznámenie o začatí vodoprávneho konania.pdf (138.9 kB) (138.9 kB)

 
4.4.2018 - Oznámenie o zámere k navrhovanej činnosti Likvidácia časti lomu Uľanka - Harmančok - využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu
 Oznámenie o zámere k navrhovanej činnosti.pdf (147.1 kB) (147.1 kB)

 
29.3.2018 - Oznámenie o zámere k navrhovanej činnosti Zariadenie na zhodnocovanie odpadov REST DCJ 900x600 - Banská Bystrica
 Oznámenie o zámere k navrhovanej činnosti.pdf (139.4 kB) (139.4 kB)

 
29.3.2018 - Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraj a na roky 2016-2020
 Program odpadového hospodárstva BBSK 2016-2020.pdf (126.1 kB) (126.1 kB)

 
28.3.2018 - Rozhodnutie Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav vykonávaných formou jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Kremnička, lokalita Brlany
 Rozhodnutie.pdf (343.5 kB) (343.5 kB)

 
8.3.2018 - Oznámenie o prekračovaní limitnej hodnoty PM10
 Oznámenie o prekročení limitu PM10.pdf (55.9 kB) (55.9 kB)

 
6.3.2018 - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Modernizácia teplárne Radvaň - plynové motory, inštalácia mimo objektu teplárne
 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
28.2.2018 - Rozhodutie SO 03 Dažďová kanalizácia a ORL, B.Bystrica - Povstalecká ulica - parkoviská
 Rozhodnutie.pdf (372.2 kB) (372.2 kB)

 
20.2.2018 - Oznámenie o výrube
 Oznámenie o výrube.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
26.1.2018 - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania SO 03 Dažďová kanalizácia a ORL, B.Bystrica - Povstalecká ulica - parkoviská
 Oznámenie o začatí vodoprávneho konania.pdf (927.6 kB) (927.6 kB)

 
19.1.2018 - Rozhodnutie Rakytovce VDJ a zásobné potrubie
 Rozhodnutie.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
4.1.2018 - Oznámenie o výrube porastov
 Oznamenie_o_vyrube.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
21.12.2017 - Informácia o prekračovaní limitnej hodnoty pre prachové častice PM10
 Oznámenie o prekročení limitu PM10_V 2017.pdf (57.2 kB) (57.2 kB)

 
24.11.2017 - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o stavebné povolenie Rakytovce VDJ a zásobné potrubie
 Oznámenie o začatí vodoprávneho konania.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
7.11.2017 - Oznámenie o zámere k navrhovanej činnosti Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov - Banská Bystrica
 Oznámenie o zámere k navrhovanej činnosti.pdf (623.9 kB) (623.9 kB)

 
17.10.2017 - Oznámenie o zámere k navrhovanej činnosti Zber, preprava a nakladanie s odpadmi v prevádzke spoločnosti Power Battery, Banská Bystrica
 Oznámenie o zámere k navrhovanej činnosti.pdf (634.8 kB) (634.8 kB)

 
19.7.2017 - Oznámenie o vydaní rozhodnutia na vystavbu vodnych stavieb budovanych v rámci stavby ,,Banská Bystrica - Ochrana intravilánu pred povodňami, úsek č.1
 Oznámenie.pdf (438.7 kB) (438.7 kB)

 
14.6.2017 - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o stavebné povolenie Banská Bystrica - Kremnička, J.D.V. s.r.o., prívod vody
 Oznámenie o začatí vodoprávneho konania.pdf (931 kB) (931 kB)

 
31.5.2017 - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Doplnenie plynovej prípojky do inovatívnej technológie recyklácie nespracovateľných PET obalov
 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
29.5.2017 - Oznámenie o zámere k navrhovanej činnosti Parkovací dom na Partizánskej ceste č. 3 v Banskej Bystrici
 Oznámenie o zámere.pdf (639.1 kB) (639.1 kB)

 
29.5.2017 - Oznámenie o zámere k navrhovanej činnosti Malé veterinárne Krematórium
 Oznámenie o zámere.pdf (609.1 kB) (609.1 kB)

 
17.5.2017 - Oznámenie o vydaní rozhodnutia na výstavbu vodných stavieb budovaných v rámci stavby Banská Bystrica - Ochrana intravilánu pred povodňami, úsek č.1
 Oznámenie o vydaní rozhodnutia.pdf (459.7 kB) (459.7 kB)

 
15.5.2017 - Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v záhradkovej osade B.Bystrica - Rozvodňa
 Rozhodnutie.pdf (925.4 kB) (925.4 kB)

 
12.5.2017 - Oznámenie o povinnom odstraňovaní inváznych rastlín
 Oznámenie o povinnom odstraňovaní inváznych rastlín.pdf (3.6 MB) (3.6 MB)

 
24.4.2017 - Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0860 Iliašská dolina do národného zoznamu území európskeho významu
 Oznámenie zámeru.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
19.4.2017 - Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0864 Holý vŕšok do národného zoznamu území európskeho významu
 Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
12.4.2017 - Upozornenie vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy
 Upozornenie.pdf (1013.6 kB) (1013.6 kB)

 
13.3.2017 - Oznámenie o začatí správneho konania o povolení obnovy konania SO 01 Rozšírenie verejného vodovodu, B.Bystrica
 Oznámenie o začatí správneho konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
22.2.2017 - Rozhodnutie Tajov - ochrana pred povodňami v k.ú. Radvaň, Riečka a Tajov
 Rozhodnutie.pdf (852.6 kB) (852.6 kB)

 
21.2.2017 - Oznámenie o začatí konania Dolný Harmanec - rekonštrukcia vodovodu
 Oznámenie o začatí konania.pdf (772.2 kB) (772.2 kB)

 
1.2.2017 - Smogová situácia - Upozornenie
 Upozornenie.pdf (454.1 kB) (454.1 kB)

 
31.1.2017 - Tajov - ochrana pred povodňami - oznámenie o začatí konania o predĺženie platnosti stavebného povolenia vodnej stavby
 Verejna vyhlaska.pdf (662.4 kB) (662.4 kB)

 
26.1.2017 - Informácia o prekračovaní limitnej hodnoty pre prachové častice PM10
 Informácia o prekračovaní limitnej hodnoty pre prachové častice PM10.pdf (426.2 kB) (426.2 kB)

 
23.1.2017 - Informácia o prekračovaní limitnej hodnoty pre prachové častice PM10
 Informácia o prekračovaní limitnej hodnoty pre prachové častice PM10.pdf (410.8 kB) (410.8 kB)

 
13.1.2017 - Minipivovar Bystričan - oznámenie o navrhovanej činnosti
 Oznámenie o navrhovanej činnosti.pdf (613.1 kB) (613.1 kB)

 
21.12.2016 - Zverejnenie záverečného stanoviska Zariadenie na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie kovových granúl z recyklácie elektrozariadení
 Záverečné stanovisko.pdf (299.7 kB) (299.7 kB)

 
19.12.2016 - Rozhodnutie Banská Bystrica, Nešporova ulica - rekonštrukcia vovovodu
 Rozhodnutie.pdf (1015.5 kB) (1015.5 kB)

 
8.12.2016 - Oznámenie o zámere Pivovar PROTO, B. Bystrica, Jegorovova cesta 11
 Oznámenie o zámere.pdf (633.8 kB) (633.8 kB)

 
6.12.2016 - Zverejnenie informácie Inovatívna technológia recyklácie nespracovateľných PET odpadov Banská Bystrica
 Zverejnenie informacie.pdf (1 MB) (1 MB)

 
30.11.2016 - Oznámenie o zámere k navrhovanej činnosti Novostavba polyfunkčného objektu Skuteckého Banská Bystrica
 Oznámenie o zámere k navrhovanej činnosti.pdf (470.5 kB) (470.5 kB)

 
9.11.2016 - Oznámenie o zámere k navrhovanej činnosti Obytný súbor Graniar, Banská Bystrica
 Oznámenie o zámere.pdf (457 kB) (457 kB)

 
11.10.2016 - Oznámenie o nadobudnutí účinnosti Zmluvy o užívaní spoločného poľovného revíru Baranovo
 Oznámenie.pdf (963.6 kB) (963.6 kB)

 
8.9.2016 - Oznámenie o zámere k navrhovanej činnosti Industriálny inovatívny komplex B.Bystrica
 Industriálny inovatívny komplex.pdf (575.8 kB) (575.8 kB)

 
15.8.2016 - Zverejnenie záverečného stanoviska Inovatívna technológia recyklácie nespracovateľných PET odpadov
 Zverejnenie informacie.pdf (1002 kB) (1002 kB)

 
1.8.2016 - Rozhodnutie B.Bystrica - ochrana intravilánu pred povodňami, úsek č. 2 a 3
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
27.7.2016 - Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav
 Nariadenie konania.pdf (867.3 kB) (867.3 kB)

 
14.7.2016 - Zámer k navrhovanej činnosti Zariadenie na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie kovových granúl z recyklácie elektrozariadení
 Zámer k navrhovanej činnosti.pdf (708.3 kB) (708.3 kB)

 
8.7.2016 - Zverejnenie záverečného stanoviska Inovatívna technológia recyklácie nespracovateľných PET odpadov
 Zverejnenie záverečného stanoviska.pdf (406.1 kB) (406.1 kB)

 
1.7.2016 - Oznámenie Kyncelová - Relax s.r.o. kanalizácia a ČOV
 Oznámenie.pdf (841 kB) (841 kB)

 
15.6.2016 - Uverejnenie projektu pozemkových úprav v záhradkárskej osade B.Bystrica - Za Dubom
 Uverejnenie projektu.pdf (742.8 kB) (742.8 kB)

 
13.6.2016 - Asko + E Box B.Bystrica - zaslanie zámeru k vyjadreniu
 Zaslanie zámeru.pdf (617.8 kB) (617.8 kB)

 
10.6.2016 - Upovedomenie o podaných odvolania a žiadosť o vyjadrenie k odvolaniam B.Bystrica - ochrana intravilánu pred povodňami, úsek č. 2 a 3
 Upovedomenie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
31.5.2016 - Oznámenie o zámere k navrhovanej činnosti Zariadenie na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie kovových granúl z recyklácie elektrozariadení
 Oznamenie o zamere.pdf (681.9 kB) (681.9 kB)

 
30.5.2016 - Oznámenie o vydaní rozhodnutia na výstavbu vodných stavieb budovaných v rámci stavby B.Bystrica - Ochrana intravilánu pred povodňami v k.ú. B.Bystrica
 Oznámenie o vydaní rozhodnutia.pdf (442.6 kB) (442.6 kB)

 
19.5.2016 - Oznámenie o povinnom odstraňovaní inváznych rastlín
 Oznámenie o povinnom odstraňovaní inváznych rastlín.pdf (4.3 MB) (4.3 MB)

 
17.5.2016 - Pozvánka na verejné prerokovanie zámeru Inovatívna technológia recyklácie nespracovateľných PET odpadov
 Pozvánka na verejné prerokovanie zámeru.pdf (540.8 kB) (540.8 kB)

 
13.5.2016 - Zámer k navrhovanej činnosti Inovatívna technológia recyklácie nespracovateľných PET odpadov - upustenie od vypracovania správy o hodnotení
 Zámer k navrhovanej činnosti.pdf (855 kB) (855 kB)

 
29.4.2016 - Oznámenie o zámere k navrhovanej činnosti Úprava toku Bystrica, B.Bystrica - Uľanka
 Oznámenie o zámere.pdf (585.2 kB) (585.2 kB)

 
31.3.2016 - Oznámenie o zámere k navrhovanej činnosti Inovatívna technológia recyklácie nespracovateľných PET odpadov
 Oznámenie o zámere.pdf (398.8 kB) (398.8 kB)

 
18.3.2016 - Oznámenie o začatí konania B.Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami, úsek č.2 a úsek č.3
 Oznámenie o začatí konania.pdf (727.7 kB) (727.7 kB)

 
10.3.2016 - Oznámenie o zmene strategického dokumentu ÚP CMZ B.Bystrica, Zmeny časť Hušták-Belveder, ZaD časť zóny D, Zmena č.3, Blok CMZ 34
 UPN_CMZ_Zmeny_cast_Hustak_Belveder_Blok 34.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
7.3.2016 - Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja - Záverečné stanovisko
 Záverečné stanovisko RIUS BBSK.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
1.3.2016 - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Doplnenie sortimentu spracovávaných odpadov v technológii na triedenie a separáciu plastov a technológí frakčnej depolymerizácie
 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.pdf (546.8 kB) (546.8 kB)

 
26.2.2016 - Oznámenie o zmene strategického dokumentu Blok č.9, Zmeny a doplnky územného plánu mesta CMZ B.Bystrica
 Oznámenie o zmene strategického dokumentu.pdf (353.3 kB) (353.3 kB)

 
4.2.2016 - Oznámenie o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva BBSK na roky 2016 - 2020
 Oznámenie Program odpadového hospodárstva BBSK.pdf (644.5 kB) (644.5 kB)

 
4.2.2016 - Program odpadového hospodárstva BBSK na roky 2016 - 2020
 Program odpadového hospodárstva BBSK.pdf (761.9 kB) (761.9 kB)

 
2.2.2016 - Rozhodnutie Malá vodná elektráreň Šalková
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
18.12.2015 - Rozhodnutie "Objekt SO 09 Kanalizácia vonkajšie rozvody a prípojky, SO 12 Vodovod - prekládka, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
18.12.2015 - Oznámenie o začatí zlúčeného konania "Malá vodná elektráreň Šalková"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
7.12.2015 - Zariadenie na úpravu, spracovanie a zhodnotenie plastov v bývalej cementárni B.Bystrica - Záverečné stanovisko
 Záverečné stanovisko - plasty.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
13.11.2015 - Rozhodnutie o zastavení konania Senica, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
12.11.2015 - Rozhodnutie o zastavení konania Šalková, B.Bystrica
 Rozhodnutie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
29.10.2015 - Rozhodnutie "Konanie preukázania skutočností v súvislosti s nelegálnymi skládkami odpadu v časti Rakytovce, B.Bystrica"
 Rozhodnutie.pdf (815.1 kB) (815.1 kB)

 
27.10.2015 - Rozhodnutie "Banská Bystrica - Slnečné stráne - Rozšírenie verejného vodovodu"
 Rozhodnutie.pdf (805.1 kB) (805.1 kB)

 
22.10.2015 - Výzva na odstránenie inváznych rastlín
 Výzva na odstránenie inváznych rastlín.pdf (347.1 kB) (347.1 kB)

 
22.10.2015 - Oznámenie o začatí konania "SO 09 Kanalizácia - vonkajšie rozvody a prípojky, SO 12 Vodovod - prekládka, Belveder, B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
21.10.2015 - Rozšírenie druhov odpadov a zmena technológie - zaslanie oznámenia o zmene k vyjadreniu
 Zaslanie oznámenia o zmene k vyjadreniu.pdf (610.7 kB) (610.7 kB)

 
15.10.2015 - Oznámenie o zámere ,,Statická doprava Rudohorská -I.a II. etapa"
 Oznámenie o zámere.pdf (590.6 kB) (590.6 kB)

 
13.10.2015 - Upovedomenie účastníkov konania o začatí konania vo veci zisťovania skutočností vyplývajúcich z § 18 odst. 9 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 verejna vyhlaska.pdf (704.6 kB) (704.6 kB)

 
22.9.2015 - Oznámenie o zmene strategického dokumentu o posudzovaní vplyvov na ŽP - zisťovacie konanie "Územný plán mesta B.Bystrica Zmeny a doplnky I. etapa"
 Oznamenie UPM BB ZaD etapa I.pdf (285.5 kB) (285.5 kB)

 
22.9.2015 - Oznámenie o zmene strategického dokumentu o posudzovaní vplyvov na ŽP - zisťovacie konanie "Územný plán mesta B.Bystrica Zmeny a doplnky II. etapa"
 Oznamenie UPM BB ZaD etapa II.pdf (281.3 kB) (281.3 kB)

 
11.9.2015 - Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2015-2023"
 Oznamenie PHSR BBSK.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
28.8.2015 - Oznámenie o začatí konania "B.Bystrica - Slnečné stráne, rozšírenie verejného vodovodu"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (609.9 kB) (609.9 kB)

 
26.8.2015 - Rozhodnutie "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015-2023"
 Rozhodnutie.pdf (511.1 kB) (511.1 kB)

 
26.8.2015 - Upovedomenie účastníkov konania o začatí konania vo veci zistenia osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu
 Upovedomenie.pdf (687.2 kB) (687.2 kB)

 
13.8.2015 - Výzva "Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica - Šalková"
 Zverejnenie - vyzva.pdf (369.2 kB) (369.2 kB)

 
30.6.2015 - Oznámenie o zámere "Prestavba objektu na malý pivovar, Pieninská ul. B.Bystrica "
 Oznamenie o zamere.pdf (608.6 kB) (608.6 kB)

 
19.6.2015 - Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja - Oznámenie o strategickom dokumente
 Oznámenie o strategickom dokumente.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
23.4.2015 - Upozornenie na ochranu vlastností poľnohospodárskej pôdy
 Upozornenie.pdf (795.4 kB) (795.4 kB)

 
8.4.2015 - Rozhodnutie "Zisťovanie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu"
 Rozhodnutie.pdf (585.6 kB) (585.6 kB)

 
2.4.2015 - Parkoviská a garáže pre obytný súbor Moskovská, B.Bystrica - zaslanie zámeru k vyjadreniu
 Parkoviská a garáže Moskovská.pdf (986.3 kB) (986.3 kB)

 
10.3.2015 - Upovedomenie účastníkov konania o začatí konania vo veci zistenia osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu
 Upovedomenie.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
4.3.2015 - Rozhodnutie "Čistiareň odpadových vôd pri rodinnom dome, č.p. 271/2, k.ú. Senica"
 Rozhodnutie.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
2.3.2015 - Rozhodnutie "Dolný Harmanec - rekonštrukcia vodovodu"
 Rozhodnutie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
12.2.2015 - Upovedomenie o odvolaní "Obytný súbor Suchý vrch Pod Flosom, B.Bystrica"
 Upovedomenie o odvolaní.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
30.1.2015 - Oznámenie o začatí konania "Čistiareň odpadových vôd pri rodinnom dome, č.p. 271/2, Senica - B.Bystrica"
 Oznámenie o začatí konania.pdf (806.4 kB) (806.4 kB)

 
19.1.2015 - Rozhodnutie "IBV - B.Bystrica Rakytovce, Smreková ulica SO 02 Dažďová kanalizácia z komunikácie"
 Rozhodnutie.pdf (1 MB) (1 MB)

 

webygroup

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár


447367

Úvodná stránka